Aviso Legal

Galego


Condicións de uso da web coag.es

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
CIF Q-1575005 B

Este aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso da Web (http://www.coag.es), en diante «a Web», da que é titular o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, en diante Colexio de Arquitectos. O uso da Web implica a aceptación destas condicións de uso, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos servizos concretos da Web www.coag.es.

Ligazóns

Esta Web contén ligazóns e hiperenlaces de páxinas con servizos, actividades ou informacións que cremos que poden ser de utilidade cun contido que non infrinxe a lexislación vixente, e que pode ser visitada por menores de idade, de todas as maneiras, o Colexio de Arquitectos non se responsabiliza do contido, nin dos posibles bens ou dereitos lesionables. O Colexio de Arquitectos non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina Web, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos que se poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos e ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.

Se Vde. cre que o contido pode vulnerar algún dereito, rogámoslle que nos escriba a: webmaster@colexiodearquitectos.org, así poderemos actuar con dilixencia para suprimir a ligazón.

Propiedade intelectual

Todos os elementos que forman a Web, así como a estrutura, deseño e código fonte da mesma, son titularidade do Colexio de Arquitectos, quedando expresamente prohibida a reprodución, modificación, transformación, distribución ou comunicación pública da Web, sen o previo consentimento do Colexio de Arquitectos, salvo nos casos previstos na lexislación.

Poderase facer un uso exclusivamente privado e persoal dos contidos, sempre que non sexan usados cunha finalidade comercial posterior.

O Colexio de Arquitectos non asume ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido da Web e poderá exercitar todas as accións legais que estime oportuno en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario.

Exclusión de responsabilidade sobre o contido

A información desta Web ten como finalidade facilitar a difusión das actividades e servizos realizados polo Colexio de Arquitectos. O Colexio de Arquitectos non se responsabiliza dos posibles erros tipográficos ou numéricos que poida conter a Web, nin da exactitude da información contida na mesma.

En todo caso, o Colexio de Arquitectos resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar ou suspender temporalmente o contido, configuración, especificacións técnicas e servizos da Web, de forma unilateral.

O Colexio de Arquitectos non será, en ningún caso, responsable, polos danos e prexuízos de calquera tipo derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigacións especificadas no mesmo.

O Colexio de Arquitectos, por tanto, non se responsabiliza do uso indebido do portal e dos seus contidos e servizos, nin pode garantir, aínda que sexa o seu ánimo, a certeza dos seus contidos. Igualmente non se garante a veracidade dos contidos publicitarios de calquera ben, produto ou servizo anunciado.

A información contida nesta Web, ten carácter meramente informativo; en ningún caso, constitúe asesoramento xurídico. A política do Colexio de Arquitectos é tratar que os contidos estean sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean, especialmente nos de carácter normativo.

O Colexio de Arquitectos se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida nesta Web, da configuración e a presentación desta nas condicións de acceso.

O Colexio de Arquitectos non se responsabiliza dos fallos que se poidan producir nas comunicacións, non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do portal e dos servizos, por iso o Colexio de Arquitectos non pode garantir a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á páxina Web e ao seu contido.

O Colexio de Arquitectos levará a cabo, sempre que non concorran causas que ou fagan imposible ou de difícil execución, e tan pronto teñan noticia de erros, desconexións ou falta de actualización nos contidos, todas aqueles traballos tendentes a emendar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos.

Responsabilidade en servizos de sociedade da información

O Colexio de Arquitectos como prestador dun servizo de intermediación consistente en albergar datos proporcionados polo destinatario, como ocorre no servizo de correo electrónico aos colexiados non será responsable pola información almacenada.

No momento que teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información almacenada é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización bloqueará a conta do usuario e deixará de realizar o servizo. Actuará con dilixencia para retirar os datos ou facer imposible o acceso a eles. Se Vd. cre que o contido pode vulnerar algún dereito, rogámoslle que nos escriba a: webmaster@colexiodearquitectos.org, así poderemos actuar con dilixencia para suprimir este contido.

Entenderase que o Colexio de Arquitectos ten o coñecemento efectivo cando un órgano competente haxa declarado a ilicitude dos datos, ordenando a súa retirada ou que se imposibilite o acceso aos mesmos, ou se declarou a existencia da lesión, e o prestador coñecese a correspondente resolución, sen prexuízo dos procedementos de detección e retirada de contidos que os prestadores apliquen en virtude dos acordos voluntarios e doutros medios de coñecemento efectivo que puidesen establecerse.

Acceso

Existen determinadas zonas da Web cuxo acceso está reservado aos colexiados e persoas autorizadas polo Colexio de Arquitectos, por medio dun identificador de usuario e un contrasinal.

Os demais usuarios poden visitar o acceso ás seccións públicas da Web, non debendo tentar nunca o acceso ás seccións con acceso restrinxido, salvo que fose autorizado mediante un contrasinal e un identificador de usuario.

O usuario responsabilízase da confidencialidade e do uso do contrasinal, o Colexio de Arquitectos non se responsabiliza dos posibles danos e lesións a terceiros que puidese provocar a súa perda ou mal uso. En caso de perda, pode poñerse en contacto na dirección webmaster@colexiodearquitectos.org para dar de baixa a conta.

Esta Web utiliza o protocolo SSL (Secure Socket Layer) para realizar as conexións de acceso ao contido restrinxido a usuarios autorizados, establecéndose unha conexión de modo que a información transmítese cifrada mediante algoritmos de 128 bits.

Seguridade

O Colexio de Arquitectos consciente dos riscos derivados de enfrontarse a novos retos que supoñan estender os seus servizos a través de Internet, dispuxo de esixentes medidas de seguridade para reducir os riscos.

Exclúe calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware), documentos electrónicos e ficheiros do usuario ou de calquera terceiro, incluíndo os que se produzan nos servizos prestados por terceiros a través deste portal.

Os usuarios quedan informados de que a utilización dos sistemas electrónicos de transmisión de datos e o correo electrónico non ofrece garantías absolutas de seguridade. O usuario e o Colexio de Arquitectos exonéranse mutuamente de calquera responsabilidade derivada de feitos como a non recepción ou a demora da mesma, o erro ou intercepción das comunicacións.

Contacto

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
CIF Q-1575005B
Praza da Quintana, 1. 2º
15704 Santiago de Compostela
www.coag.es
Formulario de contacto
Teléfono +34 981 552 400
Fax: +34 981 561 658

Protección de datos de carácter persoal

Responsable do tratamento

O COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adiante, COAG), con domicilio en Praza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, é a entidade responsable do tratamento dos datos de carácter persoal consignados na súa solicitude de colexiación e na documentación que acompañe, así como dos que sexan xerados durante o prazo que manteña actividade como colexiado, incluíndo, certificados de estudos, currículo vitae, licenzas, certificados persoais, ou calquera declaracións do colexiado ou de Organismos privados ou oficiais,

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, e en virtude da súa natureza de Corporación de Dereito Público, o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA designou como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, avogado, con domicilio profesional en Praza Teucro, 4, 1º A, 36002 Pontevedra, co que pode poñerse en contacto a través da dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Finalidades do tratamento

O COAG tratará os seus datos para o cumprimento das funcións e obrigas que ten legalmente asignadas en relación coa ordenación da profesión de arquitecto, e entre outras coas finalidades seguintes:

 • Tramitación e xestión da alta como colexiado e cumprimento do deber de colegiación.
 • Levanza da relación de colexiados e certificación dos mesmos a solicitude de interesados ou autoridades competentes.
 • Mantemento do Rexistro Xeral Consolidado de Arquitectos.
 • Velar pola ética e dignidade da profesión.
 • Velar pola independencia facultativa do arquitecto.
 • Visar os traballos profesionais dos arquitectos.
 • Adoptar as medidas conducentes a impedir a competencia desleal entre os arquitectos.
 • Exercer a potestade disciplinaria sobre os arquitectos.
 • Atención para a tramitación e resolución de queixas e reclamacións referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados.
 • Atender as solicitudes de información sobre os seus colexiados e sobre as sancións firmes a eles impostas.
 • Envío de comunicacións de interese colexial e cobro de cotas colexiais.
 • Xestión e ordenación da participación nos órganos de goberno colexiais e o réxime electoral.
 • Realizar as prestacións de interese xeral propias da profesión de arquitecto que ten asumidas ou que lles encomenden os poderes públicos conforme á Lei.

Os datos solicitados no formulario de alta de colegiación e a documentación solicitada resultan necesarios para a comprobación do cumprimento dos requisitos de colexiación recollidos no Real Decreto 129/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban os Estatutos Xerais dos Colexios de Arquitectos e do seu Consello Superior, se o interesado non facilita estes datos podería ver rexeitada a súa solicitude de colexiación.

Base xurídica do tratamento

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento das funcións e obrigas legalmente asignadas ao COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, en concreto nas seguintes normas:

Destinatarios ou categorías de destinatarios dos datos

Os datos comunicaranse ao Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE) para a súa constancia no Rexistro Xeral Consolidado de Arquitectos.

Así mesmo, infórmaselle de que o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA recorre a servizos de terceiros para a realización servizos que implican o tratamento de datos por conta daquel, polo que, como encargados do tratamento, estes terceiros poderán ter acceso aos seus datos nos seguintes casos:

 • Asesoramento contable
 • Asesoramento xurídico
 • Provisión de ferramentas ou tecnoloxías da información e comunicación (comunicacións electrónicas, aloxamento de servidores, provisión e mantemento de software)

A prestación de determinados servizos de comunicacións electrónicas e servizos TIC son proporcionados por determinados encargados do tratamento (Google Inc., The Rocket Science Group LLC (MailChimp)) implica ou pode implicar a transferencia dos seus datos persoais a terceiros países que ofreceron garantías adecuadas, mediante a adscrición ao marco de Privacy Shield que garante que os interesados conten con dereitos esixibles e accións legais efectivas.

Pode consultar a información relativa ao Privacy Shield Framework nas seguintes ligazóns:

Conservación dos datos

Os datos conservaranse en canto o interesado manteña a súa relación co COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA e posteriormente para dar cumprimento ás obrigas de arquivo ou rexistro público.

Dereitos do interesado

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA está a tratar datos persoais que lle conciernan.

As persoas solicitadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. No caso de que proceda, COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos como o cumprimento das funcións ou obrigacións legalmente establecidas, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, cando o tratamento estea baseado no consentimento do colexiado, este ten o dereito para retirar o consentimento en calquera momento.

O COLEXIADO pode acceder aos seus, modificalos, suprimilos, así como conceder ou revogar o consentimento para determinados tratamentos a través da zona de acceso privado do portal web do COLEXIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA portal.coag.es

Poderán exercitarse estes dereitos dirixíndose á dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org

No caso de que o COLEXIADO estime que non se está realizando un tratamento adecuado dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante o Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) ou ante a autoridade de control: Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

Castellano


Condiciones de uso de la web coag.es

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
CIF Q-1575005B

Este aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso de la Web (http://www.coag.es), en adelante «la Web», de la que es titular el COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, en adelante Colexio de Arquitectos. El uso de la Web implica la aceptación de estas condiciones de uso, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos de la Web www.coag.es

Enlaces

Esta Web contiene enlaces e hiperenlaces de páginas con servicios, actividades o informaciones que creemos que pueden ser de utilidad con un contenido que no infringe la legislación vigente, y que puede ser visitada por menores de edad, de todas maneras, el Colexio de Arquitectos no se responsabiliza del contenido, ni de los posibles bienes o derechos lesionables. El Colexio de Arquitectos no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados desde su página Web, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los que se puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos y ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

Si Vd. cree que el contenido puede vulnerar algún derecho, le rogamos que nos escriba a: webmaster@colexiodearquitectos.org, así podremos actuar con diligencia para suprimir el enlace.

Propiedad intelectual

Todos los elementos que forman la Web, así como la estructura, diseño y código fuente de la misma, son titularidad del Colexio de Arquitectos, quedando expresamente prohibida la reproducción, modificación, transformación, distribución o comunicación pública de la Web, sin el previo consentimiento del Colexio de Arquitectos, salvo en los casos previstos en la legislación.

Se podrá hacer un uso exclusivamente privado y personal de los contenidos, siempre que no sean usados con una finalidad comercial posterior.

EL Colexio de Arquitectos no asume ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido de la Web y podrá ejercitar todas las acciones legales que estime oportuno en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario

Exclusión de responsabilidad sobre el contenido

La información de esta Web tiene como finalidad facilitar la difusión de las actividades y servicios realizados por el Colexio de Arquitectos. El Colexio de Arquitectos no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos o numéricos que pueda contener la Web, ni de la exactitud de la información contenida en la misma.

En todo caso, el Colexio de Arquitectos se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previa notificación al usuario, a modificar o suspender temporalmente el contenido, configuración, especificaciones técnicas y servicios de la Web, de forma unilateral.

El Colexio de Arquitectos no será, en ningún caso, responsable, por los daños y perjuicios de cualquier tipo derivados, directa o indirectamente, de la falta de lectura de este aviso, o del incumplimiento de las obligaciones especificadas en el mismo.

El Colexio de Arquitectos, por lo tanto, no se responsabiliza del uso indebido del portal y de sus contenidos y servicios, ni puede garantizar, aún que sea su ánimo, la certeza de sus contenidos. Igualmente no se garantiza la veracidad de los contenidos publicitarios de cualquier bien, producto o servicio anunciado.

La información contenida en esta Web, tiene carácter meramente informativo; en ningún caso, constituye asesoramiento jurídico. La política del Colexio de Arquitectos es tratar que los contenidos estén siempre actualizados, pero puede suceder que no lo estén, especialmente en los de carácter normativo.

El Colexio de Arquitectos se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en esta Web, de la configuración y la presentación de esta en las condiciones de acceso.

El Colexio de Arquitectos no se responsabiliza de los fallos que se puedan producir en las comunicaciones, no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del portal y de los servicios, por eso el Colexio de Arquitectos no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la página Web y a su contenido

El Colexio de Arquitectos llevará a cabo, siempre que non concurran causas que o hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tengan noticia de errores, desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas aquellas trabajos tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos.

Responsabilidad en servicios de sociedad de la información

El Colexio de Arquitectos como prestador de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario, como ocurre en el servicio de correo electrónico a los colegiados no será responsable por la información almacenada.

En el momento que tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización bloqueará la cuenta del usuario y dejará de realizar el servicio. Actuará con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Si Vd. cree que el contenido puede vulnerar algún derecho, le rogamos que nos escriba a: webmaster@colexiodearquitectos.org, así podremos actuar con diligencia para suprimir este contenido.

Se entenderá que el Colexio de Arquitectos tiene el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de los acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

Acceso

Existen determinadas zonas de la Web cuyo acceso está reservado a los colegiados y personas autorizadas por el Colexio de Arquitectos, por medio de un identificador de usuario y una contraseña.

Los demás usuarios pueden visitar el acceso a las secciones públicas de la Web, no debiendo intentar nunca el acceso a las secciones con acceso restringido, salvo que haya sido autorizado mediante una contraseña y un identificador de usuario.

El usuario se responsabiliza de la confidencialidad y del uso de la contraseña, el Colexio de Arquitectos no se responsabiliza de los posibles daños y lesiones a terceros que pudiera provocar su pérdida o mal uso. En caso de pérdida, puede ponerse en contacto en la dirección webmaster@colexiodearquitectos.org para dar de baja la cuenta.

Esta Web utiliza el protocolo SSL (Secure Socket Layer) para realizar las conexiones de acceso al contenido restringido a usuarios autorizados, estableciéndose una conexión de modo que la información se transmite cifrada mediante algoritmos de 128 bits.

Seguridad

El Colexio de Arquitectos consciente de los riesgos derivados de enfrentarse a nuevos retos que supongan extender sus servicios a través de Internet, ha dispuesto de exigente medidas de seguridad para reducir los riesgos.

Excluye cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware), documentos electrónicos y ficheros del usuario o de cualquier tercero, incluyendo los que se produzcan en los servicios prestados por terceros a través de este portal.

Los usuarios quedan informados de que la utilización de los sistemas electrónicos de transmisión de datos y el correo electrónico no ofrece garantías absolutas de seguridad. El usuario y el Colexio de Arquitectos se exoneran mutuamente de cualquier responsabilidad derivada de hechos como la no recepción o la demora de la misma, el error o intercepción de las comunicaciones.

