Concello de A Coruña | 2 prazas de arquitecto/a [OFERTA PECHADA]

31 Jul 2018

No BOP de A Coruña de 31 de xullo, aparecen as bases de convocatoria, por concurso-oposición, de 2 prazas de arquitecto/a, CE 1/17, funcionarios/as de carreira.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Enlace ao BOP.

Ayuntamiento de A Coruña | 2 plazas de arquitecto/a

En el BOP de A Crouña de 31 de julio, aparecen las bases de convocatoria, por concurso oposición, de 2 plazas de arquitecto/a, CE 1/17, funcionarios/as de carrera.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado.

Enlace al BOP.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir