Últimos días para a inscrición nas listas de peritos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para o ano 2021

30 Dic 2020

As solicitudes de inscrición en calquera das listas deberán realizarse ata as 23:59 horas do día 11 de xaneiro de 2021 exclusivamente a través do enlace indicado do portal corporativo colexial. Non obstante, o remate do prazo para anotarse nas listas da ATRIGA dependerá de cando se publique a resolución de dito organismo realizando a convocatoria para solicitar os listados. Está previsto que a mesma se publique a mediados de xaneiro de 2021.

Por este motivo, cando se publique a resolución informarase mediante circular aos colexiados desta circunstancia e, en caso de considerarse oportuno, ampliaríase o prazo de inscrición nas listas da ATRIGA.

Para configurar todas as modalidades de listas de peritos organizadas polo COAG para o exercicio 2021, estableceuse un prazo no que todos os colexiados interesados podan solicitar a súa incorporación.

Nese sentido, indícase que as modalidades de listas nas que se pode solicitar a incorporación son as seguintes:

A. Lista de peritos para a prestación de asistencia pericial á Administración de Xustiza de Galicia.
B. Listas de arquitectos peritos xudiciais.
C. Lista de peritos terceiros taxadores a remitir á Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) e ás Deputacións provinciais.
D. Lista de peritos terceiros taxadores da Axencia Tributaria Galega (ATRIGA).
E. Lista de peritos para remitir ao Colexio Notarial de Galicia.

Ata o remate do prazo indicado, a inscrición non será definitiva, polo que, accedendo a ese enlace, cada colexiado poderá comprobar os termos da inscrición realizada e poderá anular a incorporación dentro do prazo indicado.

Convocatoria e información: Circular 25 2020.

Enlace á web de inscricións.


Últimos días para la inscripción en las listas de peritos del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para el año 2021

Las solicitudes de inscripción en cualquiera de las listas deberán realizarse hasta las 23:59 horas del día 11 de enero de 2021 exclusivamente a través del enlace indicado del portal corporativo colegial. No obstante, la finalización del plazo para anotarse en las listas de la ATRIGA dependerá de cuando se publique la resolución de dicho organismo realizando la convocatoria para solicitar los listados. Está previsto que la misma se publique a mediados de enero de 2021.

Por este motivo, cuando se publique la resolución se informará mediante circular a los colegiados de esta circunstancia y, en caso de considerarse oportuno, se ampliaría el plazo de inscripción en las listas de la ATRIGA.

Para configurar todas las modalidades de listas de peritos organizadas por el COAG para el ejercicio 2021, se ha establecido un plazo en el que todos los colegiados interesados puedan solicitar su incorporación.

En este sentido, se indica que las modalidades de listas en las que se puede solicitar la incorporación son las siguientes:

A. Lista de peritos para la prestación de asistencia pericial a la Administración de Justicia de Galicia.
B. Listas de arquitectos peritos judiciales.
C. Lista de peritos terceros tasadores a remitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y a las Diputaciones provinciales.
D. Lista de peritos terceros tasadores de la Axencia Tributaria Galega (ATRIGA).

Hasta la finalización del plazo indicado, la inscripción no será definitiva, por lo que, accediendo a ese enlace, cada colegiado podrá comprobar los términos de la inscripción realizada y podrá anular la incorporación dentro del plazo indicado.

Convocatoria e información: Circular 25 2020.

Enlace a la web de inscripciones.

Compartir