Listas de interinidades e substitucións para impartir debuxo técnico. Corrección de erros

30 Out 2017

No DOG do 27 de outubro, publícase a Resolución do 23 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico (595008) e de Deseño de Produto (595511).

O prazo é de 10 días hábiles.

ENLACE AO DOG.

Corrección de erros:

No DOG de 9 de novembro, aparece a seguinte corrección de erros:

Advertidos erros na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 205, do 27 de outubro de 2017, é necesario efectuar as seguintes correccións:

Nas páxinas 50041 e 50042, na especialidade Debuxo Técnico, onde di: «(595008)», debe dicir: «(595508)».

Na páxina 50042, en titulacións deben engadirse:

Na especialidade Debuxo Técnico (595508), as de «Licenciatura ou grao en Belas Artes» e a de «Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto».

Na especialidade Deseño de Produto (595511), as de «Licenciatura ou grao en Belas Artes», «Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto», «Arquitectura», «Grao en Arquitectura» e «Grao en Arquitectura Técnica».

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir