Bolsa de traballo de Arquitecto/a no Concello de Redondela

4 Oct 2019

No BOP-Pontevedra do 3 de outubro, aparece o anuncio da convocatoria dunha bolsa de traballo de arquitecto/a no Concello de Redondela.

O alcalde ditou a resolución núm. 2019-1481, con data de 27/05/2019, pola que aproba as bases que rexerán a bolsa de traballo de Arquitecto/a (Persoal Laboral Temporal, Grupo I, nivel de destino 30; Persoal Funcionario Subgrupo A1, nivel de destino 30), por concurso-oposición libre.

As persoas que desexen participar neste proceso selectivo deberá presentar unha instancia cuxo modelo se facilitará no rexistro xeral do concello, na sede electrónica ou páxina web do concello (www.redondela.gal) e será dirixida á alcaldesa, con independencia de que se admitirá calquera outro modelo no que consten os datos da persoa solicitante, DNI, domicilio, teléfonos de contacto e correo electrónico.

A presentación de solicitudes poderá facerse no rexistro xeral do Concello ou en calquera das formas establecidas no artigo 16.4, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O prazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases publicaranse integramente na sede electrónica, na páxina web (www.redondela.gal, no apartado de emprego público, persoal laboral temporal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Redondela.

Enlace ao BOP.

Enlace ao Concello de Redondela.

 

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Bolsa de trabajo de Arquitecto/a en el Ayuntamiento de Redondela

El alcalde dictó la resolución núm. 2019-1481, con fecha de 27/05/2019, por la que aprueba las bases que regirán la bolsa de trabajo de Arquitecto/a (Personal Laboral Temporal, Grupo I, nivel de destino 30; Personal Funcionario Subgrupo A1, nivel de destino 30), por concurso-oposición libre.

Las personas que deseen participar en este proceso selectivo deberá presentar una instancia cuyo modelo se facilitará en el registro general del ayuntamiento, en la sede electrónica o página web del ayuntamiento (www.redondela.gal) y será dirigida a la alcaldesa, con independencia de que se admitirá cualquier otro modelo en el que consten los datos de la persona solicitante, DNI, domicilio, teléfonos de contacto y correo electrónico.

La presentación de solicitudes podrá hacerse en el registro general del Concello o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El plazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

Las bases se publicarán íntegramente en la sede electrónica, en la página web (www.redondela.gal, en el apartado de empleo público, personal laboral temporal) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Redondela.

 

Enlace al BOP.

Enlace a Ayuntamiento de Redondela.

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

 

Compartir