Rehabilitación de vivienda unifamiliar. Santiago de Compostela

8 Abr 2014

Severo Rodríguez Somoza

O programa de necesidades, sinalado pola propiedade, era a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para «poder morrer nela», dispoñendo as dependencias de uso diúrno na planta baixa e en planta baixocuberta os dormitorios.

El programa de necesidades, señalado por la propiedad, era la rehabilitación de una vivienda unifamiliar para «poder morir en ella», disponiendo las dependencias de uso diurno en la planta baja y en planta bajocubierta los dormitorios.

Obra
Rehabilitación de vivienda unifamiliar

Situación
Trinidade 8 – Santiago de Compostela – Galicia – España

Arquitecto
Severo Rodríguez Somoza (3985)

Colaboradores
Jesús Damiá Rodríguez

Año
2012

A vivenda resólvese cun único volume compacto perforado por dous lucernarios dispostos en cuberta que axudan a iluminar e ventilar toda a vivenda. A comunicación vertical mantense tanto na súa posición como desenvolvemento cumprindo os carácteres determinantes da súa catalogación como vivenda de interese ambiental ao igual que a rampla que axuda a salvar os 25cm de desnivel existentes entre a cota de entrada e o xardín posterior, peza fundamental da reforma (a propietaria é unha excelsa xardineira), intentando que este se perciba dende o interior o máximo posible. A cuberta desenvólvese a dúas augas, mantendo o volume existente, respectando os alzados.

La vivienda se resuelve con un único volumen compacto perforado por dos lucernarios dispuestos en cubierta que ayudan a iluminar y ventilar toda la vivienda. La comunicación vertical se mantiene tanto en su posición como desarrollo cumpliendo los caracteres determinantes de su catalogación como vivienda de interés ambiental al igual que la rampa que ayuda a salvar los 25cm de desnivel existentes entre la cota de entrada y el jardín posterior, pieza fundamental de la reforma (la propietaria es una excelsa jardinera), intentando que este se perciba desde el interior lo máximo posible. La cubierta se desarrolla a dos aguas, manteniendo el volumen existente, respetando los alzados.

memoria, planos y fotografías – Severo Rodríguez Somoza

0043 rehabilitacion trinidade8 07

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. categoría OBRA NOVEL (Santiago de Compostela)

Compartir