Rehabilitación integral para dos viviendas en Redes. Ares

14 Abr 2014

Díaz & Díaz Arquitectos

Redes é unha pequena Vila Mariñeira desenvolvida a principios do século XX, situada na marxe norte da Ría de Ares encravada nas Rías Altas Galegas. Esta localidade foi premiada polo Colexio de Arquitectos no Día Internacional da Arquitectura 2009 por conservar a súa traza orixinal no urbanismo. Tamén se coñece esta localidade como a «Venecia Galega» pola conexión das súas vivendas ao mar. Na rúa coñecida como Rúa Nova que constitúe unha ampliación do pobo dos anos 40 destinada a vivendas e adegas sitúanse as dúas vivendas unifamiliares cos números 42 e 44 que actualmente unifican as funcións de vivenda e estudo de arquitectura.

Redes es una pequeña Villa Marinera desarrollada a principios del siglo XX, situada en el margen norte de la Ría de Ares enclavada en las Rías Altas Gallegas. Esta localidad fue premiada por el Colegio de Arquitectos en el Día Internacional de la Arquitectura 2009 por conservar su traza original en el urbanismo. También se conoce esta localidad como la “Venecia Gallega” por la conexión de sus viviendas al mar. En la calle conocida como Rúa Nova que constituye una ampliación del pueblo de los años 40 destinada a viviendas y bodegas se sitúan las dos viviendas unifamiliares con los números 42 y 44 que actualmente unifican las funciones de vivienda y estudio de arquitectura.

Obra
Rehabilitación, ampliación y reforma para dos viviendas unifamiliares

Situación
Rúa Nova, 42·44. Redes – Ares – Galicia – España

Arquitectos
Díaz & Díaz Arquitectos. Gustavo Díaz García (683), Lucas Díaz Sierra (2499) en colaboración con Naiara Montero Viar (3256)

Colaboradores
Ramón Rodilla Marcos (aparejador)

Fotografía
Héctor Santos-Díez

Año
2012

O proxecto supón a rehabilitación e ampliación de dúas vivendas unifamiliares existentes que non conservaban a configuración tradicional do núcleo urbano de Redes, debido a unha rehabilitación sufrida nos anos 80. Para recuperar esa arquitectura tradicional da vila mariñeira mediante unha linguaxe contemporánea, fíxose unha reinterpretación desta, utilizando materiais como a madeira de Iroko, as vigas de madeira laminada, a tella curva ou o morteiro branco. As vivendas dispóñense de xeito simétrico sobre o muro medianeiro de pedra orixinal.

El proyecto supone la rehabilitación y ampliación de dos viviendas unifamiliares existentes que no conservaban la configuración tradicional del núcleo urbano de Redes, debido a una rehabilitación sufrida en los años 80. Para recuperar esa arquitectura tradicional de la villa marinera mediante un lenguaje contemporáneo, se hizo una reinterpretación de la misma, utilizando materiales como la madera de Iroko, las vigas de madera laminada, la teja curva o el mortero blanco. Las viviendas se disponen de manera simétrica sobre el muro medianero de piedra original.

0052 viviendas redes 01

A planta baixa ten acceso dende a fachada marítima na Rúa Nova co vestíbulo principal, dúas estanzas e un baño. As escaleiras, ao situarse no centro da vivenda, deseñáronse cun valor escultórico e cambian dende a planta baixa ata a segunda. Na planta baixa son macizas en carballo cun grande armario no seu interior, en planta primeira son metálicas e moi diáfanas e pintadas en branco para permitir a transparencia da planta. En planta primeira deséñase a cociña e o salón comedor, cunha pequena zona de traballo, toda a planta vinculada a un xardín traseiro e cunha galería en voo con vistas á Ría.

La planta baja tiene acceso desde la fachada marítima en la Rúa Nova con el hall principal, dos estancias y un baño. Las escaleras, al situarse en el centro de la vivienda, se diseñaron con un valor escultórico y cambian desde la planta baja hasta la segunda. En la planta baja son macizas en roble con un gran armario en su interior, en planta primera son metálicas y muy diáfanas y pintadas en blanco para permitir la transparencia de la planta. En planta primera se diseña la cocina y el salón comedor, con una pequeña zona de trabajo, toda la planta vinculada a un jardín trasero y con una galería en vuelo con vistas a la Ría.

0052 viviendas redes 07

En planta segunda desenvólvense dous dormitorios e dous baños. Ambas as dúas vivendas teñen unha terraza cara á fachada principal, con vistas á Ría. No xardín dispóñense distintas especies botánicas autóctonas, créase unha terraza de madeira de Iroko, un peche de lamas de madeira de Iroko que permiten vistas frontais ao monte e limitan as medianeiras. Cruzando a Rúa Nova pódese baixar por unhas escaleiras a un murete de granito denominado Porto Radeiro, en parte propiedade das vivendas. Tirando dun cabo achégase unha Dorna, embarcación tradicional galega, que constitúe o sistema de transporte principal das vivendas polas Rías.

En planta segunda se desarrollan dos dormitorios y dos baños. Ambas viviendas tienen una terraza hacia la fachada principal, con vistas a la Ría. En el jardín se disponen distintas especies botánicas autóctonas, se crea una terraza de madera de Iroko, un cierre de lamas de madera de Iroko que permiten vistas frontales al monte y limitan las medianerías. Cruzando la Rúa Nova se puede bajar por unas escaleras a un murete de granito denominado Porto Radeiro, en parte propiedad de las viviendas. Tirando de un cabo se acerca una Dorna, embarcación tradicional gallega, que constituye el sistema de transporte principal de las viviendas por las Rías.

0052 viviendas redes 02

Entre o mobiliario cabe destacar a cheminea deseñada por Miguel Mila para DAE, os sanitarios da selección de David Chipperfield para Roca, as cadeiras de lona fina laranxa Menorquinas, os sistemas de colgar cadros; as mesas e os sofás do salón son deseñados por Díaz y Díaz Arquitectos e dispóñense en varios módulos para poder crear unha mesa central ou unha enorme cama, así como un espazo de reunión en torno á cheminea.

Entre el mobiliario cabe destacar la chimenea diseñada por Miguel Mila para DAE, los sanitarios de la selección de David Chipperfield para Roca, las sillas de loneta naranja Menorquinas, los sistemas de colgar cuadros; las mesas y los sofás del salón son diseñados por Díaz y Díaz Arquitectos y se disponen en varios módulos para poder crear una mesa central o una enorme cama, así como un espacio de reunión en torno a la chimenea.

memoria y planos – Díaz & Díaz Arquitectos

0052 viviendas redes 08

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir