Actuaciones del Colegio

01-04-2022
O Xdo. Contencioso-Administrativo, 1 de Lugo declara a firmeza da sentenza acaída no Procedemento Ordinario 46/2020 tramitado ante o Xdo. Contencioso-Administrativo, 1 de Lugo en relación co recurso interposto polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños contra a Licitación e Pregos das Cláusulas Administrativas Particulares e Prescricións Técnicas da Contratación do Servizo de Asesoramento técnica Urbanístico; Acordo, de 12/12/2019, da Xunta de Goberno Local do Concello do Saviñao, no que o COAG compareceu como parte e actuou como codemandado xunto co concello do Saviñao en defensa das competencias da profesión
17-03-2022
O Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia notifica a desestimación dos recursos especiais en materia de contratación interpostos polo COAG contra as seguintes licitacións
24-02-2022
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Quiroga para a adxudicación do contrato de servizos de consultoría e asistencia técnica urbanística municipal
18-02-2022
A Conselleria de Facenda e Administración Pública desestima os recurso de reposición formulados polo COAG contra a Resolución de o 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias, especialidade de química, e escala e arquitectos (DOG Núm. 241, do 17 de decembro) e contra a Resolución de o 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias, especialidade de química, e escala e arquitectos (DOG Núm. 241, do 17 de decembro).
15-02-2022
El COAG impugnó las siguientes 5 licitaciones del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para la adjudicación de 5 contratos de servicios de redacción de proyectos y dirección de obras de edificios de viviendas de promoción pública, garajes, trasteros y locales
10-02-2022
Alegaciones presentadas por el COAG a la revisión del PGOM de Vigo