Anteproxecto da Lei do Solo de Galicia. Aportacións do COAG

23 Nov 2017

INFORME SOBRE GRUPO DE TRABALLO LEI DO SOLO

O dia 13 de outubro publicouse na WEB da Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o anteproxecto da Lei do solo.

http://www.cmati.xunta.es/disposicions

Como responsables de Xunta de Goberno, transmitímos aos presidentes das delegacións  a importancia do traballo destas para determinar as necesidades de todo o territorio galego, instándoles a convocar reunións de traballo sobre a Lei do chan para posteriormente organizar un grupo de traballo xeral.

A primeira reunión de traballo en Sé con representantes de todas as delegacións celebrouse o día 6 de novembro en Santiago, con asistencia Concepción García (A Coruña), Simon Pereiro López-Quecuty (Vigo), Roberto Caride Fernández (Ourense), Ainhoa Fondevila Ramírez (Pontevedra), Luís Díaz Díaz (Lugo), Alfredo Díaz Grande (Vocal do COAG), Salvador Fraga Rivas , Javier Rivas Barros e Cristina López Eimil. O programa desta reunión inicial foi: Estudo dos antecedentes do proxecto de Lei, enfoque da análise do documento, estudo do reparto do traballo entre os grupos e cronograma.

O día 12 de novembro convocásenos para unha reunión na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, coa presenza da Conselleira Ethel Mª Vázquez Mourelle, a Secretaria Xeral de O. Territorio e Urbanismo María Encarnación Rivas Díaz, o Subdirector Xeral de Urbanismo Eduardo Sobrino Rodríguez, o Decano do COAG Antonio Maroño Cal, o Secretario do COAG Jose Luís Sanmiguel Guerreiro, Vocales  Alfredo Díaz Grande e Elvira Carregado Pazos, o Presidente Delegación de Ourense Alberto de Paula Prieto, Presidente Delegación de Lugo Raul J. Veiga Lamelas e os representantes dos grupos de traballo de todas as delegacións excepto Santiago que aínda non formara grupo. Roberto Caride Fernández (Ourense), Ainhoa Fondevila Ramírez (Pontevedra), Simón Pereiro López-Quecuty (Vigo), Concepción García (A Coruña) e Manuel Amable (Ferrol).

Eduardo Sobrino Rodríguez, explicou a Lei apoiándose na presentación que se acompaña. Iniciou o seu discurso co “mantra” URBANISMO RESPONSABLE o urbanismo é responsabilidade de todos, todos temos algo que dicir pero tamén algo que aportar, é necesaria a participación e a complicidade de toda a sociedade.

Plantéaxe  esta nova Lei, non como unha nova modificación da LOUGa, con dez obxectivos:

 1. CONSENSO, aprobar unha lei sen posicionamientos ideolóxicos e con vocación de permanencia no tempo. (Sacar o urbanismo da axenda política).

Acordo parlamentario derivado do Pacto polo Territorio, deséxase unha nova Lei non outra nova reforma da LOUGA.

 1. APLICACIÓN. Fácil de aplicar. Ningún Concello sen Plan. Hai 65 Concellos sen Plan dos cales 51 teñen menos de 5000 habitantes.

PLAN BASICO MUNICIPAL PARA CONCELLOS CON POUCA COMPLEJIDAD URBANÍSTICA E SEN MEDIOS. (Menos de 5000 habitantes). Ordena o chan, recoñece clases e clasificación de chans.

PLAN BASICO AUTONOMICO, converte as afecciones en tipos de rustico e define núcleos.

Instrumento básico marco: substitúe ás actuais Normas Provinciais de Planeamento.

Sometidas a Avaliación Ambiental: isto implica que os Plans Básicos Municipais que se elaboren en desenvolvemento do PBA non necesitarán unha nova EA.

Impulso da actividade económica. Modulación de LIMÍTES DE SOSTENIBILIDAD non só en base á poboación si non tamén cos criterios establecidos nas DOT. No caso de menos de 5000 habitantes permítese que sexa  o planeamento, pero de modo xustificado.

