Oferta de emprego

0
Posted by / 10 noviembre 2016 / Categories: coag, Uncategorised / Tags: , / 0 Comments

(data de publicación: 10/11/16)

ANJOCA, empresa inmobiliaria, con oficinas centrais na Coruña, necesita incorporar ao seu equipo, un profesional para realizar funcións de deseñador/decorador de interiores.

Máis información:

ANJOCA, empresa inmobiliaria,que, entre outras actividades, dedícase á construción, e/ou remodelación e posterior xestión e explotación de hoteis, precisa un deseñador/decorador de interiores que posúa experiencia probada ( mínimo dous anos) no ámbito da decoración de hoteis.

O seu posto » base» de traballo sería nas oficinas centrais da Coruña, pero debe ter dispoñibilidade para viaxar por toda a xeografía nacional, pois os hoteis sitúanse fundamentalmente en Andalucía , Canarias e Baleares, e cando hai obras de decoración, requírese presenza nas mesmas.

FUNCIÓNS DO POSTO: O profesional seleccionado traballará en contacto directo coa dirección facultativa da obra ( arquitectos e xefes de obra), así como cos responsables da cadea hostaleira e, fundamentalmente, baixo as directrices da propiedade. Deberá propor á dirección formas, calidades e texturas de produtos ( mobiliario , lámpadas, cortinas, alfombras), tanto para as habitacións como para as diversas zonas comúns dos complexos hostaleiros ( recepción, bibliotecas, ludotecas, comedores, salas de reunións, salóns de actos, ximnasios, spa, xardíns, piscinas, etc ), e colaborar na elección e compra dos materiais. Ademais de colaborar no deseño de interiores dos hoteis, tamén colaborará no deseño doutros inmobles, casetas de promocións, oficinas, vivendas , salas de exposicións e mesmo museos.

REQUISITOS:

– Experiencia probada (mínimo 2 anos) no ámbito de decoración de hoteis.
– Requírese uso das ferramentas informáticas habituais de deseño gráfico para realizar os bosquexos e     deseños previos que se lle soliciten.
– Ha de ser unha persoa creativa, dinámica, que saiba traballar en equipo, aceptar as directrices marcadas pola empresa, con dispoñibilidade para viaxar e con ganas de traballar nunha empresa consolidada desde fai dúas xeracións, pero que está a crecer, para crecer con ela

TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral a tempo completo. O contrato será incialmente temporal con posibilidades de conversión a indefinido.

Os candidatos que estimen se ajunten ao perfil solicitado deberán remitir o seu currículo e demáis documentación que consideren oportuna para avalar a súa candidatura á seguinte dirección de correo electrónico: belenesmoris@anjoca.com

A empresa, previo estudo do curriculum documentación remitida contactará directamente cos interesados.


ANJOCA, empresa inmobiliaria, con oficinas centrales en A Coruña, necesita incorporar a su equipo, un profesional para realizar funciones de diseñador/decorador de interiores.

Más información:

ANJOCA, empresa inmobiliaria,que, entre otras actividades, se dedica a la construcción, y/o remodelación y posterior gestión y explotación de hoteles, precisa un diseñador/decorador  de interiores que posea experiencia probada  ( mínimo dos años) en el ámbito de la decoración de hoteles.

Su puesto “ base” de trabajo sería en las oficinas centrales de A Coruña, pero debe tener disponibilidad para viajar por toda la geografía nacional, pues los hoteles se ubican fundamentalmente en Andalucía , Canarias y Baleares, y cuando hay obras de decoración, se requiere presencia en las mismas.

FUNCIONES DEL PUESTO: El profesional seleccionado trabajará en contacto directo con la dirección facultativa de la obra ( arquitectos y jefes de obra), así como con los responsables de la cadena hotelera y, fundamentalmente, bajo las directrices de la propiedad. Deberá proponer a la dirección formas, calidades y texturas de productos ( mobiliario , lámparas, cortinas, alfombras), tanto para las habitaciones como para las diversas zonas comunes de los complejos hoteleros ( recepción, bibliotecas, ludotecas, comedores, salas de reuniones, salones de actos, gimnasios, spa, jardines, piscinas, etc  ), y colaborar en la elección y compra de los materiales. Además de colaborar en el diseño de interiores de los hoteles, también colaborará en el diseño de otros inmuebles, stands de promociones, oficinas, viviendas , salas de exposiciones e incluso museos.

REQUISITOS:

– Experiencia probada (mínimo 2 años) en el ámbito de decoración de hoteles.

– Se requiere uso de las herramientas informáticas habituales de diseño gráfico para realizar los bocetos y diseños previos que se le soliciten.

– Ha de ser una persona creativa, dinámica, que sepa trabajar en equipo, aceptar las directrices marcadas por la empresa, con disponibilidad para viajar y con ganas de trabajar en una empresa consolidada desde hace dos generaciones, pero  que está creciendo, para crecer con ella.

TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral a tiempo completo. El contrato será incialmente temporal con posibilidades de conversión a indefinido.

Los candidatos que estimen se ajunten al perfil solicitado deberán remitir su currículum y demás documentación que consideren oportuna para avalar su candidatura a la siguiente dirección de correo electrónico: belenesmoris@anjoca.com 

La empresa, previo estudio del curriculum documentación remitida contactará directamente con los interesados.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube