Cursos Cumplimento da limitación de consumo e demanda enerxética paso a paso

10 Feb 2015

Como consecuencia da obrigatoriedade do cumprimento do Novo Documento Básico DB HE(Aforro de Enerxía) do Código Técnico da Edificación (CTE) a partir do pasado 13 de marzo de 2014, os programas Lider e Calener unificáronse nunha única ferramenta informática que serve para a xustificación das distintas Seccións do Documento Básico HE, especialmente as Seccións HE0 e HE1 mediante a Opción Xeral, así como para realizar o procedemento de cálculo da cualificación de eficiencia enerxética dos edificios.

Desde este novo enfoque, o Colexio de Arquitectos organiza estes cursos cuxo contido se centra fundamentalmente nos seguintes aspectos:
1. O porqué da limitación do consumo e demanda enerxética.
2. Que edificacións deben cumprir a limitación do consumo e demanda enerxética.
3. Como debe cumprirse a limitación do consumo e demanda enerxética.

OBXECTIVO DO CURSO:
Elaboración do documento de cumprimento da limitación do consumo [HE 0] e demanda enerxética [HE1], utilizando varias ferramentas informáticas, destacando a Ferramenta Unificada Lider-Calener [HULC].
Introdución á mellora enerxética con análise da simulación enerxética, de pontes térmicas e optimización dos equipos enerxéticos.

PROGRAMA DO CURSO
1. Introdución: teoría.
2. Documento Básico de Aforro de Enerxía: teoría.
3.-Cumprimento do DB HE-1: teoría e práctica.
4.-Cumplrimento do DB HE-0: teoría e práctica.
5.-Exemplos da aplicación  HULC paso a paso: práctica.
6.-Práctica individual titorada: práctica.

PONENTES:
Rafael Fernández Vale. Arquitecto
Juan Manuel Ferreiro Oliva. Arquitecto.

PREZOS DE INSCRICIÓN
– Matrícula ordianaria: 150 euros
-Colexiados COAG: 100 euros
-Colexiados COAG adscritos ao servizo de formación: 75 euros

Máis información e inscricións nos seguintes enlaces

Ourense: 19 y 20 de febrero.
Centro Cultural Marcos Valcárcel. Rúa Progreso, 30.

Santiago: 26 y 27 de febrero.
Delegación de Santiago do COAG. Praza da Quintana, 1, 2º.

Lugo: 5 y 6 de marzo.
Delegación de Lugo do COAG. Rúa Puro Cora Xornalistas, 1.

A Coruña: 11 y 12 de marzo.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Campus da Zapateira.

Ferrol: 18 y 19 de marzo
Delegación de Ferrol do COAG. Rúa Real,  14-16, baixo.

Vigo: 26 y 27 de marzo
Delegación de Vigo do COAG: Rúa Dr. Cadaval, 5.

Pontevedra: 9 y 10 de abril
Pazo da Cultura. Rúa de Alexandre Bóveda, s/n.

O horario de todos os cursos será de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 21:00 h.

CURSO «CUMPLIMIENTO DE LA LIMITACIÓN DE CONSUMO Y DEMANDA ENERGÉTICA PASO A PASO»
Como consecuencia de la obligatoriedad del cumplimiento del Nuevo Documento Básico DB HE (Ahorro de Energía) del Código Técnico de la Edificación (CTE) a partir del pasado 13 de marzo de 2014, los programas Lider y Calener se han unificado en una única herramienta informática que sirve para la justificación de las distintas Secciones del Documento Básico HE, especialmente las Secciones HE0 y HE1 mediante la Opción General, así como para realizar el procedimiento de cálculo de la calificación de eficiencia energética de los edificios.
Desde este nuevo enfoque, el Colegio de Arquitectos organiza estos cursos cuyo contenido se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos:
1. El porqué de la limitación del consumo y demanda energética.
2. Qué edificaciones deben cumplir la limitación del consumo y demanda energética.
3. Cómo debe cumplirse la limitación del consumo y demanda energética.

OBJETIVO DEL CURSO:
Elaboración del documento de cumplimiento de la limitación del consumo [HE 0] y demanda energética [HE 1], utilizando varias herramientas informáticas, destacando la Herramienta Unificada Lider-Calener [HULC].
Introducción a la mejora energética con análisis de la simulación energética, de puentes térmicos y optimización de los equipos energéticos.

PROGRAMA DEL CURSO
1. Introducción: teoría.
2. Documento Básico de Ahorro de Energía:teoría.
3.-Cumplimiento del DB HE-1: teoría y práctica.
4.-Cumplimiento del DB HE-0: teoría y práctica.
5.-Ejemplos de la aplicación HULC  paso a paso: práctica.
6.-Práctica individual tutorada: práctica

PONENTES:
Rafael Fernández Vale. Arquitecto
Juan Manuel Ferreiro Oliva. Arquitecto.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
– Matrícula ordianaria: 150 euros
-Colegiados COAG: 100 euros
-Colegiados COAG adscritos al servicio de formación: 75 euros

Más información e inscripción en los siguientes enlaces:

Ourense: 19 y 20 de febrero.
Centro Cultural Marcos Valcárcel. Calle Progreso, 30

Santiago: 26 y 27 de febrero.
Delegación de Santiago del COAG. Plaza de la Quintana, 1.

Lugo: 5 y 6 de marzo.
Delegación de Lugo del COAG. Calle Puro Cora Periodistas, 1.

A Coruña: 11 y 12 de marzo.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Campus de la Zapateira.

Ferrol: 18 y 19 de marzo
Delegación de Ferrol del COAG. Calle Real 14-16, bajo.

Vigo: 26 y 27 de marzo
Delegación de Vigo del COAG: Calle Dr. Cadaval, 5.

Pontevedra: 9 y 10 de abril
Pazo de la Cultura. Calle de Alexandre Bóveda, s/n,

El horario de todos los cursos será de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 21:00 h

Compartir