 1. LOITA CONTRA O FEISMO (inacabados e desconformes).

Terminación de obras, mantense ao artigo 104 m, se potencia a rehabilitación de acordo á Lei RRR. Obrigación de actuar por parte do Concello

 1. ESTABILIDADE

Mantense o esquema actual.

Desaparece o NR Complexo e o urbanizable ND; non ten sentido ter un chan non urbanizable por si a caso.

Adáptase a clasificación do SU conforme á lei estatal.

RUSTICO, as proteccións veñen determinadas pola lexislación sectorial correspondente, incluso a agrícola e a forestal, que serán as recolleitas nos catálogos das administracións sectoriais. As delimitacións estarán no IET para os redactores e demais axentes.

Mantense a clasificación en SRPO e SREP (non se conseguiu a simplificación en chan común e protexido).

A clasificación do SREP baséase en dous tipos de protección:
De protección do dominio público: COSTAS (100 m, non 200), AUGAS (zona de policía, reducible), INFRAESTRUCTURAS (ámbito de afección).
De protección ambiental: AGRÍCOLA e FORESTAL (recoñecidos e delimitados pola normativa sectorial de aplicación), PAISAXÍSTICA (contidos en catálogos da paisaxe), PATRIMONIO (Lei de patrimonio; bens inventariados), de Espazos Naturais (rede natura e outros).

Hai un catálogo que recolle 18 tipos de USOS en chan rústico, dos cales 14 son licenciables directamente (ata agora eran 6), 2 con plan Especial de infraestruturas (1 ata agora), e 2 con autorización autonómica previa (eran 11). Todos necesitan a autorización sectorial do órgano que tutela o seu valor.

Con autorización previa, m e o artigo 31, as que poidan xerar picaresca: Usos residenciais vinculados a explotación agrícola ou gandeira e construcións que alberguen actividades de primeira transformación, almacenamento e envasado de produtos do sector primario, que garden relación directa coa natureza e destino do chan.

Con PE de Infraestruturas, j e l do artigo 31: construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo potenciadoras do medio onde se localicen e construcións para equipamentos e dotacións que deban localizarse necesariamente no medio rural.

 1. SEGURIDADE XURÍDICA
 1. CORRESPONSABILIDAD
 1. AXILIDAD

 

Simplificación da tramitación ambiental que é a problemática.

Coincidencia da tramitación do PXOM coa tramitación Ambiental.

Os atrasos observados son tres:

Entre o encargo e a entrega … lóxico desenvolvemento dos traballos.

Desde o informe previo ata a aprobación inicial, derivado da resistencia e/ou dificultade a reestruturar o documento.

Desde a aprobación inicial derivado dos informes sectoriais. O compromiso da Xunta: dos informes sectoriais autonómicos encargaríase a propia Xunta, unificando o prazo a 3 meses con silencio positivo e informes desfavorables, si fose o caso, motivados. Na Lei de acompañamento unificásese o prazo para a emisión de informes a tres meses.

 

 1. SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Sacar da Lei todo o que sexa característico do Regulamento de desenvolvemento da mesma.

Novo marco: Lei Regulamento normativa sectorial.

Incorpora a comunicación previa.

Regulación dos textos refundidos.

 1. CLARIDADE

A LOUGa é unha Lei e un regulamento. Esta Lei quere ser só unha lei. Aprobarase o regulamento inmediatamente.

 1. TRANSPARENCIA

PLATAFORMA E REXISTRO DIXITAL.

 

 

Tras ese discurso interviñeron todos os representantes de COAG presentes agradécesenos a colaboración e pídesenos un labor de perfeccionamento do documento.

Algunhas  destas aportacións foron  as relativas a:

CATEGORIÁS DE SOLO URBAN, a consideración do SUC como residual (todo o que non e SUNC). A  aplicación do apartado 3 do artigo.

SOLO RUSTICO; usos non recollidos.

SEPARAR A CLASIFICACIÓN DO SOLO DO INSTRUMENTO DE DESENRROLO

TRANSITORIAS, os municipios sen planeamento non poderán facer novas delimitacións de núcleos. Os solos Urbanizables non delimitados no  planeamento non adaptado.

