Contratación dun/dunha arquitecto/a para a realización da Certificación de Eficiencia Enerxética do baixo da Delegación de A Coruña

12 Jun 2017

Anúnciase a selección dun/dunha colexiado/a para realizar a Certificación de Eficiencia Enerxética do local da Delegación de A Coruña do COAG sito en Federico Tapia nº 62. O prazo de presentación rematará ás 23:59 horas do vindeiro xoves 15 de xuño de 2017.

OBXECTO

Seleccionar por sorteo a 1 colexiado/a que se encargará de realizar o Certificado de Eficiencia Enerxética (CEE) do local da delegación de A Coruña, sito na rúa Federico Tapia nº 62

Así mesmo, o seleccionado/a tamén deberá proceder á presentación da CEE no rexistro correspondente da Xunta e ao seu rexistro e depósito no COAG.

CONTRATO E REMUNERACIÓN.

O COAG e o seleccionado/a establecerán o correspondente contrato de prestación de servizos, que terá por obxecto o indicado no punto anterior.

O importe da remuneración ascenderá a 500 euros, aos que se aplicarán o IVE e a retención de IRPF correspondentes. Este importe será abonado trala presentación da correspondente factura polo/a seleccionado/a unha vez concluído o encargo.

O COAG asumirá ademais o importe das taxas correspondentes ao rexistro da CEE na Xunta.

TEMPO DE EXECUCIÓN.

O tempo máximo para a realización de todo o traballo é de 10 DÍAS, a contar desde a data da sinatura do contrato de prestación de servizos.

CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN DO SERVIZO.

O profesional seleccionado executará o traballo polos seus propios medios e baixo a súa responsabilidade con estrita suxeición á normativa vixente de aplicación. Así mesmo, deberá estar ao corrente das súas obrigas legais para o exercicio libre da profesión de arquitecto, en especial as obrigas coa seguridade social ou no seu defecto Hermandad Nacional de Arquitectos e estar ao corrente respecto do seguro de Responsabilidade Civil do que dispoña.

O COAG designará unha persoa como representante aos efectos de interlocución co profesional seleccionado e que fará o seguimento da execución do traballo nos prazo estipulado e ao que deberá remitirse o profesional seleccionado para calquera cuestión relacionada coa execución do traballo.

Una vez realizada a certificación enerxética e previo o seu rexistro na Xunta de Galicia, o profesional contratado dará conta do seu resultado ao COAG a través do representante designado.

A efecto de poder realizar o encargo, o COAG facilitará ao/á seleccionado/a os planos do edificio obxecto do encargo e demais documentación que puidera ser necesaria.

INSCRICIÓN: REQUISITOS, FORMA, ELECCIÓN E PRAZO.

Poden inscribirse todos os arquitectos colexiados no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que se encontren en condicións de executar o servizo conforme as condicións expostas anteriormente, quedando excluídos:

– Os que se atopen en situación de suspensión na súa colexiación.

– Os que non se atopen en plenitude dos seus dereitos como colexiados.

– As sociedades profesionais.

Para realizar a inscrición deberase acceder ao apartado de emprego dentro del panel de servizos da web colexial, no seguinte ENLACE

Conforme ao procedemento colexial aplicado en supostos similares, o técnico será designado por sorteo entre os colexiados que dentro do prazo establecido manifesten expresamente o seu interese en concorrer a esta convocatoria. O sorteo realizarase con unha aplicación informática que utiliza o algoritmo «Fisher– Yates», o cal xera unha permutación aleatoria sobre un conxunto finito de elementos dando como resultado un listado. Como consecuencia do sorteo establecerase unha orden de prelación entre todos os inscritos, asignándose o encargo aos dous primeiros. En caso de renuncia de calquera dos designados, procederase a ofrecer o encargo ao seguinte colexiado conforme á orde de prelación establecida.

O prazo de presentación rematará ás 23:59 horas do vindeiro xoves 15 de xuño de 2017.

Unha vez realizado o sorteo, publicarase o listado que resulte no apartado informativo da web colexial sobre a presente convocatoria.

