Casa Guitián. Vigo

14 May 2014

Martín de Cominges Carvallo

Trátase dunha vivenda en fileira nunha parcela de moi reducidas dimensións, en torno a 230m2; a rasante natural do terreo descende sensiblemente cara ao oeste, salvando entre os seus dous extremos un desnivel dunha planta.

Se trata de una vivienda en hilera en una parcela de muy reducidas dimensiones, en torno a 230m2; la rasante natural del terreno desciende sensiblemente hacia el oeste, salvando entre sus dos extremos un desnivel de una planta.

Obra
Casa Guitián. Vivienda unifamiliar

Situación
Rúa Tomada. Vigo – Pontevedra – Galicia – España

Arquitecto
Martín de Cominges Carvallo (2723)

Colaboradores
M. del Carmen Pintos, Alfonso Leyaristi, Mónica Costas (colaboradores estudio); Jordán Romero Sobral (aparejador); Antonio Reboreda Martínez (estructura), Antonio Reboreda Fernández (instalaciones)

Año
2012

Óptase por suspender o volume edificado para liberar o máximo espazo posible á cota do terreo, mantendo como único punto de contacto o núcleo de comunicación vertical que enlaza as tres plantas do edificio. A estrutura funciona de lado a lado da vivenda, salvando unha luz de sete metros. Estas decisións outorgan unha gran liberdade á vivenda e fan posible manter unha boa zona a nivel da rúa de acceso para garaxe, espazos de servizo e xogo, todos eles baixo o corpo construído, levando ás plantas superiores as estanzas principais da vivenda, en contacto coa cota superior e con mellores vistas e soleamento.

Se opta por suspender el volumen edificado para liberar el máximo espacio posible a la cota del terreno, manteniendo como único punto de contacto el núcleo de comunicación vertical que enlaza las tres plantas del edificio. La estructura funciona de lado a lado de la vivienda, salvando una luz de siete metros. Estas decisiones otorgan una gran libertad a la vivienda y hacen posible mantener una buena zona a nivel de la calle de acceso para garaje, espacios de servicio y juego, todos ellos bajo el cuerpo construido, llevando a las plantas superiores las estancias principales de la vivienda, en contacto con la cota superior y con mejores vistas y soleamiento.

0098 vivienda guitian vigo 02

A planta principal queda ao nivel da cota máis alta do terreo e nela distribúese de forma diáfana a zona de día, que asoma á unha ampla terraza con boa orientación oeste que optimiza o espazo exterior dispoñible. A planta primeira alberga a zona de noite, cos dormitorios e núcleos de servizo.

A disposición de espazos e usos formulada pretende dar resposta ás condicións particulares de orientación e topografía así como ás súas limitadas dimensións, que penalizan o posible aproveitamento dos espazos exteriores.

La planta principal queda al nivel de la cota más alta del terreno y en ella se distribuye de forma diáfana la zona de día, que asoma a una amplia terraza con buena orientación oeste que optimiza el espacio exterior disponible. La planta primera alberga la zona de noche, con los dormitorios y núcleos de servicio.

La disposición de espacios y usos planteada pretende dar respuesta a las condiciones particulares de orientación y topografía así como a sus limitadas dimensiones, que penalizan el posible aprovechamiento de los espacios exteriores.

0098 vivienda guitian vigo 06

A vivenda establece unha relación esencial coa parcela, a través do contacto directo dende as plantas a cota do acceso rodado e peonil, salvando o desnivel entre ambas as dúas coa pendente do terreo.

A fachada proxéctase cunha disposición de ocos que permite unha boa iluminación dos espazos interiores e formalmente confiren unha imaxe unitaria ao conxunto da vivenda. Os materiais, formigón e policarbonato, reforzan o xogo compositivo establecido entre o ocos e macizos así como a relación entre os volumes do núcleo de escaleiras e o prisma cúbico en que se desenvolve a vivenda, dotando ao conxunto dunha forte presenza.

La vivienda establece una relación esencial con la parcela, a través del contacto directo desde las plantas a cota del acceso rodado y peatonal, salvando el desnivel entre ambas con la pendiente del terreno.

La fachada se proyecta con una disposición de huecos que permite una buena iluminación de los espacios interiores y formalmente confieren una imagen unitaria al conjunto de la vivienda. Los materiales, hormigón y policarbonato, refuerzan el juego compositivo establecido entre el huecos y macizos así como la relación entre los volúmenes del núcleo de escaleras y el prisma cúbico en que se desarrolla la vivienda, dotando al conjunto de una fuerte presencia.

memoria, planos y fotografía – Martín de Cominges Carvallo

0098 vivienda guitian vigo 08

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

 

Compartir