Rehabilitación de vivienda unifamiliar. Cerdedo. Pontevedra

8 Abr 2014

José Luis Gil Pita

Trátase dun proxecto de rehabilitación dunha vivenda tradicional, que trata de resolver en planta e sección os diferentes usos dun programa de vivenda contemporánea en diálogo coa estrutura orixinal espacial, de forma que se produza un enlace lóxico entre contedor tradicional e novo contido. Tamén a lóxica de intentar conseguir unha orde ou secuencia de funcionamento entre as partes de día e de noite, dos espazos de maior frecuencia de paso e os máis estáticos, todo iso ligado e sometido ao cumprimento estrito das condicións de habitabilidade que indica a normativa. Esa diferenciación ordénase de maneira que o ámbito de día, ou vida diaria e maior frecuencia de uso, se vincule á planta alta e o de noite, lévese á planta baixa, que se corresponde coa área dos dormitorio. Neste sentido, o elemento estructurante e diferenciador da organización do conxunto, é a posición da escaleira entre ambas as dúas plantas. O obxectivo é conseguir unha reforma baseada máis no control dos oficios e a construción, especialmente da carpintaría, e da nova formulación do programa dentro do contedor orixinal.

Se trata de un proyecto de rehabilitación de una vivienda tradicional, que trata de resolver en planta y sección los diferentes usos de un programa de vivienda contemporánea en diálogo con la estructura original espacial, de forma que se produzca un enlace lógico entre contenedor tradicional y nuevo contenido. También la lógica de intentar conseguir un orden o secuencia de funcionamiento entre las partes de día y de noche, de los espacios de mayor frecuencia de paso y los más estáticos, todo ello ligado y sometido al cumplimiento estricto de las condiciones de habitabilidad que indica la normativa. Esa diferenciación se ordena de manera que el ámbito de día, o vida diaria y mayor frecuencia de uso, se vincule a la planta alta y el de noche, se lleve a la planta baja, que se corresponde con el área de los dormitorio. En este sentido, el elemento estructurante y diferenciador de la organización del conjunto, es la posición de la escalera entre ambas plantas. El objetivo es conseguir una reforma basada más en el control de los oficios y la construcción, especialmente de la carpintería, y de la nueva formulación del programa dentro del contenedor original.

Obra
Rehabilitación de vivienda unifamiliar

Situación
Lugar de Arén, Cerdedo – Pontevedra – Galicia – España

Arquitecto
José Luis Gil Pita (2344)

Colaboradores
María Cristina Nieto Peñamaría (arquitecto colaborador)

Año
2012

Emprazamento
O terreo onde se sitúa a orixinal construción encóntrase situado no Lugar de Arén, na Parroquia de San Juan de Cerdedo, Concello de Cerdedo, Provincia de Pontevedra. Accédese dende Pontevedra cidade pola Estrada nacional N-525 ata o km 29, núcleo de Cerdedo onde se aparta por vial da Deputación en Dirección Presqueiras ata o lugar de Arén. A construción encóntrase na marxe a nacente do núcleo de Arén sendo a construción que pecha o núcleo doméstico pola referida orientación.

Emplazamiento
El terreno donde se ubica la original construcción se encuentra situado en el Lugar de Arén, en la Parroquia de San Juan de Cerdedo, Concello de Cerdedo, Provincia de Pontevedra. Se accede desde Pontevedra ciudad por la Carretera nacional N-525 hasta el km 29, núcleo de Cerdedo donde se aparta por vial de la Diputación en Dirección Presqueiras hasta el lugar de Arén. La construcción se encuentra en el margen a naciente del núcleo de Arén siendo la construcción que cierra el núcleo doméstico por la referida orientación.

Ámbito físico
O tecido doméstico vernáculo onde se sitúa a construción que se propón rehabilitar localízase nun espazo de clara pendente descendente cara a nacente nas estribacións dun pequeno castro que dá nome ao lugar.

Os usos máis frecuentes do ámbito inmediato son os domésticos vernáculos, nunha trama de pequena escala pero densamente construída pola arquitectura tradicional xa transformada cara aos novos tipos residenciais contemporáneos, tanto en primeira como segunda residencia. Algunhas das construcións tradicionais do ámbito inmediato encóntranse en estado de semi-ruína e abandono.

Entorno físico
El tejido doméstico vernáculo donde se sitúa la construcción que se propone rehabilitar se localiza en un espacio de clara pendiente descendiente hacia naciente en las estribaciones de un pequeño castro que da nombre al lugar.

Los usos más frecuentes del entorno inmediato son los domésticos vernáculos, en una trama de pequeña escala pero densamente construida por la arquitectura tradicional ya transformada hacia los nuevos tipos residenciales contemporáneos, tanto en primera como segunda residencia. Algunas de las construcciones tradicionales del entorno inmediato se encuentran en estado de semi-ruina y abandono.

0042 vivienda cerdedo 03

A parcela
A parcela, na que se propón actuar, formaba en orixe unha pequena unidade produtiva en torno a un principal elemento arquitectónico doméstico vernáculo. Esta pequena unidade doméstico-produtiva encóntrase dentro da compacta trama tradicional do lugar que se articula en torno a un rueiro interior público entre as diferentes propiedades. A construción co seu corpo e volumetría compón e pecha parte deste camiño público polo sur e nacente mentres que a poñente delimita parede con parede con outra construción doméstica e ao norte se abre a unha pequena parcela e horta propia onde se sitúa un hórreo.

A parcela, de forma irregular, é asimilable a un rectángulo deformado de lado sur lixeiramente máis estreito que o norte, cunha superficie de 400 m² a maiores da ocupación en planta da construción doméstica, coñecida como » Casa da eira».

La parcela
La parcela, en la que se propone actuar, formaba en origen una pequeña unidad productiva en torno a un principal elemento arquitectónico doméstico vernáculo. Esta pequeña unidad doméstico-productiva se encuentra dentro de la compacta trama tradicional del lugar que se articula en torno a un rueiro interior público entre las diferentes propiedades. La construcción con su cuerpo y volumetría compone y cierra parte de este camino público por el sur y naciente mientras que a poniente delimita pared con pared con otra construcción doméstica y al norte se abre a una pequeña parcela y huerta propia donde se ubica un hórreo.

La parcela, de forma irregular, es asimilable a un rectángulo deformado de lado sur ligeramente más estrecho que el norte, con una superficie de 400m2 a mayores de la ocupación en planta de la construcción doméstica, conocida como “ Casa da eira”.

0042 vivienda cerdedo 10

Descrición xeral
O presente proxecto formula, ao mesmo tempo que cambiar e renovar todas as instalacións eléctricas, de fontanaría e saneamento da construción tradicional, unha recomposición do interior movendo a posición do dormitorio principal e o baño da casa á planta baixa, ata agora dedicada aos usos de almacenamento e corte. As obras propostas ocupan na súa totalidade o volume orixinal da construción vernácula, sen alterar edificabilidade, volumetría e/ou calquera parámetro exterior.

Descripción general
El presente proyecto plantea, al mismo tiempo que cambiar y renovar todas las instalaciones eléctricas, de fontanería y saneamiento de la construcción tradicional, una recomposición del interior moviendo la posición del dormitorio principal y el baño de la casa a la planta baja, hasta ahora dedicada a los usos de almacenamiento y establo. Las obras propuestas ocupan en su totalidad el volumen original de la construcción vernácula, sin alterar edificabilidad, volumetría y/o cualquier parámetro exterior.

memoria, planos y fotografías – José Luis Gil Pita

0042 vivienda cerdedo 06

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. categoría REFORMA INTERIOR (Santiago de Compostela)

Compartir