Contacto

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
CIF Q-1575005B
Praza da Quintana, 1. 2º
15704 Santiago de Compostela
www.coag.es
Formulario de contacto
Teléfono +34 981 552 400
Fax: +34 981 561 658

Protección de datos de carácter personal

Responsable del tratamiento

El COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adelante, COAG), con domicilio en Plaza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, es la entidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal consignados en su solicitud de colexiación y en la documentación que acompañe, así como de los que sean generados durante el plazo que mantenga actividad como colegiado, incluyendo, certificados de estudios, currículo vitae, licencias, certificados personales, o cualquier declaraciones del colegiado o de Organismos privados u oficiales.

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, y en virtud de su naturaleza de Corporación de Derecho Público, el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA designó como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, abogado, con domicilio profesional en Plaza Teucro, 4, 1º La, 36002 Pontevedra, con el que puede ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Finalidades del tratamiento

El COAG tratará sus datos para el cumplimiento de las funciones y deberes que tiene legalmente asignadas en relación con la ordenación de la profesión de arquitecto, y entre otras con las finalidades siguientes:

 • Tramitación y gestión del alta cómo colegiado y cumplimiento del deber de colegiación.
 • Levanza de la relación de colegiados y certificación de los mismos la solicitud de interesados o autoridades competentes.
 • Mantenimiento del Registro General Consolidado de Arquitectos.
 • Velar por la ética y dignidad de la profesión.
 • Velar por la independencia facultativa del arquitecto.
 • Visar los trabajos profesionales de los arquitectos.
 • Adoptar las medidas conducentes a impedir la competencia desleal entre los arquitectos.
 • Ejercer la potestad disciplinaria sobre los arquitectos.
 • Atención para la tramitación y resolución de quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados.
 • Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas.
 • Envío de comunicaciones de interés colegial y cobro de cuotas colegiales.
 • Gestión y ordenación de la participación en los órganos de gobierno colegiales y el régimen electoral.
 • Realizar las prestaciones de interés general propias de la profesión de arquitecto que tiene asumidas o que les encomienden los poderes públicos conforme a la Ley.

Los datos solicitados en el formulario de alta de colegiación y la documentación solicitada resultan necesarios para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de colexiación recogidos en el Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por lo que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior, si el interesado no facilita estos datos podría ver rechazada su solicitud de colexiación.

Base jurídica del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las funciones y deberes legalmente asignados al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, en concreto en las siguientes normas:

Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos

Los datos se comunicarán al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para su constancia en el Registro General Consolidado de Arquitectos.

Asimismo, se le informa de que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA recurre a servicios de terceros para la realización servicios que implican el tratamiento de datos por cuenta de aquel, por lo que, como encargados del tratamiento, estos terceros podrán tener acceso a sus datos en los siguientes casos:

 • Asesoramiento contable
 • Asesoramiento jurídico
 • Provisión de herramientas o tecnologías de la información y comunicación (comunicaciones electrónicas, alojamiento de servidores, provisión y mantenimiento de software)

La prestación de determinados servicios de comunicaciones electrónicas y servicios TIC son proporcionados por determinados encargados del tratamiento (Google Inc., The Rocket Science Group LLC (MailChimp)) implica o puede implicar la transferencia de sus datos personales a terceros países que ofrecieron garantías adecuadas, mediante la adscripción al marco de Privacy Shield que garantiza que los interesados cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas.

Puede consultar la información relativa al Privacy Shield Framework en los siguientes enlaces:

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2 zt0000000 TO6 hAAG&estatus=Active
https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2 zt000000001 L5 AAI&estatus=Active

Conservación de los datos

Los datos se conservarán en cuanto el interesado mantenga su relación con el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA y posteriormente para dar cumplimiento a los deberes de archivo o registro público.

Derechos del interesado

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre se el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA está tratando datos personales que le conciernan.

Las personas solicitadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En caso de que proceda, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos como el cumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente establecidas, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del colegiado, este tiene el derecho para retirar el consentimiento en cualquier momento.

El COLEGIADO puede acceder a los suyos, modificarlos, suprimirlos, así como conceder o revocar el consentimiento para determinados tratamientos a través de la zona de acceso privado del portal web del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA portal. coag.es

Podrán ejercitarse estos derechos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org

En caso de que el COLEGIADO estime que no se está realizando un tratamiento adecuado de sus datos, puede presentar una reclamación ante lo Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) o ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos ( https://www.aepd.es).