Plan de compliance en materia de competencia

Tal e como se indicou no seu momento na web colexial, a Comisión Galega da Competencia, tramitou un expediente sancionador ao COAG por manter a disposición dos colexiados, no apartado web relativo a “visado”, no subapartado “marco regulador”, entre outros contidos, o “Antiguo Baremo Colexial e Histórico de Módulos y Ca”. 

Dito expediente sancionador finalizou de xeito convencional mediante Resolución do Pleno da Comisión Galega da Competencia de data de data 26 de decembro de 2019 ( en adiante, “Resolución”), Resolución da que se infire que está prohibido o acceso ao Antigo Baremo Colexial e Histórico de Módulos e Ca, non vixente, aínda a efectos “históricos” ou de “lexislación no vixente”, por ser contrario ao disposto na vixente normativa reguladora da competencia (Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da Competencia)”.

A resolución establecía entre outras cuestións, o compromiso do COAG a proceder á “elaboración e posta en marcha dun Programa de Cumprimento en materia de Competencia.”

En virtude do compromiso indicado, a Xunta de Goberno na súa sesión 14/2020 de 26 de novembro, ao tratar o punto relativo a “Proposta ACTUALIZADA de programa de cumprimento en materia de competencia elaborado por Megamail consultores en cumprimento da Resolución da Comisión Galega da Competencia aprobando a terminación convencional do expediente Expediente S 5/2016 Arquitectos de Galicia ante a denuncia presentada pola mercantil Construcciones Cesanvi, S.L”, adoptou o seguinte ACORDO:

APROBAR A PROPOSTA ACTUALIZADA DE PROGRAMA DE CUMPRIMENTO EN MATERIA DE COMPETENCIA ELABORADO POR MEGAMAIL CONSULTORES EN CUMPRIMENTO DA RESOLUCIÓN DA COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA APROBANDO A TERMINACIÓN CONVENCIONAL DO EXPEDIENTE S 5/2016 ARQUITECTOS DE GALICIA ANTE A DENUNCIA PRESENTADA POLA MERCANTIL CONSTRUCCIONES CESANVI, S.L, CONTRA EL COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA POR PRESUNTAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS POLA LEI 15/2007, DO 3 DE XULLO, DE DEFENSA DA COMPETENCIA (LDC) CONSISTENTES NA APROBACIÓN E PUBLICACIÓN DUN “BAREMO DE MÍNIMOS DO COLEXIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA”.

Conforme ao devandito acordo, indícase que o documento do Plan de Compliance en competencia aprobado pódese consultar na web colexial no seguinte ENLACE

Tamén se indica que, conforme ao previsto no devandito Plan, establécese un canal de recepción de denuncias de incumprimento do Plan. Neste sentido, as denuncias poderanse facer chegar a través do seguinte correo: comitecompetencia@ coag.es

Tal y como se indicó en su momento en la web colegial, la Comisión Gallega de la Competencia, tramitó un expediente sancionador al COAG por mantener a disposición de los colegiados, en el apartado web relativo a “visado”, en el subapartado “marco regulador”, entre otros contenidos, el “ Antiguo Baremo Colegial y Histórico de Módulos y Ca”.

Dicho expediente sancionador finalizó de manera convencional mediante Resolución del Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia de fecha de fecha 26 de diciembre de 2019 ( en adelante, “Resolución”), Resolución de la que se infiere que está prohibido el acceso al Antiguo Baremo Colegial y Histórico de Módulos y Ca, no vigente, aun a efectos “históricos” o de “legislación no vigente”, por ser contrario a lo dispuesto en la vigente normativa reguladora de la competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio , de defensa de la Competencia)”.

La resolución establecía entre otras cuestiones, el compromiso del COAG a proceder a la “elaboración y puesta en marcha de un Programa de Cumplimiento en materia de Competencia.”

En virtud del compromiso indicado, la Xunta de Gobierno en su sesión 14/2020 de 26 de noviembre, al tratar el punto relativo a “Propuesta ACTUALIZADA de programa de cumplimiento en materia de competencia elaborado por Megamail consultores en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Gallega de la Competencia aprobando la terminación convencional del Expediente S 5/2016 Arquitectos de Galicia ante la denuncia presentada por la mercantil Construcciones Cesanvi, S.L”, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR LA PROPUESTA ACTUALIZADA DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE COMPETENCIA ELABORADO POR MEGAMAIL CONSULTORES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN GALLEGA DE LA COMPETENCIA APROBANDO LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL EXPEDIENTE S 5/2016 ARQUITECTOS DE GALICIA ANTE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES CESANVI, S.L, CONTRA EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA POR PRESUNTAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS POLA LEY 15/2007, DE 3 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (LDC) CONSISTENTES EN LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN “BAREMO DE MÍNIMOS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA”.

Conforme a dicho acuerdo, se indica que el documento del Plan de Compliance en competencia aprobado se puede consultar en la web colegial en el siguiente ENLACE

También se indica que, conforme a lo previsto en dicho Plan, se establece un canal de recepción de denuncias de incumplimiento del Plan. En este sentido, las denuncias se podrán hacer llegar a través del siguiente correo: comitecompetencia@ coag.es