Fiscalidade para arquitectos [orientando a pequenos estudios de arquitectura]

5 Mar 2021

Este curso está dirixido á xestión da fiscalidade aplicada a pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos, ferramentas e habilidades para:

 • Xestionar todos os aspectos relacionados coa fiscalidade aplicada a este tipo de actividades: o IRPF , IVE.
 • Elaboración de facturas, autoliquidación de impostos, mantemento de rexistros, etc.
 • Coñecer que gastos orixinan o dereito á dedución no desenvolvemento da actividade económica, etc.

As materias expostas basearanse na presentación e realización de exercicios prácticos.

Prezos de matrícula

 • Matrícula ordinaria: 80 euros
 • Arquitectos colexiados: 60 euros
 • Arquitectos colexiados subscritos ao servizo de formación: 35 euros

Metodoloxía

 • Flexibilidade para o alumno [Só unha xornada de asistencia en directo obrigatoria]
 • Enfoque práctico.
 • Fomento da participación.
 • O curso desenvólvese en modalidade integramente on-line, utilizando como soporte a plataforma de formación en liña do COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaranse todas as actividades e recursos que se utilizarán.

Programa completo e matrícula

No programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explícanse as actividades que integran en curso e a súa temporalización e modalidades de seguimento.

Aforo e Prazos de matrícula

O aforo é limitado.

 • Prazo preferente de matrícula (exclusivo para colexiados COAG suscritos ao servizo de formación): ata o 08/03/2021 ás 23:59.
 • Todas as modalidades: desde o 09/03/2021 ata o día 14/03 ás 23:59.  

[+ matriculación e programa completo do curso]


Fiscalidad para arquitectos [orientando a pequeños estudios de arquitectura]

Este curso está orientado a la gestión de la fiscalidad aplicada a pequeños estudios de arquitectura (entre 1 y 5 personas) y tiene como objetivo que los alumnos adquieran conocimientos, herramientas y capacidades para:
 • Gestionar todos los aspectos relacionados con la fiscalidad aplicada a este tipo de actividades: IRPF, IVA.
 • Confeccionar facturas, autoliquidar los impuestos, llevanza de libros registros, etc.
 • Conocer qué gastos originan el derecho a la deducción en el desarrollo de la actividad económica, etc
Las materias expuestas se apoyarán en la exposición y realización de ejercicios prácticos.

Precios de matrícula

 • Matrícula ordinaria: 80 euros
 • Arquitectos colegiados: 60 euros
 • Arquitectos colegiados suscritos al servicio de formación: 35 euros

Metodología

 • Flexibilidad para el alumno [Sólo una jornada de asistencia en directo obligatoria]
 • Enfoque práctico.
 • Fomento de la participación.
 • O curso se desarrolla en modalidad íntegramente on-line, utilizando como soporte la plataforma de formación en línea del COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será el medio a través del que se canalizará toda la operativa del curso, y en ella se habilitarán todas las actividades y recursos que se utilizarán.

Programa completo y matrícula

En el programa completo, que puede consultarse a continuación, se describe la metodología y se explican las actividades que se integran en el curso y su temporalización y modalidades de seguimiento.

Aforo y Plazos de matrícula

O aforo es limitado.

 • Plazo preferente de matrícula (exclusivo para colegiados COAG suscritos al servicio de formación): hasta el 08/03/2021 a las 23:59.
 • Todas as modalidades: desde el 09/03/2021 hasta el día 14/03 a las 23:59.  

[+ matriculación y programa completo del curso]

[esp]

Compartir