COAGactua

O Xdo. Contencioso-Administrativo, 1 de Lugo declara a firmeza da sentenza acaída no Procedemento Ordinario 46/2020 tramitado ante o Xdo. Contencioso-Administrativo, 1 de Lugo en relación co recurso interposto polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños contra a Licitación e Pregos das Cláusulas Administrativas Particulares e Prescricións Técnicas da Contratación do Servizo de Asesoramento técnica Urbanístico; Acordo, de 12/12/2019, da Xunta de Goberno Local do Concello do Saviñao, no que o COAG compareceu como parte e actuou como codemandado xunto co concello do Saviñao en defensa das competencias da profesión

A Conselleria de Facenda e Administración Pública desestima os recurso de reposición formulados polo COAG contra a Resolución de o 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias, especialidade de química, e escala e arquitectos (DOG Núm. 241, do 17 de decembro) e contra a Resolución de o 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias, especialidade de química, e escala e arquitectos (DOG Núm. 241, do 17 de decembro).

La Sección de admisión de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo inadmite el Recurso de Casación (nº 3112/2021) del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia contra la Sentencia 45/2021 de 9 de febrero dictada por la Sala de lo contencioso administrativo, Sección 3 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el Procedimiento Ordinario 7198/2020 que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el COAG contra la resolución de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de 29/01/2020 que desestimó el recurso de reposición contra los pliegos y la licitación del expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto básico para urbanización de una plaza pública en la parcela de la actual Estación de Autobuses de Lugo

El COAG presenta dos recursos de reposición: un recurso en impugnación de la Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se convoca el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior de la Administración Especial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de Ingeniería, escala Ciencias y escala de Arquitectos; asimismo un recurso en impugnación de la Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se convoca el proceso selectivo de estabilización para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de Ingeniería, escala Ciencias y escala de Arquitectos