Ponencia «Cambios que introduce a nova Lei de Contratos do Sector Público»

12 Abr 2018

O vindeiro xoves 26 de abril terá lugar, na Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, unha ponencia sobre a Nova Lei de Contratos do Sector Público, en vigor dende o pasado 9 de marzo.
As novidades de esta nova lei poden articularse en tres líneas:

 1. Facilitar acceso á contratación pública: incorporar a valoración de aspectos intanxibles, como son a innovación ou a calidade establecendo como criterio de adxudicación a mellor relación entre a calidade e o prezo.
 2. Melloras no procedemento de adxudicación: eficiencia, calidade, cumprimento de lexislación ambiental, social e laboral, acceso á información e transparencia na contratación.
 3. A “nova gobernanza” no ámbito dos contratos do sector público: recursos especiais. A asistencia é libre e gratuita pero, por motivos organizativos, agradécese a inscrición previa.

Ponente:
Mª Elena Parajó Calvo
Xefa do Servizo de Arquitectura e Etnografía da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.

Programa:
Percorrido pola nova Lei 972017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febrero de 2014.

  • Principios e xeneralidades. Estratexia Europa 2020
  • Contratos de Obras e Servizos: umbrais de contratos armonizados
  • Necesidade e idoneidade dos contratos. Obxecto do contrato.
  • Conceptos: lotes, presuposto base de licitación, valor estimado, prezo
  • Partes no contrato: órgano de contratación vs empresario
   • Responsable do contrato
   • Condicións especiales de compatibilidade
   • Prohibición de contratar
   • Solvencia: integración de medios externos; clasificación; solvencia técnica (obras-servizos)
   • Garantías
  • Preparación de contratos:
   • Consultas ao mercado
   • Expediente de contratación
   • Contratos menores & publicidade
   • Pregos de cláusulas administrativas & prescripción técnicas. Proxecto de obras
  • Adxudicación de contratos: confidencialidade; anuncios de licitación; información; proposicións
  • Requisitos e criterios de adxudicación:
   • Principio de pluralidade de criterios (mellor relación calidade-prezo)
   • Ofertas anormalmente baixas
   • Adxudicación de contratos
   • Formalización de contratos
  • Procedementos de adxudicación:
   • Aberto, aberto simplificado, aberto simplificado “abreviado”
   • Restrinxido
   • Procedementos con negociación
   • Diálogo competitivo
   • Asociación para a innovación
   • Concursos de proxectos
  • Execución de contratos. Condicións especiais de execución de carácter social, ético, medioambiental ou de outra orde. Modificación dos contratos.
  • Contrato de Obras. Proxectos.
  • Contrato de servizos. Subsanación de erros. Indemnizacións e responsabilidades no contrato de elaboración de proxectos de obras
  • Outros: acordos marco, racionalización da contratación

Ao final da ponencia haberá tempo para aclarar as dúbidas que poidan xurdir durante a presentación.

Inscripción a través de este ENLACE.

Compartir