Rehabilitación y ampliación de conjunto edificatorio. Silleda

1 Abr 2014

ARKB – arrokabe arquitectos

A actuación é a rehabilitación e o acondicionamento exterior para Centro de recursos para persoas con discapacidade dun conxunto edificatorio conformado por unha serie de construcións tradicionais e a parcela na que se atopan. A parcela sitúase na parroquia de Medelo, en solo rústico, no termo municipal de Silleda, provincia de Pontevedra. No ano 2007 foi cedida polo Concello á Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) para a construción das instalacións e xestión das actividades do centro.

La actuación es la rehabilitación y el acondicionamiento exterior para Centro de recursos para personas con discapacidad de un conjunto edificatorio conformado por una serie de construcciones tradicionales y la parcela en la que se encuentran. La parcela se ubica en la parroquia de Medelo, en suelo rústico, en el término municipal de Silleda, provincia de Pontevedra. En el año 2007 fue cedida por el Ayuntamiento a la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) para la construcción de las instalaciones y gestión de las actividades del centro.

Obra
Centro de Recursos para personas con discapacidad. Rehabilitación y ampliación de conjunto edificatorio

Situación
Medelo, Silleda – Pontevedra – Galicia – España

Arquitectos
ARROKABE arquitectos SLP (20210), Óscar Andrés Quintela (2095), Iván Andrés Quintela (3493)

Fotografía
Bernardo Diéguez y ARKB

Año
2012

A preexistencia sobre a cal debiamos actuar era unha casa de labranza, constituída por varias edificacións tradicionais con fachadas aos catro ventos que, no seu momento, formaban unha unidade de produción agrícola e gandeira. O conxunto, que estaba catalogado e protexido, atopábase en estado de abandono desde fai máis de 25 anos, co consecuente deterioro dos seus elementos constructivos. Non obstante, non sufrira alteracións tipolóxicas importantes á marxe dun pequeno engadido de fábrica de ladrillo adosado á fachada cega do alpendre. Tanto polas súas características constructivas como pola súa implantación constituía un exemplo de arquitectura popular de indubidable calidade que precisaba ser conservado e potenciado.

La preexistencia sobre la cual debíamos actuar era una casa de labranza, constituida por varias edificaciones tradicionales con fachadas a los cuatro vientos que, en su momento, formaban una unidad de producción agrícola y ganadera. El conjunto, que estaba catalogado y protegido, se encontraba en estado de abandono desde hace más de 25 años, con el consecuente deterioro de sus elementos constructivos. No obstante, no había sufrido alteraciones tipológicas importantes al margen de un pequeño añadido de fábrica de ladrillo adosado a la fachada ciega del alpendre. Tanto por sus características constructivas como por su implantación constituía un ejemplo de arquitectura popular de indudable calidad que precisaba ser conservado y potenciado.

0031 02

O reto era, polo tanto, adaptar un conxunto tradicional a un uso cuns requerimientos moi estritos en materia de accesibilidade, mantendo aquelas características tipolóxicas e elementos constructivos que o facían singular. Tras levar a cabo un levantamento detallado do existente, comprobamos que a configuración e dimensións dos espazos orixinais poderían adaptarse moi ben para as estancias previstas no programa:

– A distribución interior, definida polos muros de carga, formada por estancias de tamaño similar interconectadas, fai que a casa grande sexa adecuada para aloxar as salas con carácter multifuncional e cambiante. Ademais, a súa proximidade á peza que contén o forno onde se sitúa agora a cociña levounos a situar nela tamén o comedor.

– A súa estreita cruxía e os numerosos accesos independentes fan das cortes a edificación idónea para aloxar os diferentes despachos, un área de rehabilitación e, con acceso directo dende o exterior, a sala de instalacións.

– No alpendre, que conta con grandes panos sen fábrica de pedra orientados ó norte, sitúanse as aulas e os talleres.

El reto era, por tanto, adaptar un conjunto tradicional a un uso con unos requerimientos muy estrictos en materia de accesibilidad, manteniendo aquellas características tipológicas y elementos constructivos que lo hacían singular. Tras llevar a cabo un levantamiento detallado de lo existente, comprobamos que la configuración y dimensiones de los espacios originales podrían adaptarse muy bien para las estancias previstas en el programa:

– La distribución interior, definida por los muros de carga, formada por estancias de tamaño similar interconectadas, hace que la casa grande sea adecuada para alojar las salas con carácter multifuncional y cambiante. Además, su proximidad a la pieza que contiene el horno dónde se ubica ahora la cocina nos ha llevado a situar en ella también el comedor.

– Su estrecha crujía y los numerosos accesos independientes hacen de las cuadras la edificación idónea para alojar los diferentes despachos, un área de rehabilitación y, con acceso directo desde el exterior, la sala de instalaciones.

– En el alpendre, que cuenta con grandes paños sin fábrica de piedra orientados al norte, se sitúan las aulas y los talleres.

0031 04

Non obstante era necesaria a construción dun novo volume que acollese o acceso principal, os elementos de comunicación vertical, os espazos de circulación e que conectase as catro pezas principais (alpendre, cortes e casa e forno) mediante percorridos adaptados a cuberto, e dotase ao conxunto de áreas de esparcimento en planta alta, resgardadas, que permitisen aos usuarios participar da contorna natural inmediata.

Partimos da necesidade de manter íntegramente a volumetría e as características tipolóxicas das construcións existentes. Resolveuse así, un novo volume que, mediante unha xeometría máis orgánica e un sistema de cerramento baseado nos entramados de madeira tradicionais, adapta os seus diferentes niveis e o seu plano de cuberta ás soleras, forxados e cornixas das edificacións existentes e á altura mínima esixida para o oco do ascensor.

Desta forma conséguese certa expresividade formal que resulta eficaz como estratexia de intervención e que responde a múltiples referencias; trátase, por exemplo, de atender a suxerencias tales como a topografía e a forma en que a vexetación tiña colonizado o exterior dos distintos cerramentos.

No obstante era necesaria la construcción de un nuevo volumen que acogiera el acceso principal, los elementos de comunicación vertical, los espacios de circulación y que conectara las cuatro piezas principales (alpendre, cuadras y casa y horno) mediante recorridos adaptados a cubierto, y dotase al conjunto de áreas de esparcimiento en planta alta, resguardadas, que permitiesen a los usuarios participar del entorno natural inmediato.

Partimos de la necesidad de mantener íntegramente la volumetría y las características tipológicas de las construcciones existentes. Se resolvió así, un nuevo volumen que, mediante una geometría más orgánica y un sistema de cerramiento basado en los entramados de madera tradicionales, adapta sus diferentes niveles y su plano de cubierta a las soleras, forjados y cornisas de la edificaciones existentes y a la altura mínima exigida para el hueco del ascensor.

De esta forma se consigue cierta expresividad formal que resulta eficaz como estrategia de intervención y que responde a múltiples referencias; se trata, por ejemplo, de atender a sugerencias tales como la topografía y la forma en que la vegetación había colonizado el exterior de los distintos cerramientos.

0031 00

Nas fachadas máis expostas do volume da ampliación o cerramento impleméntase cun sistema de cables verticais e horizontais de aceiro que aloxarán distintas especies vexetais co fin de reducir a sobreexposición ao soleamento. Esta vexetación axudará, tamén, a minimizar a presenza do novo volume insistindo nunha estratexia de camuflaxe que comeza coa elección da cor da galería e sérvese ademais de diferentes xogos de transparencias e reflexos. Para evitar posibles problemas derivados da súa esbeltez, os dobres pilares que soportan a cuberta contan (nos casos onde non poden ser ancorados á lousa de planta primeira) con tensores ancorados á cimentación colocados en forma de triedro que reducen a súa lonxitude de pandeo aproximadamente á metade. Nas zonas nas que se utiliza este sistema limítase o acceso a usuarios mediante plantas tapizantes e de porte arbustivo, para evitar posibles tropezos.

Suscítase ademáis un sistema de recolleita e tratamento das augas de escorrentía do aparcadoiro exterior que inclúe en todo o seu perímetro a plantación de exemplares vexetais que contribúen á súa depuración previa ao filtrado ao terreo e servirán para ocultar parcialmente este área. Esta medida forma parte de todo un sistema de xestión eficiente das augas que inclúe por exemplo a reutilización das augas pluviais do edificio.

En las fachadas más expuestas del volumen de la ampliación el cerramiento se implementa con un sistema de cables verticales y horizontales de acero que alojarán distintas especies vegetales con el fin de reducir la sobreexposición al soleamiento. Esta vegetación ayudará, también, a minimizar la presencia del nuevo volumen insistiendo en una estrategia de camuflaje que comienza con la elección del color de la galería y se sirve además de diferentes juegos de transparencias y reflejos. Para evitar posibles problemas derivados de su esbeltez, los dobles pilares que soportan la cubierta cuentan (en los casos donde no pueden ser anclados a la losa de planta primera) con tensores anclados a la cimentación colocados en forma de triedro que reducen su longitud de pandeo aproximadamente a la mitad. En las zonas en las que se utiliza este sistema se limita el acceso a usuarios mediante plantas tapizantes y de porte arbustivo, para evitar posibles tropiezos.

Se plantea además un sistema de recogida y tratamiento de las aguas de escorrentía del aparcamiento exterior que incluye en todo su perímetro la plantación de ejemplares vegetales que contribuyen a su depuración previa al filtrado al terreno y servirán para ocultar parcialmente este área. Esta medidaforma parte de todo un sistema de gestión eficiente de las aguas que incluye por ejemplo la reutilización de las aguas pluviales del edificio.

memoria y planos – ARKB – arrokabe arquitectos

0031 08

Premios
2012| Premio VETECO/ASEFAVE. Premio a la actuación en edificación (Madrid)
2012| Finalista Premios A-PLUS. Categoría Mejor edificio para la educación (Barcelona)

2013| Premio Manuel Gómez Román á recuperación do habitat rural. Categoría Edificacións tradicionais rehabilitadas ou restauradas (Maceda – Ourense)
2013| Finalista XV Premios COAG. categoría EQUIPAMIENTO (Santiago de Compostela)

Compartir