Rehabilitación y ampliación de ruinas para vivienda. Tomiño

10 Abr 2014

Guadalupe Piñera Manso

Deambular, vivir, capturar momentos. Unha serie de preexistencias, os restos pétreos dunha antiga construción agrícola tradicional, unha mesa baixo a frondosa glicinia que acolleu comidas e reunións familiares durante moitos anos e a piscina próxima, convértense en orixe e trama que desenvolve un espazo construído como lugar de vida. Tamén un terreo en pendente con pequenos bancais, un castaño que creceu ao abeiro da ruína e a experiencia da vida na parcela, o percorrido do sol nunha zona do val orientada ao S-SW, a calor nos longos días de verán, o desexo de luz para o inverno. Os pequenos momentos de cada día.

Deambular, vivir, capturar momentos. Una serie de preexistencias, los restos pétreos de una antigua construcción agrícola tradicional, una mesa bajo la frondosa glicinia que ha acogido comidas y reuniones familiares durante muchos años y la piscina cercana, se convierten en origen y trama que desarrolla un espacio construido como lugar de vida. También un terreno en pendiente con pequeños bancales, un castaño que creció al abrigo de la ruina y la experiencia de la vida en la parcela, el recorrido del sol en una zona del valle orientada al S-SW, el calor en los largos días de verano, el deseo de luz para el invierno. Los pequeños momentos de cada día.

Obra
Rehabilitación y ampliación de ruinas para vivienda unifamiliar

Situación
Casal. Tebra. Tomiño – Pontevedra – Galicia – España

Arquitecto
Guadalupe Piñera Manso (2358)

Otros técnicos
Jesús Irisarri (arquitecto)

Fotografía
Hector Santos Díez

Año
2012

Trátase de experimentar a través da xeración dun continuo de espazos intermedios de nova construción, que enlazan as ruínas, tres pezas agrupadas en liña, e que xuntan o seu diverso estado de conservación e o carácter que lles dá a súa posición-orientación, para ofrecer ao proxecto espazos complementarios a aqueles novos que este propón. Explórase así o xeito en que estes xeran diversos sistemas de filtro de control, climático, lumínico ou de privacidade, como un sistema de articulacións que conectan paisaxes e momentos.

Se trata de experimentar a través de la generación de un continuo de espacios intermedios de nueva construcción, que enlazan las ruinas, tres piezas agrupadas en línea, y que juntan su diverso estado de conservación y el carácter que les da su posición-orientación, para ofrecer al proyecto espacios complementarios a aquellos nuevos que este propone. Se explora así la manera en que estos generan diversos sistemas de filtro de control, climático, lumínico o de privacidad, como un sistema de articulaciones que conectan paisajes y momentos.

0049 vivienda tomiño 08

As zonas máis privadas dispóñense con certa independencia nos extremos e entre eles envólvese un espazo continuo que se adapta á topografía. O carácter previo dos espazos da ruína, máis introvertidos, achegan ao espazo doméstico aqueles momentos máis íntimos e contrastados co exterior na zona reconstruída, así como patios abertos cando os muros e o proceso de ruína os xeraran.

Os restos da edificación existente trátanse como ruína consolidando os muros de cachotaría mediante un reforzado de formigón que continúa en lousa evocando o volume orixinal, e resaltando así o carácter pechado de construción antiga.

Unha lousa de formigón que emula a topografía do terreo, climatiza e delimita o espazo continuo, cun cerramento lixeiro de capas especializadas que actúa como membrana activa, con composicións diversas segundo a súa orientación, e con gran capacidade de manipulación e transformación por parte dos usuarios.

A decalaxe tanto das capas de peche coma da lousa con elas, crea espazos efémeros por vontade dos habitantes.

Las zonas más privadas se disponen con cierta independencia en los extremos y entre ellos se envuelve un espacio continuo que se adapta a la topografía. El carácter previo de los espacios de la ruina, más introvertidos, aportan al espacio doméstico aquellos momentos más íntimos y contrastados con el exterior en la zona reconstruida, así como patios abiertos cuando los muros y el proceso de ruina los habían generado.

Los restos de la edificación existente se tratan como ruina consolidando los muros de mampostería mediante un trasdosado de hormigón que continúa en losa evocando el volumen original, y enfatizando así el carácter cerrado de construcción antigua.

Una losa de hormigón que emula la topografía del terreno, climatiza y delimita el espacio continuo, con un cerramiento ligero de capas especializadas que actúa como membrana activa, con composiciones diversas según su orientación, y con gran capacidad de manipulación y transformación por parte de los usuarios.

El decalaje tanto de las capas de cierre como de la losa con ellas, crea espacios efímeros a voluntad de los habitantes.

memoria y planos – Guadalupe Piñera

0049 vivienda tomiño 06

Premios
2012| Premio Gran de Area, concedido por las delegaciones de Vigo y Pontevedra del COAG. Categoría OBRA EJECUTADA
2013| Finalista XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir