Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 27 de setembro de 2017

6 Out 2017

Trala presentación polo grupo parlamentar do PSG dunha proposición non de lei, o Parlamento de Galicia acorda unánimemente instar á Xunta a promover concursos de ideas e fomentar a participación de arquitectos novos.

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 27 de setembro de 2017
5.2 11240 (10/PNP-001055)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a convocatoria de concursos públicos de redacción de proxectos de arquitectura e urbanismo, así como propiciar fórmulas de participación dos profesionais novos e dos pequenos estudios
Publicación da iniciativa, BOPG nº 144, do 12.07.2017

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que:

— Estableza convenios cos colexios profesionais dos campos da arquitectura, o urbanismo e a enxeñaría para promover e fomentar concursos de ideas, comprometéndose a un incremento progresivo deles ata acadar a porcentaxe do 20 %, sempre que sexa posible en atención ás actuacións que se executen, do total das contratacións de proxectos de arquitectura, urbanismo ou enxeñaría, no horizonte do ano 2020.

— Os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público adopten e poñan en práctica medidas de discriminación positiva nos procesos de contratación, que favorezan o acceso, ou a presenza, nas contratacións de proxectos e obra pública dos profesionais novos e novas, así como dos pequenos estudios de arquitectura.»

 

Acompáñanse noticias de axencia:

Unanimidad para pedir a la Xunta que discrimine positivamente a los arquitectos jóvenes en adjudicaciones de obra
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –
Los cuatro grupos con representación en el Parlamento (PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG) han sumado este miércoles sus votos para pedir a la Xunta que introduzca medidas de “discriminación positiva” para los arquitectos jóvenes y los pequeños estudios en sus adjudicaciones de obra.
Además, esta iniciativa, promovida por la socialista María Pierres y con aportaciones de otros grupos, reclama al Gobierno gallego que firme convenios con los colegios profesionales de arquitectura, urbanismo e ingeniería para promover y fomentar concursos de ideas.
En concreto, el texto aprobado solicita un incremento “progresivo” de los mismos hasta un 20 por ciento del total de las contrataciones, con el horizonte de 2020, siempre que sea posible por el tipo de obras que se vayan a ejecutar. (…)”

27/09/2017–12:50 GMT
GAL-PARLAMENTO PLENO

Santiago de Compostela, 27 sep (EFE).-
(…)
En otro orden de cosas, también por unanimidad el Parlamento ha pedido al Ejecutivo gallego que establezca convenios con los Colegios profesionales de los campos de la arquitectura, urbanismo e ingeniería para promover y fomentar concursos de ideas, comprometiéndose a un incremento progresivo de los mismos hasta conseguir el porcentaje del 20%, siempre que sea posible en atención a las actuaciones que se ejecuten en el horizonte del año 2020.

Asimismo, se demanda que los órganos de contratación de la Administración General de la Comunidad Autónoma pongan en práctica medidas de discriminación positiva en los procesos de contratación, que favorezcan el acceso, o presencia, en las contrataciones de proyectos y obra pública de los profesionales jóvenes, así como de los pequeños estudios de arquitectura. EFE”

Compartir