CONSULTAS E RECLAMACIÓNS

Se poderán realizar consultas e/ou reclamacións sobre a presente convocatoria a través do panel de servizos colexial, nos seguintes enlaces: CONSULTAS / RECLAMACIONES


Se anuncia la selección de un/una colegiado/a para realizar la Certificación de Eficiencia Energética del local de la Delegación de A Coruña del COAG sito en Federico Tapia nº 62. El plazo de presentación finalizará a las 23:59 horas del próximo jueves 15 de junio de 2017.

OBJETO

Seleccionar por sorteo a 1 colegiado/a que se encargará de realizar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) del local de la delegación de A Coruña, sito en la calle Federico Tapia nº 62

Asimismo, el seleccionado/a también deberá proceder a la presentación de la CEE en el registro correspondiente de la Xunta y a su registro y depósito en el COAG.

CONTRATO Y REMUNERACIÓN.

El COAG y el seleccionado/la establecerán el correspondiente contrato de prestación de servicios, que tendrá por objeto lo indicado en el punto anterior.

El importe de la remuneración ascenderá a 500 euros, a los que se aplicarán el IVA y la retención de IRPF correspondientes. Este importe será abonado tras la presentación de la correspondiente factura por el/la seleccionado/la una vez concluido el encargo.

El COAG asumirá además el importe de las tasas correspondientes al registro de la CEE en la Xunta.

TIEMPO DE EJECUCIÓN.

El tiempo máximo para la realización de todo el trabajo es de 10 DÍAS, a contar desde la fecha de la firma del contrato de prestación de servicios.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El profesional seleccionado ejecutará el trabajo por sus propios medios y bajo su responsabilidad con estricta sujeción a la normativa vigente de aplicación. Asimismo, deberá estar al corriente de sus deberes legales para el ejercicio libre de la profesión de arquitecto, en especial los deberes con la seguridad social o en su defecto Hermandad Nacional de Arquitectos y estar al corriente respeto del seguro de Responsabilidad Civil del que disponga.

El COAG designará una persona como representante a los efectos de interlocución con el profesional seleccionado y que hará el seguimiento de la ejecución del trabajo en los plazos estipulados y a lo que deberá remitirse el profesional seleccionado para cualquier cuestión relacionada con la ejecución del trabajo.

Una vez realizada la certificación energética y previo su registro en la Xunta de Galicia, el profesional contratado dará cuenta de su resultado al COAG a través del representante designado.

A efecto de poder realizar el encargo, el COAG facilitará al/a la seleccionado/a los planos del edificio objeto del encargo y demás documentación que había podido ser necesaria.

INSCRIPCIÓN: REQUISITOS, FORMA, ELECCIÓN Y PLAZO.

Pueden inscribirse todos los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que se encuentren en condiciones de ejecutar el servicio conforme las condiciones expuestas anteriormente, quedando excluidos:

– Los que se encuentren en situación de suspensión en su colegiación.

– Los que no se encuentren en plenitud de sus derechos como colegiados.

– Las sociedades profesionales.

Para realizar la inscripción se deberá acceder al apartado de empleo dentro de él panel de servicios de la web colegial, en el siguiente ENLACE

Conforme al procedimiento colegial aplicado en supuestos similares, el técnico será designado por sorteo entre los colegiados que dentro del plazo establecido manifiesten expresamente su interés en concurrir a esta convocatoria. El sorteo se realizará con una aplicación informática que utiliza el algoritmo «Fisher? Yates», lo cual genera una permutación aleatoria sobre un conjunto finito de elementos dando como resultado un listado. Como consecuencia del sorteo se establecerá una orden de prelación entre todos los inscritos, asignándose el encargo a los dos primeros. En caso de renuncia de cualquiera de los designados, se procederá a ofrecer el encargo al siguiente colegiado conforme a la orden de prelación establecida.

El plazo de presentación finalizará a las 23:59 horas del próximo jueves 15 de junio de 2017.

Una vez realizado el sorteo, se publicará el listado que resulte en el apartado informativo de la web colegial sobre la presente convocatoria.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Se podrán realizar consultas y/o reclamaciones sobre la presente convocatoria a través del panel de servicios colegial, en los siguientes enlaces: CONSULTAS / RECLAMACIONES

Compartir