Instituto de Práctica Empresarial. Curso de Experto en Promoción de Negocio Inmobiliario. Funcionalismo Inmobiliario

20 Mar 2016

O Instituto de Práctica Empresarial organiza en Santiago este curso de Experto en Promoción de Negocio Inmobiliario. Funcionalismo Inmobiliario.

O Funcionalismo Inmobiliario, unha nova cultura e un novo estilo de facer negocio inmobiliario, xorde nun momento clave para o sector xusto cando a conxuntura tórnase favorable. Con todo, de pouco servirá este cambio de tendencia se seguimos coas vellas fórmulas, as que o mercado e os axentes rexeitan. Este novo ciclo esixe creatividade, profesionalidade, orientación ao cliente e todo iso para minimizar riscos.

Neste curso abordaranse esas materias aplicándoas á actividade promotora. Con elas, a análise funcional dun chan ou das demandas de grupos sociais moi definidos, achegaranos á viabilidade dos proxectos que desas análises xurdan.

Metodoloxía
Desde un sentido eminentemente práctico e próximo á realidade empresarial, este curso persegue desenvolver e favorecer a creatividade e innovación nos proxectos inmobiliarios, desde unha perspectiva centrada no cliente. Para iso, a metodoloxía do programa baséase en tres alicerces:
1. Aplicación Práctica dos conceptos do programa a un proxecto inmobiliario real, que os alumnos desenvolverán durante o curso.
2. Espazos de co-working entre os alumnos, onde os distintos perfís da cadea de valor inmobiliaria traballan xuntos no deseño da proposta de negocio inmobiliario.
3. Análise doutras iniciativas emprendedoras baseadas na metodoloxía funcional.
4. Seguimento e tutorización de proxectos desde o corpo académico de IPE
Durante o curso estudarase o Método de análise Funcional Inmobiliario deseñado pola Cátedra de Sociología Inmobiliaria, o cal será entregado aos alumnos no «Manual do Funcionalista Inmobiliario».

Contidos

 • Bloque 1: Estudos de mercado
  Claves do Negocio Inmobiliario.
  Do Funcionalismo á sociología Inmobiliaria. A escola do Funcionalismo Inmobiliario. Lóxica RAIC.
  Metodoloxía de Análise Funcional; estudos de mercado. DAFO Inmobiliaria.
  Análise dos trazos sociolóxicos dun colectivo e Análise Grupal.
 • Bloque 2: Xestión dos recursos e do risco financeiro
  Fontes de financiamento do negocio inmobiliario.
  Análise de Viabilidade de Proxectos Inmobiliarios.
  Presentación dunha proposta de investimento.
 • Bloque 3: Desenvolvemento do Negocio Inmobiliario
  Sistema Urbanístico Español.
  O papel do chan no novo ciclo inmobiliario.
  Deseño de Produto adaptado ás necesidades do colectivo social.
  Xestión integral de proxectos inmobiliarios.
  Como elaborar un plan de Mercadotecnia inmobiliaria: Mercadotecnia analítica, estratéxico e táctico.
  Mercadotecnia online inmobiliario.
 • Bloque 4: Estratexias Inmobiliarias
  Alianzas estratéxicas para Proxectos Funcionalistas.
  Alianzas corporativas.
  Triangulación Inmobiliaria e Axente Promotor Residencial.
 • Bloque 5: Funcionalismo Inmobiliario, BSF e FI Consultores
  O Banco de Chan Funcional e o alcance das análises funcionais segundo a súa tipoloxía.
  Código deontolóxico do Funcionalista Inmobiliario – sistema de información do Banco de Chan Funcional.
  Ámbitos de actuación do Funcionalista Inmobiliario a través de FI Consultores.
 • Análise Funcional dun Proxecto

Prezos de inscrición:
– Cota xeral: 1.050 €
– Colexiados COAG: 893 € (15% de bonificación)
– Colexiados COAG subscritos ao servizo de formación: 788 € (25% de bonificación)
– Antigos Alumnos de IPE: 945 €
– Membros RAIC: 840 €
– Empresas que matriculen a 2 ou máis alumnos por convocatoria: 840 € /matrícula

Datas e lugar de celebración:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Delegación de Santiago de Compostela.
Praza dá Quintana 3, Casa dá Conga
Santiago de Compostela

Data de inicio: 25 de maio
Sesións: 25 de maio, e 1, 8, 15, 22, 29 de xuño,  de 10:00 a 14:00 e 15:30 a 19:30 horas

Máis información e inscricións no seguinte ENLACE

……….

