Ofertas de emprego público en boletíns oficiais a 2/1/2023

4 Xan 2023

Infórmase da publicación nos boletíns oficiais entre o 21 de decembro e o 2 de xaneiro, de varios anuncios en relación coa provisión de prazas de arquitecto por administracións públicas.

Os anuncios publicados refírense primeiro polo ámbito da administración e logo por orde alfabético. Son os seguintes:

ÁMBITO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA  

Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para la estabilización del empleo temporal en los Cuerpos de Arquitectos de la Hacienda Pública, Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública y Delineantes. BOE 27/12/2022

ÁMBITO MUNICIPAL

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

2022/8547 Anuncio de convocatoria e bases específicas para a cobertura, mediante persoal laboral fixo, dunha praza de arquitecto/a (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal. BOP AC 02/01/2023

BALTAR

Convocatoria y bases reguladoras de las plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal de conformidad con la Ley 20/2021   [3185/2022] BOP OU 27/12/2022

BARBADÁS

Convocatoria y bases generales y específicas, reguladoras de los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal  BOP OU 22/12/2022

BERGONDO

Aprobación bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos para cubrir as prazas vacantes de persoal funcionario e de persoal laboral, polo proceso extraordinario de estabilización ao abeiro da Disposición Adicional 6ª da Lei 20/2021 BOP AC 26/12/2022

BOBORÁS
Convocatoria y bases reguladoras de los procesos selectivos para la provisión de las plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal [3257/2022] BOP OU 30/12/2022

BOLO, O

Convocatoria y bases reguladoras de los procesos selectivos para la provisión de las plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal [3281/2022] BOP OU 30/12/2022

BOIRO

Resolución de 16 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Boiro (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza. BOE 28/12/2022

BOIRO

Resolución de 19 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Boiro (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.  BOE 28/12/2022

CAMBADOS

Convocatoria e bases xerais e específicas reguladoras dos procesos extraordinarios de estabilización de emprego temporal. BOP PO 27/12/2022

CANGAS

Bases do proceso de estabilización de emprego de 1 praza de técnico/a superior. BOP PO 27/12/2022

CANGAS

Bases do proceso de estabilización de emprego de 1 praza de arquitecto/a. BOP PO 27/12/2022

CARNOTA

Convocatoria e bases xerais e específicas dos procesos selectivos para cubrir as prazas incluídas na Oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal do Concello de Carnota do ano 2022 BOP AC 22/12/2022

CARRAL

Bases xerais e específicas da convocatoria excepcional do proceso de estabilización polo sistema de concurso BOP AC 28/12/2022

CHANTADA

Resolución de 19 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Chantada (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. BOE 28/12/2022

CELANOVA

Convocatoria y bases reguladoras de los procesos selectivos para la provisión de las plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal [3259/2022] BOP OU 30/12/2022

CORUÑA, A

Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de arquitecto/a superior (subgrupo A1) (C.E. 9/22), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización BOP AC 22/12/2022

CASTRO DE REI

Resolución de 15 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Castro de Rei (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. BOE 27/12/2022

ESTRADA, A

Aprobación das Bases Xerais e específicas que regularán os procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal. BOP 30/12/2022

FENE

Aprobación da oferta de emprego público complementaria do 2022 do Concello de Fene BOP AC 27/12/2022

FRADES

Corrección de erros oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal 2022 BOP AC 26/12/2022

FRADES

Bases xerais que rexerán os procesos selectivos convocados polo Concello de Frades para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022 BOP AC 29/12/2022

LEIRO

Convocatoria y bases reguladoras de los procesos selectivos para la provisión de las plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal [3264/2022]. BOP OU 30/12/2022

MACEDA

Convocatoria e bases xerais e específicas dos procesos selectivos para a execución da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal, inclúe unha praza de arquitecto. BOP OU 20/12/2022

MARÍN

Bases xerais procesos selectivos estabilización para a execución da o. e. p. 2022 do concello de Marín prazas estruturais incursas nas disposicións adicionais 6ª e 8ª da lei 20/2021, de 28 de decembro de medidas urxentes reducción temporalidade. BOP PO 30/12/2022

MEIS

Convocatoria e bases xerais dos procesos selectivos para cubrir as prazas incluídas na oferta excepcional de emprego público para a estabilización do emprego temporal de longa duración. BOP PO 27/12/2022

MIÑO

Anuncio relativo ás bases que rexerán a convocatoria do proceso selectivo, mediante o sistema de concurso-oposición libre, para a cobertura dunha praza de arquitecto/a e creación de bolsa de traballo para a mesma categoría profesional BOP AC 29/12/2022

