Rehabilitación de vivienda y estudio de arquitectura. Ourense

15 Abr 2014

Muiños+Otero

No casco histórico de Ourense, proponse a reforma de edificio entre medianeiras destinado a estudio de arquitectura e a vivenda unifamiliar. A premisa básica da intervención é integrarse no ámbito, e intentar sobrepoñerse ás limitacións xeométricas da edificación, perseguindo a continuidade espacial e a captación de luz natural, mediante as interrupcións en forxados, dobres alturas, emprego de cerramentos transparentes, e unha escaleira lixeira e inmaterial.

En el casco histórico de Ourense, se plantea la reforma de edificio entre medianeras destinado a estudio de arquitectura y a vivienda unifamiliar. La premisa básica de la intervención es integrarse en el entorno, e intentar sobreponerse a las limitaciones geométricas de la edificación, persiguiendo la continuidad espacial y la captación de luz natural, mediante las interrupciones en forjados, dobles alturas, empleo de cerramientos transparentes, y una escalera ligera e inmaterial. 

Obra
Rehabilitación de vivienda unifamiliar y estudio de arquitectura

Situación
Rúa Liberdade, 31 – Ourense – Galicia – España

Arquitectos
C. Cecilia López Muiños (2751), Juan José Otero Vázquez (2798)

Colaboradores
Luis Ángel López Gómez (arquitecto técnico)

Fotografía
Héctor Santos-Díez/BISimages

Año
2012

Implantación
O edificio encóntrase no casco histórico, polo que o grao de protección non permitiu variación ningunha en fachada. Mantivéronse as carpintarías existentes, e executáronse novas carpintarías ao interior da fachada en madeira cor branca, para garantir as condicións necesarias de confort. Ao tratarse dunha edificación situada entre outras dúas existentes, e cunha volumetría predefinida obrigatoriamente, o xogo cos distintos elementos interiores permitirá unha articulación espacial fluída.

Implantación
El edificio se encuentra en el casco histórico, por lo que el grado de protección no permitió variación alguna en fachada. Se mantuvieron las carpinterías existentes, y se ejecutaron nuevas carpinterías al interior de la fachada en madera color blanco, para garantizar las condiciones necesarias de confort. Al tratarse de una edificación situada entre otras dos existentes, y con una volumetría predefinida obligatoriamente, el juego con los distintos elementos interiores permitirá una articulación espacial fluida.

0053 vivienda estudio ourense 02

Construción
O punto de partida foi o equilibrio entre materiais tradicionais e o emprego de sistemas construtivos actuais, simplificando o número de solucións construtivas para conseguir unha intervención de baixo custo.

Estrutura de sustentación
Debido ao risco de colapso dos muros portantes, especialmente os muros medianeiros executados en cachotaría, óptase por unha estrutura mixta de perfís laminados de aceiro e lousas de formigón macizas. Para as dúas vertentes de cuberta emprégase unha estrutura metálica e un forxado formado por paneis sándwich formados por taboleiros de madeira cemento e illamento de cortiza. Como acto de sinceridade construtiva, todos os elementos da estrutura se manteñen vistos, aplicando unha imprimación seladora sobre o formigón, e efectuando un pintado de toda a estrutura metálica.

Construcción
El punto de partida fue el equilibrio entre materiales tradicionales y el empleo de sistemas constructivos actuales, simplificando el número de soluciones constructivas para conseguir una intervención de bajo coste.

Estructura de sustentación
Debido al riesgo de colapso de los muros portantes, especialmente los muros medianeros ejecutados en mampostería, se opta por una estructura mixta de perfiles laminados de acero y losas de hormigón macizas. Para los dos faldones de cubierta se emplea una estructura metálica y un forjado formado por paneles sándwich formados por tableros de madera cemento y aislamiento de corcho. Como acto de sinceridad constructiva, todos los elementos de la estructura se mantienen vistos, aplicando una imprimación selladora sobre el hormigón, y efectuando un pintado de toda la estructura metálica.

0053 vivienda estudio ourense 03

Elemento escultórico – escaleira e varanda
Pola propia configuración da edificación, á marxe das bandas acristaladas nos forxados para conectar visualmente os espazos, o núcleo de comunicacións é o único mecanismo para captar luz dende a cuberta. Formúlase unha escaleira o máis liviá posible, formada por unha chapa de ferro de 8mm de espesor que se prega conformando os distintos chanzos. Para a definición da varanda, xérase uns pasamáns luminaria, sustentados por unha platina de ferro que se prega para servir de soporte. O pasamáns está formado por dúas pezas, unha chapa pregada superior, e unha chapa microperforada de aceiro inoxidable que funciona como luminaria continua. No lateral da escaleira disponse unha xardineira continua que mediante uns cables que percorren transversalmente toda a edificación, permiten a incorporación da vexetación.

