A certificación enerxética de edificios a partir do 13/03/2014

9 Abr 2014

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo publicou unha nota informativa para aclarar aos axentes implicados no sector da edificación (proxectistas, certificadores e CCAA), o procedemento a seguir a partir da data de aplicación obrigatoria do novo DB-HE, para a realización da certificación enerxética de edificios novos e existentes.

Así, indícase que a certificación enerxética de edificios non se verá alterada polos cambios producidos no DB-HE-2013 e seguirase operando cos valores do DB-HE-2006 considerados nos actuais documentos recoñecidos de certificación, durante o período de adecuación ao novo DB-HE (ata o 13/12/2014). Non obstante, recórdase que a partir do 13/03/2014 deixará de utilizarse o procedemento simplificado de cualificación enerxética de vivendas, podendo utilizarse as aplicacións: CERMA e CALENER VyP ademais do CE2 para edificios novos e do CE3 e CE3X para os existentes. Á súa vez, para edificios doutros usos, só poderán utilizarse o CALENER VyP e CALENER GT, ademais do CE3 e CE3X para edificios existentes.

……….

La certificación energética de edificios a partir del 13/03/2014

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado una nota informativa para aclarar a los agentes implicados en el sector de la edificación (proyectistas, certificadores y CCAA), el procedimiento a seguir a partir de la fecha de aplicación obligatoria del nuevo DB-HE, para la realización de la certificación energética de edificios nuevos y existentes.

Así, se indica que la certificación energética de edificios no se verá alterada por los cambios producidos en el DB-HE-2013 y se seguirá operando con los valores del DB-HE-2006 considerados en los actuales documentos reconocidos de certificación, durante el período de adecuación al nuevo DB-HE (hasta el 13/12/2014). Sin embargo, se recuerda que a partir del 13/03/2014, dejará de utilizarse el procedimiento simplificado de calificación energética de viviendas, pudiendo utilizarse las aplicaciones: CERMA y CALENER VyP además del CE2 para edificios nuevos y del CE3 y CE3X para los existentes. A su vez, para edificios de otros usos, solo podrán utilizarse el CALENER VyP y CALENER GT, además del CE3 y CE3X para edificios existentes.

Compartir