Concello de Celanova contratación laboral temporal para asesoramento urbanístico

28 May 2019

No BOP Ourense de 28 de maio, aparece o anuncio do Concello de Celanova coas Bases xerais e específicas para a selección e posterior contratación laboral temporal dunha persoa traballadora para a ocupación de asesor/a urbanístico/a co obxecto de levar a cabo a execución da obra ou servizo «asesoramento urbanístico». 

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. Se o último día fora sábado ou inhábil, pasará ao primeiro día hábil seguinte.

Enlace ao anuncio.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir