Curso online «Novo procedemento administrativo e contratación pública no ámbito urbanístico»

1 Sep 2020

O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación á normativa que regula os procedementos e a contratación nas Administracións Públicas.

Este curso articúlase en dous bloques:
BLOQUE 1: PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO
Analizaranse e estudarán as reformas do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común operadas polas leis 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.
O obxectivo é que os alumnos coñezan as principais novidades que achegan estas leis e a súa incidencia, entre outros, na organización e o funcionamento da Administración, o réxime xurídico dos convenios, a responsabilidade patrimonial das administracións públicas, os recursos administrativos, a tramitación electrónica dos procedementos e os dereitos das persoas nas súas relacións coa Administración.
BLOQUE 2: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NO SECTOR PÚBLICO
O obxectivo deste bloque é a análise e estudo das reformas da Contratación administrativa no sector público operada pola lei 9/2017, do 8 de novembro polo que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.
Preténdese que o alumnado coñeza as principais novidades que achega esta nova regulación e a súa incidencia na contratación pública, especialmente no referente ao colectivo ao que vai dirixido o presente curso.
A Lei de Contratos do Sector Público incorpora ao noso ordenamento xurídico a lexislación comunitaria adoptada nos últimos anos no proceso de revisión e modernización das vixentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar a eficiencia do gasto público e facilitar, en particular, a participación das pequenas e medianas empresas (PEMES) na contratación pública, así como permitir que os poderes públicos empreguen a contratación en apoio de obxectivos sociais comúns.

Curso online «Nuevo procedimiento administrativo y contratación pública en el ámbito urbanístico»

El objetivo de este curso es que los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios en relación a la normativa que regula los procedimientos y la contratación en las Administraciones Públicas.

Este curso se articula en dos bloques:

BLOQUE 1: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se analizarán y estudiarán las reformas del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común operadas por las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.

El objetivo es que los alumnos conozcan las principales novedades que aportan estas leyes y su incidencia, entre otros, en la organización y el funcionamiento de la Administración, el régimen jurídico de los convenios, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, los recursos administrativos, la tramitación electrónica de los procedimientos y los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración.

BLOQUE 2: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO

El objetivo de este bloque es el análisis y estudio de las reformas de la Contratación administrativa en el sector público operada por la ley 9/2017, de 8 de noviembre por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Se pretende que el alumnado conozca las principales novedades que aporta esta nueva regulación y su incidencia en la contratación pública, especialmente en lo referente al colectivo al que va dirigido el presente curso.

La Ley de Contratos del Sector Público incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la legislación comunitaria adoptada en los últimos años en el proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

Más información e inscripción.

Compartir