Curso «Criterios prácticos de aforro enerxético e económico na edificación e a súa aplicación construtiva»

22 May 2018

Cumplimento HE1 + HE0 e certificación enerxética dos edificios mediante HULC.

Nos próximos anos, un dos grandes retos do sector da construción en todos os países europeos será cumprir os obxectivos que a Directiva de Eficiencia Enerxética de Edificios (2010/31/EC), que obriga a implantación en 2020 dos chamados edificios de consumo de enerxía case nulo, nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).
A total adaptación a esta esixencia supón un esforzo de gradual adaptación tanto das disposicións legales vixentes como das nosas formas de traballar, construir e proxectar. A comprensión dos factores principais que inteveñen na consecución deste obxectivo é básica para que podamos construir edificios máis eficientes dende o punto de vista do aforro enerxético e económico. Partindo do marco regulador vixente, este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético. Para iso:

 • Analizarase, dende un punto de vista práctico, o cumprimento do marco regulador actual en materia de aforro de enexía, CTE-HE, así como da certificación enerxética de edificios, tanto de proxecto e de edificio terminado como de edificacións existentes, no seu estado actual e reformado. Esta analise permitiranos coñecer cando é preciso o cumprimento de cada apartado relacionado do CTE-HE utilizando as ferramentas que a administración pon á disposición dos técnicos cualificados. Para iso, partindo dun enfoque práctico, aprenderase a usar a ferramenta xeral [HULC].
 • Detallaranse os pasos a seguir para realizar o rexistro na comunidade de Galicia de todos os tipos de certificados de eficiencia enerxética de obrigado cumprimento a realizar polo propietario/promotor que habitualmente tramita o técnico cualificado.
 • Adicarase, ademáis, pola especial relevancia que este tipo de intervencións teñen no panorama actual e a futuro, especial atención ás intervencións en edificacións existentes: o cumplimiento da esixencia e o maior grao de adecuación posible cando existen limitacións que non son compatibles co cumplimento íntegro da esixencia.
 • Analizaranse a posible sustitución dos paneis solares por outras formas de enerxía (bombas de calor tipo aerotermia e xeotermia), tendo en conta o consumo de ACS, a Demanda de Calefacción, a zona climática e o COP da BdC.

Cada apartado explicarase mediante exemplos prácticos que todos os alumnos desenvolverán simultaneamente e ao finalizar realizarase un breve cuestionario de reforzó a través da plataforma.
Ademáis, os alumnos realizarán unha práctica tutorada individual ao final do curso, de modo que todos realizarán caso práctico completo por si mesmos co apoio dos profesores.

Duración total: 18 horas

Datas e lugares de celebración:

 • Lugo: 11 e 19 de xuño
  Delegación de Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Puro Cora Xornalistas 1. 27002 Lugo.
  Máis información e inscrición

……….

Curso «Criterios prácticos de ahorro energético y económico en la edificación y su aplicación constructiva».
Cumplimiento HE1 + HE0 y certificación energética de los edificios mediante HULC.

En los próximos años, uno de los grandes retos del sector de la construcción en todos los países europeos será cumplir los objetivos que la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC), que obliga la implantación en 2020 de los llamados edificios de consumo de energía case nulo, nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).
La total adaptación la esta exigencia supone un esfuerzo de gradual adaptación tanto de las disposiciones legales vigentes como de nuestras formas de trabajar, construir y proyectar. La comprensión de los factores principales que inteveñen en la consecución de este objetivo es básica para que podamos construir edificios más eficientes desde el punto de vista del ahorro energético y económico. Partiendo del marco regulador vigente, este curso tiene como objetivos principales que los alumnos adquieran los conocimientos precisos y especializados necesarios en materia de ahorro energético. Para eso:

 • Se analizará, desde un punto de vista práctico, el cumplimiento del marco regulador actual en materia de ahorro de enerxía, CTE-HE, así como de la certificación energética de edificios, tanto de proyecto y de edificio terminado como de edificaciones existentes, en su estado actual y reformado. Este análisis los permitirán conocer cuándo es preciso el cumplimiento de cada apartado relacionado del CTE-HE utilizando las herramientas que la administración ponen a la disposición de los técnicos calificados. Para eso, partiendo de un enfoque práctico, se aprenderá a usar la herramienta general [HULC].
 • Se detallarán los pasos a seguir para realizar el registro en la comunidad de Galicia de todos los tipos de certificados de eficiencia energética de obligado cumplimiento a realizar por el propietario/promotor que habitualmente tramita el técnico cualificado.
 • Se dedicará, ademáis, por la especial relevancia que este tipo de intervenciones tienen en el panorama actual y a futuro, especial atención a las intervenciones en edificaciones existentes: el cumplimiento de la exigencia y el mayor grado de adecuación posible cuando existen limitaciones que no son compatibles con el cumplimento íntegro de la exigencia.
 • Se analizarán la posible sustitución de los paneles solares por otras fuentes de energía (bombas de calor tipo aerotermia y geotermia), teniendo en cuenta el consumo de ACS, la demanda de calefacción, la zona climática y el COP de la bomba de calor.

Cada apartado se explicará mediante ejemplos prácticos que todos los alumnos desarrollarán simultáneamente y al finalizar se realizará un breve cuestionario de refuerzo a través de la plataforma.
Además, los alumnos realizarán una práctica tutorada individual al final del curso, de modo que todos realizarán caso práctico completo por sí mismos con el apoyo de los profesores.

Duración total: 18 horas

Fechas y lugares de celebración:

 • Lugo: 11 y 19 de junio
  Delegación de Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Puro Cora Xornalistas 1. 27002 Lugo.

  Más información e inscripción

Compartir