Instituto de Práctica Empresarial. Curso de Experto en Promoción de Negocio Inmobiliario. Funcionalismo Inmobiliario

El Instituto de Práctica Empresarial organiza en Santiago este curso de Experto en Promoción de Negocio Inmobiliario. Funcionalismo Inmobiliario.

El Funcionalismo Inmobiliario, una nueva cultura y un nuevo estilo de hacer negocio inmobiliario, surge en un momento clave para el sector justo cuando la coyuntura se torna favorable. Sin embargo, de poco servirá este cambio de tendencia si seguimos con las viejas fórmulas, las que el mercado y los agentes rechazan. Este nuevo ciclo exige creatividad, profesionalidad, orientación al cliente y todo ello para minimizar riesgos.

En este curso se abordarán esas materias aplicándolas a la actividad promotora. Con ellas, el análisis funcional de un suelo o de las demandas de grupos sociales muy definidos, nos acercará a la viabilidad de los proyectos que de esos análisis surjan.

Metodología
Desde un sentido eminentemente práctico y cercano a la realidad empresarial, este curso persigue desarrollar y favorecer la creatividad e innovación en los proyectos inmobiliarios, desde una perspectiva centrada en el cliente. Para ello, la metodología del programa se basa en tres pilares:
1. Aplicación Práctica de los conceptos del programa a un proyecto inmobiliario real, que los alumnos desarrollarán durante el curso.
2. Espacios de co-working entre los alumnos, donde los distintos perfiles de la cadena de valor inmobiliaria trabajan juntos en el diseño de la propuesta de negocio inmobiliario.
3. Análisis de otras iniciativas emprendedoras basadas en la metodología funcional.
4. Seguimiento y tutorización de proyectos desde el cuerpo académico de IPE
Durante el curso se estudiará el Método de análisis Funcional Inmobiliario diseñado por la Cátedra de Sociología Inmobiliaria, el cual será entregado a los alumnos en el “Manual del Funcionalistas Inmobiliario”.

Contenidos

 • Bloque 1: Estudios de mercado
  Claves del Negocio Inmobiliario.
  Del Funcionalismo a la sociología Inmobiliaria. La escuela del Funcionalismo Inmobiliario. Lógica RAIC.
  Metodología de Análisis Funcional; estudios de mercado. DAFO Inmobiliaria.
  Análisis de los rasgos sociológicos de un colectivo y Análisis Grupal.
 • Bloque 2: Gestión de los recursos y del riesgo financiero
  Fuentes de financiación del negocio inmobiliario.
  Análisis de Viabilidad de Proyectos Inmobiliarios.
  Presentación de una propuesta de inversión.
 • Bloque 3: Desarrollo del Negocio Inmobiliario
  Sistema Urbanístico Español.
  El papel del suelo en el nuevo ciclo inmobiliario.
  Diseño de Producto adaptado a las necesidades del colectivo social.
  Gestión integral de proyectos inmobiliarios.
  Cómo elaborar un plan de Marketing inmobiliario: Marketing analítico, estratégico y táctico.
  Marketing online inmobiliario.
 • Bloque 4: Estrategias Inmobiliarias
  Alianzas estratégicas para Proyectos Funcionalistas.
  Alianzas corporativas.
  Triangulación Inmobiliaria y Agente Promotor Residencial.
 • Bloque 5: Funcionalismo Inmobiliario, BSF y FI Consultores
  El Banco de Suelo Funcional y el alcance de los análisis funcionales según su tipología.
  Código deontológico del Funcionalista Inmobiliario – sistema de información del Banco de Suelo Funcional.
  Ámbitos de actuación del Funcionalista Inmobiliario a través de FI Consultores.
 • Análisis Funcional de un Proyecto

Precios de inscripción:
– Cuota general: 1.050 €
– Colegiados COAG: 893 € (15% de bonificación)
– Colegiados COAG suscritos al servicio de formación: 788 € (25% de bonificación)
– Antiguos Alumnos de IPE: 945 €
– Miembros RAIC: 840 €
– Empresas que matriculen a 2 o más alumnos por convocatoria: 840 € /matrícula

Fechas y lugar de celebración:
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Delegación de Santiago de Compostela.
Praza da Quintana 3, Casa da Conga
Santiago de Compostela

Fecha de inicio: 25 de mayo
Sesiones: 25 de mayo; 1, 8, 15, 22, 29 de junio, de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30 horas

Más información e inscripciones en el siguiente ENLACE

Compartir