7 de outubro | Manifesto con motivo do Día Mundial da Arquitectura

7 Out 2019

“Arquitectura… vivenda para todos”

Este ano, no Día Mundial da Arquitectura, o luns 7 de outubro, a Unión Internacional de Arquitectos (UIA) e o  Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE) poñen o foco sobre o desafío decisivo que representa a vivenda… para todos.

En todo o planeta, máis de mil millóns de persoas viven de xeito precario e sen servizos urbanos e millóns de homes e mulleres, refuxiados e desprazados por conflitos e catástrofes, carecen dun teito de maneira permanente.

En España, a progresiva concentración en torno ás grandes cidades e a falla dun parque residencial asequible están encarecendo o prezo da vivenda. Esto dificulta que xóvenes e familias poidan acceder a unha vivenda que resposte ás súas necesidades de forma digna e axeitada, mentres que o mundo rural, tan presente en Galicia, sofre o fenómeno da despoboación. Os cambios acelerados que vivimos, a urxencia de afrontar a emerxencia climática, reducindo o consumo enerxético dos fogares e a necesidade de adecualos ós modos de vida e traballo actuais e ós requirimentos dunha poboación cada vez máis envellecida amosan un parque de vivendas que require unha transformación xeneralizada e urxente.

Os arquitectos diriximos os nosos esforzos a contribuir na resposta colectiva que esixen estes retos.

Fronte ó prezo inasequible da vivenda, aportamos solucións arquitectónicas eficientes, novedosas e transversais e estratexias urbanas e territoriais que reequilibren a oferta e a demanda a medio e longo prazo.

Contra a despoboación, proporcionamos planeamento urbano e estratéxico de diferentes escalas e accións de consolidación e renovación urbana en cada concello. E impulsamos e contribuímos á renovación e adecuación do parque de vivendas edificado para garantir a súa calidade e para que atenda a unhas necesidades habitacionais actuais e futuras moi diferentes das que existían cando se construíu.

Por todo isto, os arquitectos en toda España, traballamos colectivamente promovendo numerosas iniciativas en todos os Colexios de Arquitectos e desde o CSCAE, e, sobre todo, no noso día a día, comprometidos co benestar do conxunto da cidadanía.

E particularmente desde o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia este ano queremos dar un paso adiante. E queremos facelo da man das institucións locais, as máis achegadas á cidadanía, para que xuntos velemos e traballemos por garantir ese acceso a unha vivenda digna para todas as persoas.

Porque no  propio desenvolvemento da nosa profesión, son moitas as veces nas que somos  testigo de cómo moitas familias viven en situacións infrahumanas. Vivendas sen auga quente nas que residen persoas maiores e con baixos recursos, outras que carecen de sistema de calefacción ou aillamento mínimo  e onde residen familias con varios menores ó cargo, centos de casuísticas que nos alarman, preocupan e comprometen. Son vivendas que carecen das condicións mínimas de habitabilidade, de seguridade e incluso de estabilidade. Infravivendas que no noso territorio, son miles.

Por iso o COAG no seu compromiso coa sociedade, cree preciso impulsar a posta en marcha dunha canle de comunicación directa entre o noso colectivo e os concellos, para poder alertar daquelas situacións de infravivenda e de condicións infrahumanas que poidamos detectar. Unha información que entendemos permitirá un mellor seguimento destas situacións por parte dos servizos sociais dos concellos e unha mellor planificación tamén das políticas de vivenda, priorizando as axudas da administración que para tal fin se poidan artellar e garantir así unha vida digna para as familias e persoas máis vulnerables dos seus municipios.

Damos ese paso a diante, porque estamos convencidas e convencidos de que traballar para que calquera persoa desfrute do acceso a unha vivenda digna e axeitada, integrada nun entorno construído e medioambiental de calidade, da sentido ó noso traballo e  a nosa profesión.

Construamos unha canle coa sociedade.

Construamos dignidade e dereitos.

Construamos vivendas para todos.

 

ENLACE ÁS ACTIVIDADES COLEXIAIS


7 de octubre | Manifiesto con motivo del Día Mundial de la Arquitectura

Arquitectura… vivienda para todos

Este año, en el Día Mundial de la Arquitectura, el lunes 7 de octubre, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ponen el foco sobre el desafío decisivo que representa la vivienda… para todos.

En todo el planeta, más de mil millones de personas viven de manera precaria y sin servicios urbanos y millones de hombres y mujeres, refugiados y desplazados por conflictos y catástrofes, carecen de un techo de manera permanente.

En España, la progresiva concentración en torno a las grandes ciudades y la falta de un parque residencial asequible están encareciendo el precio de la vivienda. Esto dificulta que jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda que responda a sus necesidades de forma digna e idónea, mientras que el mundo rural, tan presente en Galicia, sufre el fenómeno de la despoblación. Los cambios acelerados que vivimos, la urgencia de afrontar la emergencia climática, reduciendo el consumo energético de los hogares y la necesidad de adecuarlos a los modos de vida y trabajo actuales y a los requerimientos de una población cada vez más envejecida muestran un parque de viviendas que requiere una transformación generalizada y urgente.

Los arquitectos dirigimos nuestros esfuerzos a contribuir en la respuesta colectiva que exigen estos retos.

Frente al precio inasequible de la vivienda, aportamos soluciones arquitectónicas eficientes, novedosas y transversales y estrategias urbanas y territoriales que reequilibren la oferta y la demanda a medio y largo plazo.

Contra la despoblación, proporcionamos planeamiento urbano y estratégico de diferentes escalas y acciones de consolidación y renovación urbana en cada ayuntamiento. E impulsamos y contribuimos a la renovación y adecuación del parque de viviendas edificado para garantizar su calidad y para que atienda a unas necesidades habitacionales actuales y futuras muy diferentes de las que existían cuando se construyó.

Por todo esto, los arquitectos en toda España, trabajamos colectivamente promoviendo numerosas iniciativas en todos los Colegios de Arquitectos y desde el CSCAE, y, sobre todo, en nuestro día a día, comprometidos con el bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Y particularmente desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia este año queremos dar un paso adelante. Y queremos hacerlo de la mano de las instituciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, para que juntos velemos y trabajemos por garantizar ese acceso a una vivienda digna para todas las personas.

Porque en el propio desarrollo de nuestra profesión, son muchas las veces en las que somos testigos de cómo muchas familias viven en situaciones infrahumanas. Viviendas sin agua caliente en las que residen personas mayores y con bajos recursos, otras que carecen de sistema de calefacción o aislamiento mínimo y donde residen familias con varios menores a cargo, cientos de casuísticas que nos alarman, preocupan y comprometen. Son viviendas que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, de seguridad e incluso de estabilidad. Infraviviendas que en nuestro territorio, son miles.

Por eso el COAG en su compromiso con la sociedad, cree preciso impulsar la puesta en marcha de un canal de comunicación directa entre nuestro colectivo y los ayuntamientos, para poder alertar de aquellas situaciones de infravivienda y de condiciones infrahumanas que podamos detectar. Una información que entendemos permitirá un mejor seguimiento de estas situaciones por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos y una mejor planificación también de las políticas de vivienda, priorizando las ayudas de la administración que para tal fin se puedan articular y garantizar así una vida digna para las familias y personas más vulnerables de sus municipios.

Damos ese paso adelante, porque estamos convencidas y convencidos de que trabajar para que cualquier persona disfrute del acceso a una vivienda digna e idónea, integrada en un entorno construido y medioambiental de calidad, da sentido a nuestro trabajo y a nuestra profesión.

Construyamos un canal con la sociedad.

Construyamos dignidad y derechos.

Construyamos viviendas para todos.

 

ENLACE A LAS ACTIVIDADES COLEGIALES

Compartir