Elemento escultórico – escalera y barandilla
Por la propia configuración de la edificación, al margen de las bandas acristaladas en los forjados para conectar visualmente los espacios, el núcleo de comunicaciones es el único mecanismo para captar luz desde la cubierta. Se plantea una escalera lo más liviana posible, formada por una chapa de hierro de 8mm de espesor que se pliega conformando los distintos peldaños. Para la definición de la barandilla, se genera unos pasamanos luminaria, sustentados por una pletina de hierro que se pliega para servir de soporte. El pasamanos está formado por dos piezas, una chapa plegada superior, y una chapa microperforada de acero inoxidable que funciona como luminaria continua. En el lateral de la escalera se dispone una jardinera continua que mediante unos cables que recorren transversalmente toda la edificación, permiten la incorporación de la vegetación.

0053 vivienda estudio ourense 08

A luz
A luz será un material máis, estudándose nun sentido bidireccional, dende o interior ao exterior e viceversa, sendo a premisa básica no deseño da iluminación o efecto teatral de claroscuro, e o emprego de luminarias de baixo consumo. Para a iluminación optouse por luminarias LED, tanto en iluminación directa, coma en elementos de iluminación indirecta, e pasamáns. Como iluminación de acento, na zona baixocuberta disponse un carril trifásico electrificado suspendido, no que se conectan proxectores con óptica superspot LED. En liñas de iluminación continua búscase tamizar a luz mediante a colocación dunha chapa microperforada, xerando un efecto de iluminación difusa, con sombra proxectada.

La luz
La luz será un material más, estudiándose en un sentido bidireccional, desde el interior al exterior y viceversa, siendo la premisa básica en el diseño de la iluminación el efecto teatral de claroscuro, y el empleo de luminarias de bajo consumo. Para la iluminación se optó por luminarias LED, tanto en iluminación directa, como en elementos de iluminación indirecta, y pasamanos. Como iluminación de acento, en la zona bajocubierta se dispone un carril trifásico electrificado suspendido, en el que se conectan proyectores con óptica superspot LED. En líneas de iluminación continua se busca tamizar la luz mediante la colocación de una chapa microperforada, generando un efecto de iluminación difusa, con sombra proyectada.

0053 vivienda estudio ourense 04

Materiais
Óptase por reducir á mínima expresión a paleta de materiais, buscando o equilibrio entre materiais tradicionais e novos materiais. En fachada e medianeiras mantéñense os paramentos pétreos existentes, empregándose para as carpintarías exteriores madeira en cor branca. Para o interior, na zona do estudio en planta baixa e en planta primeira, déixanse as lousas de formigón armado vista, aplicándolles unha imprimación seladora. Os paramentos pétreos de cachotaría píntanse en cor branca, e para o pavimento óptase por un pavimento autonivelante cementoso. O prisma que engloba a zona de servizo, e o aseo de planta baixa se reviste con taboleiros madeira cemento. Para a área de vivenda, mantense a estrutura de lousas de formigón vistas, pero óptase por acabados máis cálidos, empregándose tarima de madeira de castaño de distintos anchos e xunta aberta, tanto en pavimentos coma en revestimento dalgún dos paramentos verticais, en dormitorios e baño. Na zona de baixocuberta, mantéñense os paneis sándwich de madeira cemento e o pavimento cementoso.

Materiales
Se opta por reducir a la mínima expresión la paleta de materiales, buscando el equilibrio entre materiales tradicionales y nuevos materiales. En fachada y medianeras se mantienen los paramentos pétreos existentes, empleándose para las carpinterías exteriores madera en color blanco. Para el interior, en la zona del estudio en planta baja y en planta primera, se dejan las losas de hormigón armado vista, aplicándoles una imprimación selladora. Los paramentos pétreos de mampostería se pintan en color blanco, y para el pavimento se opta por un pavimento autonivelante cementoso. El prisma que engloba la zona de servicio, y el aseo de planta baja se reviste con tableros madera cemento. Para el área de vivienda, se mantiene la estructura de losas de hormigón vistas, pero se opta por acabados más cálidos, empleándose tarima de madera de castaño de distintos anchos y junta abierta, tanto en pavimentos como en revestimiento de alguno de los paramentos verticales, en dormitorios y baño. En la zona de bajocubierta, se mantienen los paneles sándwich de madera cemento y el pavimento cementoso.

Mobiliario e re-uso
Todo o mobiliario se deseña a propósito para cada un dos espazos. Con materiais e elementos recuperados da demolición, como a antiga porta, execútase a mesa do comedor e o moble de salón. A almacenaxe da vivenda, resólvese cunha zona de armario continuo que percorre toda a lonxitude da vivenda, e que se articula pregándose segundo as diferentes necesidades e a xeometría da vivenda.

Mobiliario y re-uso
Todo el mobiliario se diseña a propósito para cada uno de los espacios. Con materiales y elementos recuperados de la demolición, como la antigua puerta, se ejecuta la mesa del comedor y el mueble de salón. El almacenaje de la vivienda, se resuelve con una zona de armario continuo que recorre toda la longitud de la vivienda, y que se articula plegándose según las diferentes necesidades y la geometría de la vivienda.

memoria y planos – Muiños+Otero

0053 vivienda estudio ourense 05

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)
2013| Seleccionada en  VI Premios de Arquitectura e Interiorismo. Porcelanosa Group (Madrid)

Compartir