Curso Ley 8/2013, de 26 de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas

2 Dec 2014

Coa nova Lei 8/2013 ábrese a posibilidade de regular a intervención na cidade consolidada e habitada. Por este motivo a Escola de Técnica Xurídica (ETJ) en colaboración co Ministerio de Fomento organizou o presente curso.
O campo de actuación da actividade urbanística é máis complexo que o de construír ex Novo sobre terreos non ocupados. A citada Lei encaixa nun conxunto de medidas legais encamiñadas a fomentar o aluguer de vivendas e o desenvolvemento urbanístico no chan urbano; así, podemos citar o Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 (Plan Estatal 2013-2016) e a Lei 4/2013, de 4 de xuño, de medidas de flexibilización e fomento do mercado do aluguer de vivendas.
Por iso, a normativa innnovadora da Lei, a súa relación con outras disposicións de carácter económico e a súa afección e modificación sobre outras (Propiedade Horizontal, Código Técnico da Edificación, Lei do Chan, Economía Sustentable, Debedores Hipotecarios), esixirá un esforzo de análise, clarificación e definición concreta de procedementos tanto polas Administracións Públicas como polos axentes especializados, que permitan pola en execución e alcanzar os seus obxectivos: a rehabilitación construtiva das edificacións, a súa mellora enerxética, a renovación e rexeneración dos barrios degradados e, en definitiva, a mellor calidade de vida dos habitantes dos pobos e cidades.
A Escola de Técnica Xurídica, en colaboración co Ministerio de Fomento, quere apoiar a difusión e o coñecemento de tan importante normativa organizando un Curso dirixido especialmente aos actores técnicos e xurídicos en cuxas mans vai recaer a aplicación da lei (xestores públicos das Administracións, Autonómicas e Locais principalmente, e axentes urbanos especializados tales como promotores inmobiliarios, administradores de leiras, técnicos da edificación, avogados expertos en dereito urbanistico, etc.).
A orientación do Curso é eminentemente práctica e persegue esclarecer o conxunto de disposicións complexas que se conteñen na Lei, a súa relación co Plan Estatal 2013-2016, así como as súas afeccións a outras, de tal forma que poida disporse dunha visión completa do seu alcance e dunha orientación para os numerosos campos de actuación que se abriron coa súa promulgación.

Os colexiados dos diferentes Colexios de Arquitectos de España beneficianse dunha bonificación do 10% sobre o importe da inscrición.

Máis información e inscricións

Relación de ponentes

Curso Ley 8/2013, de 26 de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas

Con la nueva Ley 8/2013 se abre la posibilidad de regular la intervención en la ciudad consolidada y habitada. Por este motivo la Escuela de Técnica Jurídica (ETJ) en colaboración con el Ministerio de Fomento ha organizado el presente curso.
El campo de actuación de la actividad urbanística es más complejo que el de construir ex Novo sobre terrenos no ocupados. La citada Ley encaja en un conjunto de medidas legales encaminadas a fomentar el alquiler de viviendas y el desarrollo urbanístico en el suelo urbano; así, podemos citar el Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Plan Estatal 2013-2016) y la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
Por ello, la normativa innnovadora de la Ley, su relación con otras disposiciones de carácter económico y su afección y modificación sobre otras (Propiedad Horizontal, Código Técnico de la Edificación, Ley del Suelo, Economía Sostenible, Deudores Hipotecarios), exigirá un esfuerzo de análisis, clarificación y definición concreta de procedimientos tanto por las Administraciones Públicas como por los agentes especializados, que permitan ponerla en ejecución y alcanzar sus objetivos: la rehabilitación constructiva de las edificaciones,
su mejora energética, la renovación y regeneración de los barrios degradados y, en definitiva, la mejor calidad de vida de los habitantes de los pueblos y ciudades.
La Escuela de Técnica Jurídica, en colaboración con el Ministerio de Fomento, quiere apoyar la difusión y el conocimiento de tan importante normativa organizando un Curso dirigido especialmente a los actores técnicos y jurídicos en cuyas manos va a recaer la aplicación de la ley (gestores públicos de las Administraciones, Autonómicas y Locales principalmente, y agentes urbanos especializados tales como promotores inmobiliarios, administradores de fincas, técnicos de la edificación, abogados expertos en derecho urbanistico, etc.).
La orientación del Curso es eminentemente práctica y persigue esclarecer el conjunto de disposiciones complejas que se contienen en la Ley, su relación con el Plan Estatal 2013-2016, así como sus afecciones a otras, de tal forma que pueda disponerse de una visión completa de su alcance y de una orientación para los numerosos campos de actuación que se han abierto con su promulgación.

Los colegiados de los diferentes Colegios de Arquitectos de España se benefician de una bonificación del 10% en el importe de la inscripción.

Más información e inscripciones

Relación de ponentes

Compartir