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO e  PLAN BÁSICO MUNICIPAL.

CONVENIOS URBANÍSTICOS.

Os dous xoves seguintes 20 e 27 de novembro realizáronse reunións en Sé con representantes de todas as delegacións, ademais dos membros do grupo de Sé (os dous vocais da Comisión de planeamento, Teresa Banet, Salvador Fraga e Javier Rivas), nos que se debateron todos os temas. Decidíndose que a alegación ou suxestión, compoñeríase de dúas partes como xa se había estruturado na primeira reunión: unha primeira cunha crítica á Lei, partindo do principio de que esta non é a Lei que queremos ou a que se nos está vendendo, e outra cunha análise pormenorizada do articulado baseada no traballo realizado polas Delegacións. Na última destas reunión comprometéronse os representantes das delegacións a enviar antes de martes 2 de decembro as súas conclusións, para así poder redactar o documento final recollendo todas as achegas.

Con esa documentación aportada polas Delegacións, realizouse un traballo de comparación, posta en común e síntese en reunión do grupo de Sé celebrada o día 4 de decembro en Vigo. Redactouse un documento final único tendo en conta a achegas facilitadas polas Delegacións, a da Coruña  non puido ser estudada e recolleita neste documento por no dispoñer dela nese momento.

O día 10 A Coruña remitiu as súas achegas nun texto que se acompaña.

O día 11 de novembro este documento foi estudado novamente por todo o grupo de traballo nunha reunión en Santiago, na que se engadiron algunhas pequenas correccións.

Presentouse ese mesmo día o Documento á Xunta de Goberno para a súa aprobación, leste foi aprobado e ademais decidir acompañar como anexo as achegas de todas as Delegacións.

O día 15 de decembro remitiuse á Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ou documento así como un anexo dás apartacións facilitadas polas delegacións.

As persoas que formaron parte dos grupos de traballo nas distintas Delegacións (datos que nos facilitaron os seus Presidentes ou representantes de grupo de traballo) foron:

 Delegación de Vigo

 • Jorge Otero Amil, 4409.
 • Antonio Hernandez Crespo, 1658.
 • Jose Mera González
 • Maria Jesus Mera González, 3551
 • Alba Rodriguez Álvarez,1911.
 • Antonio Davila Alonso, 725.
 • Manuel Martinez Carazo, 3008.
 • Ruben Martín Vazquez Perez, 4306.
 • Javier Rivas Barros, 1105.
 • Maria Mariño De Oya, 2533.
 • Jesus Irisarri Castro, 983.
 • Ignacio Hortas López, 3561.
 • Salvador Fraga Rivas, 477.
 • Carina Pumar Castro, 2712.
 • Simon Pereiro Lopez-Quecuty,2758.

 

Delegación de Lugo

 • Marta Geada Arca, nº 2505
 • Maria Soledad Dorado Fernández,nº 2964
 • Luis Díaz Díaz, nº 3893
 • Anxo Sánchez González, nº 2574
 • Manuel López Vázquez, nº 1508
 • Raul Veiga Lamelas, nº 1808
 • Cristina López Eimil, nº 641

 

Delegación de Pontevedra,

 • Ainhoa Fondevila Ramírez
 • Ana Couto Pérez. Colegiada 3207.
 • Gumersindo Ferro Pichel. Colegiado 1323.
 • María Ilde Portos Taboada. Colegiada 476.
 • Ángel Canabal Chamosa. Colegiado 2628.

 

Delegación de Ourense

 • Roberto Caride Fernández.
 • Luisa López Pérez
 • Charo Dacal Rodríguez.
 • Héctor González Nóvoa
 • Jorge Rodríguez Fernández
 • Susana Alberte Sendín.
 • Alberto de Paula Prieto

APORTACIÓNS DO COAG Á LEI DO SOLO

APORTACIÓNS DELEGACIÓNS

PRESENTACION ANTEPROXECTO LEI DO SOLO.13 11 2014

 

 

 

Compartir