MIÑO

Aprobación definitiva da terceira modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello de Miño: creación e supresión de postos de traballo BOP AC 30/12/2022

MONDARIZ

Bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos para cubrir as prazas de persoal funcionario / persoal laboral fixo incluídas no proceso de estabilización de emprego temporal do Concello de Mondariz BOP PO 29/12/2022

MONDOÑEDO

Bases xerais que regulan, xunto coas bases específicas, os procesos selectivos excepcionais de estabilización de emprego temporal de longa duración, que se convoquen para o ingreso en prazas de persoal funcionario, laboral fixo e laboral fixo – discontinuo no Concello de Mondoñedo, incluídas na oferta de emprego público do ano 2022 – taxa adicional de estabilización de emprego temporal (disposición adicional 6ª da lei 20/2021), cota xeral, sistema concurso e concurso-oposición, acceso libre. BOP LU 30/12/2022

MONFORTE DE LEMOS
Aprobación definitiva á Relación de Postos de Traballo do Concello de Monforte de Lemos.  BOP LU 30/12/2022

MOS

Bases xerais e anexos específicos que deben rexer a convocatoria e proceso de estabilización de carácter excepcional prevista na Disposición adicional sexta da lei 20/2021, do 28 de decembro BOP PO 22/12/2022

NEDA

Bases da convocatoria para a estabilización de emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria 2022, unha (1) praza de persoal funcionario arquitecto/a BOP AC 27/12/2022

OLEIROS

Convocatoria do proceso selectivo aprobado de acordo coa d.a. 6ª da Lei 20/2021, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público BOP AC 21/12/2022

OURENSE

Resolución de 14 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Muiños (Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. BOE 24/12/2022

PIÑOR

Convocatoria excepcional e bases reguladoras no marco do proceso de estabilización de emprego temporal, para cubrir distintas plazas mediante sistema de concurso, inclúe unha praza de arquitecto BOP OU 20/12/2022

PONTEAREAS

Aprobación das bases e convocatoria do proceso de selección de estabilización de emprego OPE extraordinaria de 2022. BOP PO 26/12/2022

PORRIÑO, O

Bases xerais e específicas da convocatoria do proceso selectivo de establiazación de emprego temporal para a cobertura de prazas da OEP 2020, polo sistema de concurso. BOP PO 26/12/2022

PORTAS
Aprobación das bases xerais e específicas e da convocatoria das prazas incluídas na oferta de emprego público de estabilización do ano 2022 do concello de Portas
. BOP PO 30/12/2022

RIBAS DE SIL

Bases e convocatoria proceso estabilización emprego Arquitecto/a Asesor/a Municipal. BOP LU 24/12/2022

RIANXO

Aprobación das bases xerais e específicas estabilización Lei 20/2021 BOP AC 29/12/2022

RIBADAVIA

Convocatoria e bases reguladoras dos procesos selectivos para a provisión das prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para estabilizar o emprego temporal, inclúe dúas prazas de arquitecto BOP OU 20/12/2022

RUBIÁ

Convocatoria y bases generales y específicas en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir once plazas de personal laboral mediante el sistema de concurso de valoración de méritos y concurso-oposición BOP OU 24/12/2022

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 49 prazas de persoal funcionario de carreira das escalas de Administración xeral e de Administración especial, e de 24 prazas de persoal laboral fixo BOP AC 27/12/2022

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 14 prazas de persoal funcionario de carreira das escalas de Administración xeral e de Administración especial, e de 5 prazas de persoal laboral fixo BOP AC 27/12/2022

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Resolución de 16 de diciembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Santiago, por la que se aprueban las bases y convocatoria para la provisión de plazas de estabilización de personal laboral. BOE 28/12/2022

SILLEDA

Aprobación de convocatoria de unha (1) praza de persoal funcionario de carreira da escalas de administración especial: arquitecto/a. BOP PO 30/12/2022

TABOADA

Aprobación oferta de emprego público do concello de Taboada BOP LU 22/12/2022

TRASMIRÁS

Resolución de 14 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Trasmiras (Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. BOE 28/12/2022

TRIACASTELA

Bases xerais que regulan, xunto coas bases específicas, os procesos selectivos que se convoquen para o ingreso en prazas de persoal funcionario de carreira ou laboral fixo, no concello de Triacastela, incluídas na oferta de emprego público do ano 2022 – taxa adicional de estabilización de emprego temporal (art. 2 da lei 20/2021, do 28 de decembro), cota xeral, sistema concurso-oposición, acceso libre. BOP LU 10/12/2022

 

 

Compartir