Concurso de Anteproxectos para rehabilitación de vivendas no lugar de Fondodevila

3 Ene 2017

O Concello de Parada de Sil, coa colaboración técnica do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, convoca concurso a nivel de anteproxecto, co fin de impulsar a rehabilitación do seu parque de edificacións tradicionais no núcleo rural de Fondodevila.

O obxecto é seleccionar a mellor proposta arquitectónica para a rehabilitación de varias construcións tradicionais  para vivendas de residenetes, así como o acondicionamento do seu entorno inmediato que servirá de base para a adxudicación do contrato de servizos de redacción do proxecto e dirección das obras e coordinación da Seguridade e Saúde

NOVIDADES:

  • ACTA DEL FALLO E APERTURA DAS PLICAS. Tras a apertura do sobre nº 3 do concurso segundo a ACTA do FALLO do concurso os premiados foron:

Primer premio:    Lema VEN-VINDO. Autor: Pablo López Prol

Accésits:                  Lema NA AIRA. Autores: María Alonso Mosquera e Manuel Pallas Rodríguez

                     Lema:CINCO PATIOS. Autores: María González Alonso, Joana Covelo Alonso, Jacobo Pérez Castiñeiras, Alba Teiga Guzmán, e Jordi Castro Andrade

  • ACCESO AOS PANEIS DOS TRABALLOS PRESENTADOS, DOS FINALISTAS E GAÑADORES : Ver aquí

 

  • FALLO. ANUNCIO APERTURA DOS SOBRES:Unha vez fallado o concurso de proxectos, para a rehabilitación de construcións no lugar de Fondodevila para destinalas a vivendas para residentes no Concello de Parada de Sil, Anúnciase que o vindeiro mércores  día 31 de maio,  ás 10,00 h. da mañá e no salón de actos do Excmo. Concello de Parada do Sil, procederase en acto público á lectura do acta do xurado do concurso, mediante a cal se dará a coñecer o lema da proposta gañadora e dos dous accésits.A continuación procederase á apertura do sobre nº 3, mediante a cal se coñecerá a identidade dos arquitectos premiados.
  • COMPOSICIÓN DEL JURADO
  • LISTADO DE PROPOSTAS PRESENTADAS E ADMITIDAS
  • CONSULTAS RESOLTAS A 07/02/2017
  • PRAZO LÍMITE PARA A PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS: será de 45 días naturais desde a  última publicación nos boletíns oficiais. (informarase da data de publicación cando seña efectiva). Tras haber sido publicado no BOP da provincia de Ourense con data 03/01/2017 e no DO de Galicia de 11/01/2017, o prazo de presentación de propostas remata o 27/02/2017. 

Bases do Concurso (galego):Prego de Bases.En cuanto al plazo de presentación de consultas al tomar como referencia en las bases la fecha límite de presentación de las propuestas, debe interpretarse como hasta20 días antes del día 27/02/2017por lo que, la fecha límite de presentación de consultas sería el día 07/02/2017.

Bases del Concurso (castellano): Pliego de Bases

Orzamento de execución material: O orzamento de execución material ascenderá á cantidade de  420.000,00€ (gastos xerais, beneficio industrial e IVA non incluído)

ORDENANZA NNSS

INFORME MPAL CONDICIONES

Ámbito de actuación, consta reflectido na documentación gráfica do concurso.

Guía Fotográfica:

Plano Guía fotografica

Reportaje fotográfico 1

Reportaje fotográfico 2

Reportaje fotográfico 3

Fotografías acotadas (novo 11/01/2017)

COMPOSICION-PANELES-FORMATO-A1_V01

Información Xeral: Planta General v2

Consultas e aclaracións: Ata vinte días naturais antes do remate do prazo de presentación de propostas, poderanse realizar consulta  ao correo electrónico: concursoparadadesil2016@coag.es 

Boletín de inscrición: Anexo 2 Prego de Bases.


El Ayuntamiento de Parada de Sil, con la colaboración técnica del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, convoca concurso a nivel de anteproyecto, con el fin de impulsar la rehabilitación de su parque de edificaciones tradicionales en el núcleo rural de Fondodevila.

El objeto es seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para la rehabilitación de varias construcciones tradicionales, así como el acondicionamento de su entorno inmediato que servirá de base para la adjudicación del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección de las obras y coordinación de la S.S.

Plazo límite para la presentación de propuestas: será de 45 días naturales desde la última publicación en los boletines oficiales. (punto 8 Pliego de Bases)

Bases del ConcursoBases Fondodevila

Presupuesto de ejecución material: O presupuesto de ejecución material ascenderá a la  cantidad de  420.000,00€ (gastos generales, beneficio industrial e IVA no incluído)

Consultas y aclaraciónes: hasta veinte días naturales antes del final del plazo de presentación de propuestas, se podran realizar consultas  al correo electrónico: concursoparadadesil2016@coag.es 

Boletín de inscrición: Anexo 2 Pliego de Bases.

Compartir