Aberta a matrícula no curso Práctica Pericial: Todo o que non é medir é opinar

5 Jun 2019

A Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do C.O.A.G. organizou, dentro do seu programa de formación, este curso dirixido tanto aos arquitectos interesados na práctica pericial como a todos os profesionais da edificación en xeral.

  • Na primeira xornada exporanse os fundamentos básicos de manexo da termografía infravermella, as súas aplicacións no sector da edificación e o manexo básico dunha cámara termográfica. Así mesmo, amosaranse distintos aparellos de localización, identificación e medición, apropiados para a detección de patoloxías, todo iso coa finalidade de formar aos asistentes no oportuno manexo dos mesmos e na acertada interpretación dos datos que nos acheguen para, consecuentemente, poder chegar a establecer, cualitativa e cuantitativamente, a correcta diagnose dos defectos observados e, todo iso, de cara á elaboración dos informes pertinentes.
  • A segunda xornada estará centrada na prevención de danos nas edificacións a partir da experiencia adquirida na análise das causas que os orixinan. O seu obxectivo primordial é o de amosar métodos e prácticas, recomendables tanto durante a elaboración do proxecto como ao longo da dirección das obras, para que o noso inmoble teña unha vida útil longa e sen contratempos. Amosaranse, así mesmo, ferramentas dirixidas á detección de problemas antes de que estes cheguen a producirse. Preténdese, ao mesmo tempo, definir con claridade onde comezan as responsabilidades do arquitecto como director de obra e onde acaban, mostrando as que lle corresponden en ausencia de director da execución da obra e de coordinador de seguridade e saúde.

O curso ten unha duración total de 16 horas, e terá lugar en Santiago de Compostela os días 27 e 28 de xuño.

  • Termografía e manexo de equipos de inspección na edificación: xoves 27 de xuño, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:30.
  • O que non hai que facer. Evitar os erros mais frecuentes no proxecto e na obra: venres 28 de xuño, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:30.

Prezos: 60€ colexiados con formación membros da AAPF | 66€ estudantes | 78€ colexiados membros da AAPF | 90€ colexiados con formación | 108€ colexiados | 120€ matrícula ordinaria.

[ + información completa y matriculación]

……….

La Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAG ha organizado, dentro de su programa de formación, este curso dirigido tanto a los arquitectos interesados en la práctica pericial como a todos los profesionales de la edificación en general.

  • En la primera jornada se expondrán los fundamentos básicos de manejo de la termografía infrarroja, sus aplicaciones en el sector de la edificación y el manejo básico de una cámara termográfica. Asimismo se  mostrarán distintos aparatos de localización, identificación y medición, apropiados para la detección de patologías, todo ello con la finalidad de formar a los asistentes en el oportuno manejo de los mismos y en la acertada interpretación de los datos que nos aporten para, consecuentemente, poder llegar a establecer, cualitativa y cuantitativamente, la correcta diagnosis de los defectos observados y, todo ello, de cara a la elaboración de los Informes pertinentes.
  • La segunda jornada estará centrada en la prevención de daños en las edificaciones a partir de la experiencia adquirida en el análisis de las causas que los originan. Su objetivo primordial es el de mostrar métodos y prácticas, recomendables tanto durante la  elaboración del proyecto como a lo largo de la dirección de las obras, para que nuestro inmueble tenga una vida útil larga y sin contratiempos. Se mostrarán, asimismo, herramientas dirigidas a la detección de problemas antes de que estos lleguen a producirse. Se pretende, al mismo tiempo, definir con claridad dónde comienzan las responsabilidades del arquitecto como director de obra y dónde acaban, mostrando las que le corresponden en ausencia de director de la ejecución de la obra y de coordinador de seguridad y salud.

El curso tiene una duración total de 16 horas, y tendrá lugar los días 27 y 28 de junio en Santiago de Compostela.

  • Termografía y manejo de equipos de inspección en la edificación: jueves 27 de junio, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30.
  • Lo que no hay que hacer. Evitar los errores mas frecuentes en el proyecto y en la obra: viernes 28 de junio, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30.

Precios: 60€ colegiados con formación miembros de la AAPF | 66€ estudiantes | 78€ colegiados miembros de la AAPF | 90€ colegiados con formación | 108€ colegiados | 120€ matrícula ordinaria. 

[ + información completa y matriculación]

Compartir