Concello de Ribeira | Unha praza de arquitecto/a

1 Abr 2019

No BOP-A Coruña de 29 de marzo, aparece o anuncio de Bases para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto no Concello de Ribeira.

Acceso á publicación neste ENLACE.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

 


Ayuntamiento de Ribeira | Una plaza de arquitecto/a

En el BOP-A Coruña de 29 de marzo, aparece el anuncio de Bases para la provisión en propiedad de una plaza de arquitecto en el Ayuntamiento de Ribeira.

Acceso a la publicación en este ENLACE.

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir