Aclaración que realiza a Xunta de Galicia en relación aos desprazamentos desde ou ao lugar de traballo

23 Mar 2020

No Diario Oficial de Galicia Nº56 – 22/03/2020 publícase a RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 declarou a situación de emerxencia sanitaria de interese galego e activou o Plan territorial de emerxencias de Galicia. Dito acordo prevé que para o desenvolvemento do Plan poderán ditarse ordes e instrucións que afecten dereitos da cidadanía nos termos establecidos polas leis.

Así, a Xunta de Galicia publicou o 22 de marzo o Acordo do Centro de Coordinación Operativa de 21 de marzo de 2020. Dito acordo estrutúrase en once puntos. Entre eles cabe destacar, pola súa xeral repercusión, o punto décimo primeiro que contén unha aclaración que realiza a Xunta de Galicia en relación aos desprazamentos desde ou ao lugar de traballo.

O Real Decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma (modificado polo Real decreto 465/2020) dispón no seu artigo 7.1 que “durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada», sendo un dos desprazamentos permitidos o desprazamento ao lugar de traballo que ha de realizarse con carácter xeral de forma individual salvo unha serie de causas nomeadamente establecidas así como salvo “por outra causa xustificada”.

Precisamente o apartado 11 do Acordo do Centro de Coordinación Operativa de 21 de marzo de 2020 de Galicia céntrase en ofrecer unha aclaración sobre os desprazamentos desde ou ao lugar de traballo nos seguintes termos:

Décimo primeiro. Aclaración sobre desprazamentos desde ou ao lugar de traballo.

A Administración autonómica vén recibindo consultas e peticións acerca de se se poden manter certos desprazamentos desde ou ao lugar de traballo en vehículos ocupados por máis dun traballador.

Á vista das dúbidas e consultas existentes, e tendo en conta que o artigo 7.1 do Real decreto 463/2020, de declaración do estado de alarma, modificado polo Real decreto 465/2020, exceptúa da regra do carácter individual dos desprazamentos a existencia de causa xustificada, o Cecop adopta o seguinte acordo interpretativo:

Aclárase expresamente que concorre causa xustificada que permite a excepción á regra do carácter individual dos desprazamentos nos seguintes casos (con carácter non exhaustivo e, polo tanto, sen prexuízo doutros casos que poidan existir):

– Os desprazamentos desde e ao lugar de traballo en vehículo compartido por máis dun traballador, en sectores críticos para o mantemento dos servizos esenciais e de empresas que son esenciais para asegurar o abastecemento da poboación e os propios servizos esenciais (como, por exemplo, traballadores das compañías enerxéticas para a resolución de avarías, por seren imprescindibles para o mantemento da subministración enerxética, moi especialmente nos hospitais e resto de centros sanitarios, así como tamén ao resto da cidadanía e á industria; traballadores do sector primario –agricultores, gandeiros, sector forestal, conserveiras…–, por estaren vinculados á garantía do mantemento da cadea alimentaria, así como traballadores de transporte, recollida e tratamento de residuos).

O traslado nestes casos pode realizarse a cargo da propia empresa en vehículos compartidos da súa titularidade (microbuses, por exemplo) ou ben compartindo os traballadores vehículo.

O número de persoas que compartan vehículo nos casos antes expresados non poderá superar o número seguinte:

– 2 persoas para vehículos cunha ocupación máxima de 5 persoas.
– 3 persoas para vehículos cunha ocupación máxima de 7 persoas.
– 4 persoas para vehículos cunha ocupación máxima de 9 persoas.
– 30 % da súa ocupación para vehículos cunha ocupación superior a 9 persoas.

Decídese, así mesmo, remitir este criterio interpretativo á Administración do Estado, para os efectos do seu coñecemento e para que, no caso de que entenda que esta interpretación non resulta posible, o indique expresamente.


Aclaración que realiza la Xunta de Galicia en relación a los desplazamientos desde o al lugar de trabajo

En el Diario Oficial de Galicia Nº56 – 22/03/2020 se publica la RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 21 de marzo de 2020.

El Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 declaró la situación de emergencia sanitaria de interés gallego y activó el Plan territorial de emergencias de Galicia. Dicho acuerdo prevé que para el desarrollo del Plan podrán dictarse órdenes e instrucciones que afecten derechos de la ciudadanía en los términos establecidos por las leyes.

Así, la Xunta de Galicia publicó el 22 de marzo el Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de 21 de marzo de 2020. Dicho acuerdo se estructura en once puntos. Entre ellos cabe destacar, por su general repercusión, el punto décimo primero que contiene una aclaración que realiza la Xunta de Galicia en relación a los desplazamientos desde o al lugar de trabajo.

El Real Decreto 463/2020, por lo que se declara el estado de alarma (modificado por el Real decreto 465/2020) dispone en su artículo 7.1 que “durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada», sendo un dos desprazamentos permitidos o desprazamento ao lugar de traballo que ha de realizarse con carácter xeral de forma individual salvo unha serie de causas nomeadamente establecidas así como salvo “por otra causa justificada””.

Precisamente el apartado 11 del Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de 21 de marzo de 2020 de Galicia se centra en ofrecer una aclaración sobre los desplazamientos desde o al lugar de trabajo en los siguientes términos:

Décimo primero. Aclaración sobre desplazamientos desde o al lugar de trabajo.

La Administración autonómica viene recibiendo consultas y peticiones acerca de se se pueden mantener ciertos desplazamientos desde o al lugar de trabajo en vehículos ocupados por más de un trabajador.

A la vista de las dudas y consultas #existente, y toda vez que el artículo 7.1 del Real decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma, modificado por el Real decreto 465/2020, exceptúa de la regla del carácter individual de los desplazamientos a existencia de causa justificada, el Cecop adopta el siguiente acuerdo interpretativo:

Se aclara expresamente que concurre causa justificada que permite la excepción a la regla del carácter individual de los desplazamientos en los siguientes casos (con carácter no exhaustivo y, por lo tanto, sin perjuicio de otros casos que puedan existir):

– Los desplazamientos desde y al lugar de trabajo en vehículo compartido por más de un trabajador, en sectores críticos para el mantenimiento de los servicios esenciales y de empresas que son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales (cómo, por ejemplo, trabajadores de las compañías energéticas para la resolución de averías, por ser imprescindibles para el mantenimiento del suministro energético, muy especialmente en los hospitales y resto de centros sanitarios, así como también al resto de la ciudadanía y a la industria; trabajadores del sector primario –agricultores, ganaderos, sector forestal, conserveras…–, por estar vinculados a la garantía del mantenimiento de la cadena alimentaria, así como trabajadores de transporte, recogida y tratamiento de residuos).

El traslado en estos casos puede realizarse a cargo de la propia empresa en vehículos compartidos de su titularidad (microbuses, por ejemplo) o bien compartiendo los trabajadores vehículo.

El número de personas que compartan vehículo en los casos antes expresados no podrá superar el número siguiente:

– 2 personas para vehículos con una ocupación máxima de 5 personas.
– 3 personas para vehículos con una ocupación máxima de 7 personas.
– 4 personas para vehículos con una ocupación máxima de 9 personas.
– 30 % de su ocupación para vehículos con una ocupación superior a 9 personas.

Se decide, asimismo, remitir este criterio interpretativo a la Administración del Estado, a los efectos de su conocimiento y para que, en caso de que entienda que esta interpretación no resulta posible, lo indique expresamente.

Compartir