PUBLICACIÓN NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DO COAG

8 maio 2015

O día 7 de maio apareceu publicado no DOG o DECRETO 65/2015, do 30 de abril, polo que se aproba a modificación parcial dos estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Esta modificación reflicte o aprobado pola Xunta Xeral do Colexio celebrada o día 19 de xuño de 2014 en A Coruña, comunicado mediante Circular 26_2014, do seguinte contido:

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DO ART. 27, 29, 31 E 32 DOS ESTATUTOS COLEXIAIS E DAQUELES OUTROS ARTIGOS QUE SE POIDAN VER AFECTADOS, PERMITINDO A POSIBILIDADE DE PARTICIPAR NAS XUNTA XERAIS, TANTO NO DEBATE COMO NA VOTACIÓN, MEDIANTE CONEXIÓN TELEMÁTICA.

El día 7 de mayo apareció publicado en el DOG el DECRETO 65/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba la modificación parcial de los estatutos del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Esta modificación refleja lo aprobado por la Xunta Xeral del Colexio celebrada el día 19 de junio de 2014 en A Coruña, comunicado mediante Circular 26 2014, del siguiente contenido:

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 27, 29, 31 Y 32 DE LOS ESTATUTOS COLEGIALES Y DE AQUELLOS OTROS ARTÍCULOS QUE SE PUEDAN VER AFECTADOS, PERMITIENDO LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LAS JUNTAS GENERALES, TANTO EN EL DEBATE COMO EN LA VOTACIÓN, MEDIANTE CONEXIÓN TELEMÁTICA.

Compartir