El Ayuntamiento de Ribeira se incorpora a la interoperabilidad del COAG

El Ayuntamiento de Ribeira se incorpora a la interoperabilidad del COAG

A partir del día 6 de junio el Ayuntamiento de Ribeira se incorporará a la interoperabilidad con el COAG. Este servicio es fruto del  convenio firmado entre el COAG y el Concello. Así, a partir del día 6 de junio, consignando el código de expediente/trabajo(s) del COAG en la tramitación de la licencia o de otras autorizaciones administrativas, y siempre y cuando los técnicos redactores lo hayan autorizado previamente, el Ayuntamiento accederá a la documentación técnica corresponsal para incorporarla a la tramitación municipal.

leer más…

El Ayuntamiento de Ames se incorpora a la interoperabilidad del COAG

El Ayuntamiento de Ames se incorpora a la interoperabilidad del COAG

A partir del día 1 de junio el Ayuntamiento de Ames se incorporará a la interoperabilidad con el COAG a través de la plataforma «pasaje». Este servicio es fruto del convenio firmado entre el COAG y la Xunta de Galicia. Así, a partir del día 1 de junio, consignando el código de expediente/trabajo(s) del COAG en la tramitación de la licencia o de otras autorizaciones administrativas, y siempre y cuando los técnicos redactores lo hayan autorizado previamente, el Ayuntamiento accederá a la documentación técnica corresponsal para incorporarla a la tramitación municipal.

leer más…

O Concello de Marín incorpórase á interoperabilidade co COAG

O Concello de Marín incorpórase á interoperabilidade co COAG

A partires do día 1 de novembro o Concello de Marín incorporarase á interoperabilidade co COAG a través da plataforma «pasaxe». Este servizo é froito do convenio asinado entre o COAG e a Xunta de Galicia. Así, a partires do día 1 de novembro, consignando o código de expediente/traballos do COAG na tramitación da licencia ou de outras autorizacións administrativas, e sempre e cando os técnicos redactores o teñan autorizado previamente, o Concello accederá á documentación técnica correspondente para incorporala á tramitación municipal.

leer más…

Informe técnico: Contido da memoria dos proxectos

Informe técnico: Contido da memoria dos proxectos

Polo seu interese e debido aos erros detectados no servizo de visado á hora de realizar a supervisión de proxectos e memorias técnicas, e para evitar retencións na súa tramitación, desde a área técnica preténdese lembrar a estrutura, contido e significado das diferentes partes da memoria dos proxectos. leer más…

Posibilidade de descarga automática da documentación técnica para tramitacións no Concello de Lugo

Posibilidade de descarga automática da documentación técnica para tramitacións no Concello de Lugo

En virtude do convenio asinado co Concello de Lugo para a tramitación telemática das licenzas urbanísticas a través da plataforma dixital do COAG, atópase activa a posibilidade de que o Concello descargue automaticamente a documentación técnica visada ou rexistrada no COAG e vinculada á tramitación de licenzas e outras tramitacións urbanísticas na cidade. Máis informacion na noticia completa.

leer más…

Enquisa sobre tramitación Municipal e Patrimonio

Enquisa sobre tramitación Municipal e Patrimonio

Na súa sesión 3/2019, do 6 de marzo, a Xunta de Goberno aprobou o establecemento dunha enquisa para o seguimento dos expedientes colexiais nos procesos de autorización Municipal e tramitacións en Patrimonio.

O obxectivo desta enquisa é dispoñer de información cuantitativa sobre estes procesos de autorización que permitan ao Colexio levar a cabo accións de mellora perante as diferentes Administracións Públicas. leer más…

Novidades no tratamento dos Libros de ordes e asistencias e dos Libros de incidencias nos trámites de rexistro das documentacións de seguimento de obra

Novidades no tratamento dos Libros de ordes e asistencias e dos Libros de incidencias nos trámites de rexistro das documentacións de seguimento de obra

O COAG está a poñer en marcha a expedición de copias auténticas electrónicas consonte a Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común. A implantación deste servizo implica a entrada en vigor da Guía de tramitación de traballos profesionais no que respecta ó rexistro dos libros de ordes e asistencias e mailos libros de incidencias como documentacións do seguimento das obras e que se recolle no seu apartado Tramitacións especiais.

leer más…

Xornada: Guía técnica e proxecto tipo de infraestruturas de fogar dixital

Xornada: Guía técnica e proxecto tipo de infraestruturas de fogar dixital

A AMTEGA, en colaboración coa ATEG, vén a organizar unha xornada de presentación da Guía técnica e proxecto tipo de infraestruturas de fogar dixital.

Data: 17.10.2007
Horario: de 10:00 a 12:00
Tipo: presencial/telemática

A implantación real das infraestruturas de fogar dixital (IFD), como foi no seu día a das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT), require, máis aló das publicacións nos diarios oficiais, da divulgación oportuna para que os actores principais asuman a súa necesidade e execución.

É neste senso que o Colexio da traslado público desta xornada orientada a promotores e técnicos municipais, pois os Arquitectos, ben como coordinadores dos proxectos dos promotores, ben como técnicos municipais, representamos un mediador fundamental para tal implantación.

leer más…

Aprobación das novas estruturas documentais de traballos profesionais

Aprobación das novas estruturas documentais de traballos profesionais

Compatibilizando o principio didáctico que rexe a Guía de tramitación coas demandas de extrema liberdade no armado dos traballos, optouse por establecer dous sistemas de tramitación: a guiada e a non guiada.

Por defecto, o COAG-Estudo estará configurado para “Tramitación guiada”, permitindo ó colexiado cambiar esta configuración pola de “Tramitación non guiada” ou a de “Preguntar sempre o tipo de tramitación”.

leer más…

Actualizacións na web do CTE

Actualizacións na web do CTE

O 23.12.2016 notificouse na web do CTE a actualización de varios documentos:

Procedeuse a actualizar os documentos básicos con comentarios DB-SI, DB-SUA, DB-HR e DB-HS.
Así mesmo, actualizáronse a Guía de aplicación do DB-HR e o documento de apoio DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva das condicións de accesibilidade en edificios existentes.
Nova versión actualizada da ferramenta unificada líder-cálener HULC v1558.1124 .

Máis información no seguinte ENLACE leer más…

Aplicación para a cumplimentación do IEE. Ministerio de Fomento

Aplicación para a cumplimentación do IEE. Ministerio de Fomento

O Ministerio de Fomento xa ten dispoñible a aplicación informática que se desenvolveu para a cumplimentación por parte dos técnicos competentes do Informe de Avaliación dos Edificios (IEE), segundo o modelo que aparece no Anexo do Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. leer más…