Ferramentas prácticas para xestionar a miña carreira profesional

26 xuñ 2014

A Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña organiza este curso dirixido a alumnos matriculados no PFC e arquitectos recién titulados. O curso se desenvolve en colaboración coa empresa Extend, esta empresa ven desenvolvendo desde 2002 proxectos de consultoría de RR.HH., sistemas de xestión por competencias, auditoría de RR.HH., sistemas de compensación e retribución, así como procesos de selección, formación e coaching.

A empregabilidade, fai referencia ao potencial que ten un individuo de ser solicitado por unha empresa para traballar nela.

Todos e cada un de nós, ademais da formación, posuímos unhas capacidades e habilidades determinadas e será a nosa obrigación aprender a rendibilizar todo noso atractivo profesional para resultar elixido nun proceso de selección.
Ademais, o concepto empleabilidad, fai referencia á capacidade que posúe un individuo para adaptarse ao cambio ou capacidade para integrarse máis facilmente no mercado de traballo en diferentes períodos da súa vida.

Coñecer e potenciar a nosa empregabilidade implica facer un dobre exercicio. Por unha banda, determinar cales son as nosas competencias profesionais, as nosas habilidades e fortalezas, as nosas motivacións profesionais; e facelo desde a obxectividade; e por outra banda identificar cal é realmente a nosa competitividade na contorna laboral actual,
no mercado de traballo.

Información e inscricións

Número máximo/mínimo de alumnos: 30/10
Luns 7 e mercores 9 de xullo en horario de 9:30 a 14:30 horas.
En caso de superar o número máximo de alumnos podería organizarse outro curso adicional.
10 horas de formación.
Matrícula: 20 euros.
Realizarase o ingreso unha vez notificada a aceptación da preinsripción
Máis información e inscricións aquí

Herramientas prácticas para gestionar mi carrera profesional

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña organiza este curso dirigido a alumnos matriculados en el PFC y arquitectos recién titulados. El curso se desarrolla en colaboración con la empresa Extend, esta empresa desarrolla desde 2002 proyectos de consultoría de RR.HH., sistemas de gestión por competencias, auditoría de RR.HH., sistemas de compensación y retribución, así como procesos de selección, formación y coaching.

La empleabilidad, hace referencia al potencial que tiene un individuo de ser solicitado por una empresa para trabajar en ella.

Todos y cada uno de nosotros, además de la formación, poseemos unas capacidades y habilidades determinadas y será nuestra obligación aprender a rentabilizar todo nuestro atractivo profesional para resultar elegido en un proceso de selección.
Además, el concepto empleabilidad, hace referencia a la capacidad que posee un individuo para adaptarse al cambio o capacidad para integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida.

Conocer y potenciar nuestra empleabilidad, implica hacer un doble ejercicio. Por una parte, determinar cuáles son nuestras competencias profesionales, nuestras habilidades y fortalezas, nuestras motivaciones profesionales; y hacerlo desde la objetividad; y por otra parte identificar cuál es realmente nuestra competitividad en el entorno laboral actual,
en el mercado de trabajo.

Información e inscripciones

Número máximo/mínimo de alumnos: 30/10
Lunes 7 y miércoles 9 de julio en horario de 9:30 a 14:30 horas.
En caso de superar el número máximo de alumnos podría organizarse otro curso adicional.
10 horas de formación.
Matrícula: 20 euros.
Se realizará el ingreso una vez notificada la aceptación de la preinsripción
Más información e inscripciones aquí

Compartir