Curso de práctica profesional 2021

14 Xan 2021

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o curso está dirixido a:

 • Arquitectos con experiencia que desexen actualizar os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos relacionados coa práctica profesional.
 • Arquitectos que se están iniciando na práctica profesional da arquitectura.

Ao longo do curso, levará a cabo un percorrido polos principais aspectos relacionados cos diferentes ámbitos de exercicio da profesión, que se estruturará nos seguintes bloques temáticos:

 • BLOQUE 1: AS OBRAS (contido troncal: 22 h)
 • BLOQUE 2: O PLANEAMENTO (contido optativo: 2 horas)
 • BLOQUE 3: OUTROS TRABALLOS (contido troncal: 8 h)
 • BLOQUE 4: OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS (contido troncal:14h + contido optativo: 4 h), que integra cuestións de carácter xeral ou relacionadas con cada unha das fases concretas, sobre aspectos transversais cuxo coñecemento é imprescindible para o desenvolvemento profesional dos arquitectos, como son: algunhas cuestións de tipo xurídico e administrativo (por exemplo, o contrato privado: como contratar e ser contratados), a estimación dos custos derivados do noso traballo, algúns aspectos tecnolóxicos relacionados coa profesión. deontoloxía, etc.

Prezos de matrícula

Pola temática do curso e a súa esencial vinculación co exercicio profesional do arquitecto, os prezos de matrícula para colexiados son especialmente reducidos. O aforo é limitado.

 • Matrícula ordinaria: 90 euros
 • Arquitectos colexiados: 30 euros
 • Arquitectos colexiados subscritos ao servizo de formación: 10 euros

Metodoloxía

 • Flexibilidade para o alumno [Só dúas xornadas de asistencia en directo obrigatorias]
 • Enfoque práctico.
 • Fomento da participación.
 • O curso desenvólvese en modalidade integramente on-line, utilizando como soporte a plataforma de formación en liña do COAG (moodle.coag.é). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaranse todas as actividades e recursos que se utilizarán.

Programa completo e matrícula

En o programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explican as actividades que integran en curso e o seu temporalización e modalidades de seguimento. Prazo de matrícula aberto ata o día 24 ás 23:59. O aforo é limitado. 

[+ matriculación e programa completo do curso]

————————–
[esp]
Este curso tiene como objetivo facilitar a los arquitectos una herramienta de ayuda en el conocimiento de los aspectos esenciales relacionados con el ejercicio de nuestra profesión en sus diferentes ámbitos, sirviendo además como como iniciación a los profesionales más recientes. Así, el curso está dirigido a:
 • Arquitectos con experiencia que deseen actualizar sus conocimientos en los distintos aspectos y ámbitos relacionados con la práctica profesional.
 • Arquitectos que se están iniciando en la práctica profesional de la arquitectura.

A lo largo del curso, se llevará a cabo un recorrido por los principales aspectos relacionados con los diferentes ámbitos de ejercicio de la profesión, que se estructurará en los siguientes bloques temáticos:

 • BLOQUE 1: LAS OBRAS (contenido troncal: 22 h)
 • BLOQUE 2: EL PLANEAMIENTO (contenido optativo: 2 horas)
 • BLOQUE 3: OTROS TRABAJOS (contenido troncal: 8 h)
 • BLOQUE 4: OTROS ASPECTOS RELACIONADOS (contenido troncal:14h + contenido optativo: 4 h), que integra cuestiones de carácter general o relacionadas con cada una de las fases concretas, sobre aspectos transversales cuyo conocimiento es imprescindible para el desarrollo profesional de los arquitectos, como son: algunas cuestiones de tipo jurídico y administrativo (por ejemplo, el contrato privado: cómo contratar y ser contratados), la estimación de los costes derivados de nuestro trabajo, algunos aspectos tecnológicos relacionados con la profesión. deontología, etc.

Precios de matrícula:

Por la temática del curso y su esencial vinculación con el ejercicio profesional del arquitecto, los precios de matrícula para colegiados son especialmente reducidos. 

 • Matrícula ordinaria: 90 euros
 • Arquitectos colegiados: 30 euros
 • Arquitectos colegiados suscritos al servicio de formación: 10 euros

Metodología 

 • Flexibilidad para el alumno [Sólo dos jornadas de asistencia en directo obligatorias]
 • Enfoque práctico.
 • Fomento de la participación.
 • El curso se desarrolla en modalidad íntegramente on-line, utilizando como soporte la plataforma de formación on line del COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será el medio a través del que se canalizará toda la operativa del curso, y en ella se habilitarán todas las actividades y recursos que se utilizarán.

Programa completo y matrícula 

En el programa completo, que puede consultarse a continuación, se describe la metodología y explican las actividades que integran en curso y su temporalización y modalidades de seguimiento. Plazo de matrícula abierto hasta el día 24 a las 23:59. El aforo es limitado. 

[+ matriculación y programa completo del curso]

Compartir