Certificación Enerxética de Edificios

9 Xan 2017

certificacion-energetica
Comunícase a actualización de documentos na web do COAG trala entrada en vigor do decreto 128/2016 sobre certificación enerxética en Galiza, que vén a derrogar e substituír ó decreto 42/2009.
No apartado de Normativa, o decreto acompáñase dun informe sobre as súas novidades e implicacións.
Asi mesmo, en Tramitación telemática – Formularios, está disponible para a súa descarga o novo modelo de certificado-final-de-obra adaptado ó Decreto e que debe empregarse para tódolos certificados emitidos a partir do 19.10.2016 para obras de edificación amparadas no CTE e independentemente da data de remate da obra.

Se comunica la actualización de documentos en la web del COAG tras la entrada en vigor del decreto 128/2016 sobre certificación energética en Galicia, que viene a derogar y sustituir al decreto 42/2009. En el apartado de Normativa, dicho Decreto se acompaña de un informe sobre sus novedades e implicaciones.
Asimismo, en Tramitación telemática – Formularios, está disponible para su descarga el nuevo modelo de certificado-final-de-obra adaptado al Decreto y que debe emplearse para todos los certificados emitidos a partir del 19.10.2016 para obras de edificación amparadas en el CTE e independientemente de la fecha de final de la obra.

Compartir