Condicións de colaboración

Condicións de Colaboración con Administración e Particulares

 

De acordo á promoción da boa arquitectura que propugna a Lei 9/2022, de 14 de xuño, de Calidade da Arquitectura, e co fin de mellorar a calidade dos concursos de arquitectura en Galicia, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ofrecese a colaborar ou a xestionar parcial ou totalmente concursos de ideas (denominados pola Lei de Contratos do Sector Público, concursos de proxectos) para todas as entidades públicas ou privadas que teñen interese en convocalos.

Neste tipo de concursos os participantes presentan as súas propostas de modo anónimo e un xurado cualificado elixe a que ao seu xuízo técnico é mellor, baseándose exclusivamente na súa calidade arquitectónica e urbanística.

Por iso, é un procedemento que achega unha serie de vantaxes:

 • Moitos dos mellores edificios e actuacións urbanísticas que coñecemos xurdiron de concursos de ideas, que son o marco no que a arquitectura e o urbanismo son máis valorados por si mesmos, sen influencia doutras cuestións.
 • Son procedementos que supoñen a apertura a talentos descoñecidos polo promotor ademais de ser sempre acontecementos profesionais aos que concorren gran cantidade de profesionais cualificados, que ven neste procedemento a oportunidade de apostar por unha arquitectura e/ou urbanismo de calidade e culturalmente comprometidos.
 • Ademais, os concursos de ideas e os seus resultados adoitan ser obxecto da atención social a través dos medios de comunicación e frecuente obxecto de debate; por tanto, son moi adecuados para actuacións de gran relevancia social, por canto se integra o debate no proceso e conta cun grao de transparencia máximo nas decisións.

Neste sentido, a colaboración pode ir desde:

 • Revisión e validación dos pregos (administrativos e técnicos) elaborados pola entidade convocante, así como a redacción dos mesmos e a elaboración ou compilación de toda a documentación a axuntar neste (fotografías, topográfico, xeotécnico, planos, programa de necesidades, etc.… Os documentos técnicos a contratar con outros profesionais correrán a cargo da entidade promotora do concurso, por exemplo un levantamento topográfico, un estudo urbanístico, etc.)
 • Xestión na formación do Xurado do concurso coa presenza de técnicos competentes de prestixio galegos, nacionais e internacionais en materia de proxectos, así como de representantes da Xunta de Goberno do Colexio de Arquitectos.
 • Difusión da convocatoria na web do Colexio e a través do CSCAE con outros Colexios de Arquitectos de España.
 • Organización xunto cos técnicos da Entidade Convocante da xestión e coordinación da documentación a facilitar aos concursantes, responder ás consultas dos participantes durante o concurso nos termos establecidos nos pregos, difundir unha relación de consultas e aclaracións realizadas unha vez finalizados os prazos de consultas.
 • Seguimento do concurso.
 • Xestión na formación de comités de expertos encargados de avaliar as propostas técnicas e redactar infórmelos pertinentes.
 • Confección dunha páxina web propia do concurso, que conteña toda a información do mesmo.
 • Organización dunha visita técnica cos inscritos ao lugar do concurso.
 • Actuar como Secretaría do Concurso.
 • Organización dun acto público para a presentación do concurso na sede do Colexio de Arquitectos ou organización do mesmo no espazo que o organismo convocante estime oportuno.
 • Organización dun acto público da entrega de premios na sede do Colexio de Arquitectos ou organización do mesmo no espazo que o organismo convocante estime oportuno.
 • Xestión dunha exposición das propostas presentadas e/ou finalistas e premiadas, na sede do Colexio de Arquitectos (ou no espazo que o organismo convocante estime oportuno), con conferencia a cargo do equipo gañador con posibilidade de sesión crítica do Xurado.
 • Elaboración dunha publicación coas propostas presentadas.
 • Deseño de carteis e outros soportes gráficos de difusión e promoción do concurso.
 • Elaboración dunha publicación dos premiados unha vez se finalice a execución do mesmo. Para máis información pode contactar coa oficina de concursos.
 • Entendendo que cada un deles se pode solicitar por separado, escollendo todos os que respondan ás necesidades do organismo convocante. O custo final da colaboración axustarase a cada concurso segundo a envergadura do mesmo.

ENLACE AO CONVENIO TIPO.

Contacto

Teléfono: 981 552 400

Correo electrónico: concursos@colexiodearquitectos.org