Curso «O INFORME DE AVALIACIÓN DE EDIFICIOS e o novo marco regulador na Lei 1/2019»

27 Nov 2019

Edición sur: Pontevedra, 29 e 30 de novembro

A entrada en vigor da Lei 1/2019 de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbana de Galicia prové de novo un marco legal para os informes de avaliación de edificios nesta Comunidade Autónoma, despois de que a Sentenza 143/2017, de 14 de decembro de 2017, do Tribunal Constitucional deixaba sen efecto a regulación deste documento por carecer de referencia legal Autonómica.
Este curso abordará, nunha primeira parte, os aspectos xerais do informe (marco legal, contido, obrigacións), e profundarase a continuación, desde un enfoque práctico, sobre cada unha das tres materias que son obxecto de avaliación: o estado de conservación, a accesibilidade e a eficiencia enerxética.

Datas e lugares de celebración:

………..

La entrada en vigor de la Ley 1/2019 de Rehabilitación y de Regeneración y Renovación urbana de Galicia provee de nuevo un marco legal para los informes de evaluación de edificios en esta Comunidad Autónoma, después de que la Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017, del Tribunal Constitucional dejaba sin efecto la regulación de este documento por carecer de referencia legal Autonómica.

Este curso abordará, en una primera parte, los aspectos generales del informe (marco legal, contenido, obligaciones), y se profundizará a continuación, desde un enfoque práctico, sobre cada una de las tres materias que son objeto de evaluación: el estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética.

Fechas y lugares de celebración:

Compartir