Concello de Moaña. Proceso selectivo de arquitecto/a como funcionario interino [OFERTA PECHADA]

5 Sep 2018

No BOP Pontevedra de 4 de setembro, aparece a convocatoria de proceso selectivo para cubrir con persoal funcionario interino un posto de arquitecto/a.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Pódese acceder ao anuncio a través do seguinte ENLACE.


Ayuntamiento de Moaña. Proceso selecctivo de arquitecto/a como funcionario interino

En el BOP Pontevedra de 4 de septiembre, aparece la convocatoria de proceso selectivo para cubir con personal funcionario interino un puesto de arquitecto/a.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

Se puede acceder al anuncio a través del siguiente ENLACE.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir