O CSCAE falla o Concurso para o redeseño do logotipo e imaxe corporativa

9 Feb 2017

Un estudo de arquitectura e deseño gráfico de Baiona, Pontevedra, gaña o concurso para o logo do CSCAE.

O pasado 1 de febreiro de 2017 tivo lugar na Sede do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España o Xurado do Concurso para o redeseño do logotipo e imaxe corporativa do CSCAE, constituído por:

  • Jordi Ludevid i Anglada, Presidente do CSCAE.
  • Marta Vall-llosera Ferrán, Decana do Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares
  • Joaquín Mañoso Valderrama, Decano doColegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias.
  • María Carmona Díaz, deseñadora gráfica.
  • Eloy Algorri García, Secretario General do CSCAE.

Recibíronse 191 propostas. O xurado nunha primeira rolda de intervencións constata a posibilidade de clasificalas en varios grupos en función do tratamento do escudo histórico, do tratamento dado ás siglas ou acrónimo do Consello Superior, así como da creación dunha imaxe de conxunto completamente nova. O Xurado considera válida a totalidade do abanico de premisas de partida, baseando a súa decisión exclusivamente no xuízo de calidade e eficacia gráfica así como de representación institucional das propostas presentadas.

Para obter mais información sobre o concurso, consultar no seguinte ENLACE

Tras dúas roldas de selección e un extenso debate, o Xurado decide que a proposta WH157 é a gañadora do cocnurso. Alcanzado o fallo, desvélanse as condicións de anonimato da proposta gañadora baixo o lema WH157 que está asinada pola Arquitecta Elena Gimeno Bayés e Enrique Pereira Vázquez, do estudo VandBA de Baiona, Pontevedra.

El pasado 1 de febrero de 2017 ha tenido lugar en la Sede del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España el Jurado del Concurso para el rediseño del logotipo e imagen corporativa del CSCAE, constituido por

  • Jordi Ludevid i Anglada, Presidente del CSCAE.
  • Marta Vall-llosera Ferrán, Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares
  • Joaquín Mañoso Valderrama, Decano del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias.
  • María Carmona Díaz, diseñadora gráfica.
  • Eloy Algorri García, Secretario General del CSCAE.

Se han recibido 191 propuestas. El jurado en una primera ronda de intervenciones constata la posibilidad de clasificarlas en varios grupos en función del tratamiento del escudo histórico, del tratamiento dado a las siglas o acrónimo del Consejo Superior, así como de la creación de una imagen de conjunto completamente nueva. El Jurado considera válida la totalidad del abanico de premisas de partida, basando su decisión exclusivamente en el juicio de calidad y eficacia gráfica así como de representación institucional de las propuestas presentadas.

Tras dos rondas de selección y un extenso debate, el Jurado decide que la propuesta WH157 es la ganadora del cocnurso. Alcanzado el fallo, se desvelan las condiciones de anonimato de la propuesta ganadora bajo el lema WH157 que está firmada por la Arquitecta Elena Gimeno Bayés y Enrique Pereira Vázquez, del estudio VandBA de Baiona, Pontevedra.

Para obtener más información sobre el concurso, consultar en el siguiente ENLACE

Compartir