Casa X2. Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar. Barro

13 May 2014

Patricia Muñiz+Luciano G. Alfaya

O proxecto parte da idea dunha progresiva disolución dos elementos que habitualmente configuran os cerramentos dunha residencia. Para iso recupéranse os muros da vivenda tradicional e na ampliación desenvólvese unha fachada continua, de formigón e sen unións, que sitúa os ocos para conseguir un mellor aproveitamento do soleamento. Especialmente buscouse a continuidade dos espazos no interior e, morfolóxicamente, a adecuación á topografía no exterior.

El proyecto parte de la idea de una progresiva disolución de los elementos que habitualmente configuran los cerramientos de una residencia. Para ello se recuperan los muros de la vivienda tradicional y en la ampliación se desarrolla una fachada continua, de hormigón y sin uniones, que ubica los huecos para conseguir un mejor aprovechamiento del soleamiento. Especialmente se buscó la continuidad de los espacios en el interior y, morfológicamente, la adecuación a la topografía en el exterior.

Obra
Casa x2. Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada

Situación
Lugar de Casas 38. Barro – Pontevedra – Galicia – España

Arquitectos
MUÑIZ MAS ALFAYA. Patricia Muñiz Núñez (2855), Luciano González Alfaya (3130)

Otros técnicos
Javier Castro Bermúdez

Año
2012

O lugar
Encravada nun ámbito rural, modificado pola recente construción de varias urbanizacións, a vivenda formaba parte dun conxunto de tres edificacións pegadas que posúen un lixeiro retranqueo da vía rodada. A normativa existente e a ausencia de referencias tradicionais vinculantes, unida á necesidade dun novo modo de ocupación por unha unidade familiar non tradicional, foron os puntos de partida sobre os que se iniciou o proxecto.

Estado inicial
A vivenda orixinal situábase nunha ladeira norte cunhas agradables vistas cara ao val. A fábrica de pedra estaba en bo estado. Noutro punto da parcela, outra pequena edificación deixaba un espazo intermedio baleiro que posibilitaba o axeitado posicionamento da ampliación, respectando a normativa existente e logrando un mellor soleamento.

El lugar
Enclavada en un entorno rural, modificado por la reciente construcción de varias urbanizaciones, la vivienda formaba parte de un conjunto de tres edificaciones adosadas que poseen un ligero retranqueo de la vía rodada. La normativa existente y la ausencia de referencias tradicionales vinculantes, unida a la necesidad de un nuevo modo de ocupación por una unidad familiar no tradicional, fueron los puntos de partida sobre los que se inició el proyecto.

Estado inicial
La vivienda original se situaba en una ladera norte con unas agradables vistas hacia el valle. La fábrica de piedra estaba en buen estado. En otro punto de la parcela, otra pequeña edificación dejaba un espacio intermedio vacío que posibilitaba el adecuado posicionamiento de la ampliación, respetando la normativa existente y logrando un mejor soleamiento.

0096 casa X2 barro 01

Emprazamento
A disposición inicial dos volumes antigos xeraba un baleiro intermedio que foi aproveitado pola nova edificación e así completar os usos demandados. Ao ter dúas orientacións distintas, partiuse dunha bisectriz entre ambos os dous de modo que a nova ampliación serve de nexo e transición, tanto en plano coma en sección, entre ambas as dúas edificacións preexis­tentes. Así, na planta alta, as vivendas conéctanse me­diante unha peza de unión pero na planta inferior é posible circular arredor da vivenda de forma continua.

Elementos clave
O proxecto céntrase na construción dun volume central como articulador de toda a vivenda. É neste novo volume no que se desenvolve toda a actividade da parella que ocupa a vivenda. Para iso tomáronse as seguintes decisións:

  • Construción dun muro perimetral, continuo, coa mesma volumetría que a vivenda existente.
  • Execución do muro mediante un encofrado continuo que permita o seu formigonado nun só día, de todas as fachadas e en toda a súa altura, evitando todo tipo de xuntas.
  • Na planta alta libéranse as dúas fachadas que reciben a luz para permitir a entrada de iluminación indirecta na planta baixa, que pola súa posición na ladeira, non recibiría entrada da luz do sur.
  • Sobre dúas pantallas de formigón sitúase o cuarto principal, a medida que se desenvolve, novamente vaise abrindo á luz mediante paredes de U-Glass na zona de vestidor e baños.
  • Os ocos de fachada serven para enmarcar determinadas vistas e evitar un exceso de vidro e a repetición de eixes visuais en todas as plantas.

Emplazamiento
La disposición inicial de los volúmenes antiguos generaba un vacío intermedio que fue aprovechado por la nueva edificación y así completar los usos demandados. Al tener dos orientaciones distintas, se partió de una bisectriz entre ambos de tal modo que la nueva ampliación sirve de nexo y transición, tanto en plano como en sección, entre ambas edificaciones preexis­tentes. Así, en la planta alta, las viviendas se conectan me­diante una pieza de unión pero en la planta inferior es posible circular alrededor de la vivienda de forma continua.

Elementos clave
El proyecto se centra en la construcción de un volumen central como articulador de toda la vivienda. Es en este nuevo volumen en el que se desarrolla toda la actividad de la pareja que ocupa la vivienda. Para ello se tomaron las siguientes decisiones:

  • Construcción de un muro perimetral, continuo, con la misma volumetría que la vivienda existente.
  • Ejecución del muro mediante un encofrado continuo que permita su hormigonado en un solo día, de todas las fachadas y en toda su altura, evitando todo tipo de juntas.
  • En la planta alta se liberan las dos fachadas que reciben la luz para permitir la entrada de iluminación indirecta en la planta baja, que por su posición en la ladera, no recibiría entrada de la luz del sur.
  • Sobre dos pantallas de hormigón se sitúa la habitación principal, a medida que se desarrolla, se va nuevamente abriendo a la luz mediante paredes de U-Glass en la zona de vestidor y baños.
  • Los huecos de fachada sirven para enmarcar determinadas vistas y evitar un exceso de vidrio y la repetición de ejes visuales en todas las plantas.

memoria, planos y fotografía – Patricia Muñiz+Luciano G. Alfaya

0096 casa X2 barro 04

Premios
2012| Premio Gran de Area, concedido por las delegaciones de Vigo y Pontevedra del COAG. Categoría OBRA EJECUTADA
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir