12VPP en Nogueira de Ramuín. Ourense

3 Abr 2014

Daniel López+Pablo Noya

12 vivendas agrupadas en dúas fileiras, pegadas mediante a peza central do garaxe que permite gañar en intimidade a cada vivenda, unifica o conxunto e lle resta peso á composición total.

12 viviendas agrupadas en dos hileras, adosadas mediante la pieza central del garaje que permite ganar en intimidad a cada vivienda, unifica el conjunto y le resta peso a la composición total.

Obra
12VPP en Nogueira de Ramuín

Situación
Nogueira de Ramuín – Ourense – Galicia – España

Arquitectos
Daniel López Ben (3326), Pablo Noya Suárez (3424)

Colaboradores
Paula Montecelo Rodríguez, María Orlindes Montes Roces, Fco. José Seoane Fernández (aparejador)

Año
2012

Intencións previas

O presente proxecto trataba dun concurso aberto, que pretendía rematar a 2ª fase da urbanización de vivendas de protección oficial, emprazadas no Concello de Nogueira de Ramuín, do que era promotor o IGVS. As consideracións que tivemos como premisas no concurso e o posterior proxecto foron intentar conseguir o máximo arquitectonicamente, para os futuros usuarios das vivendas, co mínimo gasto económico, dende a convicción de que canto mellor se xestionen os presupostos dedicados a vivendas de protección oficial, máis vivendas se poderán facer.

Así, intentamos que os valores arquitectónicos fosen:

  • O aproveitamento máximo da superficie útil, reducindo as circulacións ao mínimo posible.
  • Dotar aos espazos da máxima amplitude visual posible, incorporando, por exemplo, a escaleira ao salón, o que consegue que o salón se amplíe en diagonal cara á planta alta.
  • Incorporar pequenos espazos de individualidade, como o pequeño xardín dianteiro, ou o soportal de entrada, para o novo usuario.
  • Intentar que o exterior estivese moi presente na edificación, enfrontando ventás a portas, de tal forma que o exterior estea o máis presente posible.
  • Conseguir a máxima iluminación posible, sobre todo dos espazos interiores como a escaleira, con luz cenital e lateral.

E todo isto cunha arquitectura moi sinxela, e simple, con materiais baratos e alcanzables que fagan que a construción destas sexa eficiente dende o punto de vista ambiental, arquitectónico e sobre todo económico. Intentamos con este proxecto reivindicar a eficiencia, como a relación entre os recursos económicos dispoñibles e o resultado arquitectónico obtido; isto fixo que estas vivendas puidesen rematar cun prezo inferior aos 100.000 € (ive incluído).

Intenciones previas

El presente proyecto trataba de un concurso abierto, que pretendía terminar la 2ª fase de la urbanización de viviendas de protección oficial, emplazadas en el Concello de Nogueira de Ramuín, del que era promotor el IGVS. Las consideraciones que hemos tenido como premisas en el concurso y el posterior proyecto han sido intentar conseguir lo máximo arquitectónicamente, para los futuros usuarios de las viviendas, con el mínimo gasto económico, desde la convicción de que cuanto mejor se gestionen los presupuestos dedicados a viviendas de protección oficial, más viviendas se podrán hacer.

Así, hemos intentado que los valores arquitectónicos fueran:

  • El aprovechamiento máximo de la superficie útil, reduciendo las circulaciones a lo mínimo posible.
  • Dotar a los espacios de la máxima amplitud visual posible, incorporando, por ejemplo, la escalera al salón, lo que consigue que el salón se amplíe en diagonal hacia la planta alta.
  • Incorporar pequeños espacios de individualidad, como el pequeño jardín delantero, o el porche de entrada, para el nuevo usuario.
  • Intentar que el exterior estuviese muy presente en la edificación, enfrentando ventanas a puertas, de tal forma que el exterior esté lo más presente posible.
  • Conseguir la máxima iluminación posible, sobre todo de los espacios interiores como la escalera, con luz cenital y lateral. 

Y todo esto con una arquitectura muy sencilla, y simple, con materiales baratos y asequibles que hagan que la construcción de las mismas sea eficiente desde el punto de vista medioambiental, arquitectónico y sobre todo económico. Hemos intentado con este proyecto reivindicar la eficiencia, como la relación entre los recursos económicos disponibles y el resultado arquitectónico obtenido; esto ha hecho que estas viviendas se hayan podido terminar con un precio inferior a los 100.000 € (iva incluido).

0037 ramuin03

A ordenación

A ordenación da parcela realízase con dúas fileiras de seis vivendas cada unha, enfrontadas segundo o eixe este-oeste, de tal forma que todas as vivendas posúan unha fachada sur e unha norte. Desta forma sitúanse as 12 parcelas para vivendas (enfrontadas seis a seis), das cales 4 teñen unha superficie de 134,85m² (as dos extremos) e 8 cunha superficie de 133,20m².

La ordenación

La ordenación de la parcela se realiza con dos hileras de seis viviendas cada una, enfrentadas según el eje este-oeste, de tal forma que todas las viviendas posean una fachada sur y una norte. De esta forma se ubican las 12 parcelas para viviendas (enfrentadas seis a seis), de las cuales 4 tienen una superficie de 134,85m² (las de los extremos) y 8 con una superficie de 133,20m².

Arquitectura
Buscouse crear unha relación global de conxunto, pero intentando que exista unha individualidade de cada vivenda, dentro deste, que permita ao usuario establecer unha identidade propia respecto do resto. Para iso, realizáronse dous tipos de vivendas resultantes da resolución que o programa de necesidades impoñía; isto é un TIPO I, para a vivenda de 3 dormitorios e un TIPO II para a vivenda de 4 dormitorios. Cada tipo posúe a mesma planta baixa, estando o seu cambio na planta alta, onde unha alberga 3 e a outra 4 dormitorios. As vivendas de 4 dormitorios posúen como elemento singular unha galería voada sobre a vía pública, que por un lado imprime carácter á vivenda, ordena o conxunto, e por outro fai que as esixencias de superficie mínimas da vivenda e das estanzas se cumpran.

As vivendas son pegadas, coa cuberta en pendente a unha auga, desaugando ao exterior, o que fai que a adxacente teña unha pendente simétrica. Isto consegue por un lado que cada vivenda teña a súa propia baixante e canlóns, (importante dende o punto de vista de mantemento) e dende un punto de vista compositivo, fai que a vivenda se conciba como un elemento ficticio máis grande integrante dun conxunto.

Arquitectura

Se ha buscado crear una relación global de conjunto, pero intentando que exista una individualidad de cada vivienda, dentro del mismo, que permita al usuario establecer una identidad propia respecto del resto. Para ello, se han realizado dos tipos de viviendas resultantes de la resolución que el programa de necesidades imponía; esto es un TIPO I, para la vivienda de 3 dormitorios y un TIPO II para la vivienda de 4 dormitorios. Cada tipo posee la misma planta baja, estando su cambio en la planta alta, donde una alberga 3 y la otra 4 dormitorios. Las viviendas de 4 dormitorios poseen como elemento singular una galería volada sobre la vía pública, que por un lado imprime carácter a la vivienda, ordena el conjunto, y por otro hace que las exigencias de superficie mínimas de la vivienda y de las estancias se cumplan.

Las viviendas son adosadas, con la cubierta en pendiente a un agua, desaguando al exterior, lo que hace que la adyacente tenga una pendiente simétrica. Esto consigue por un lado que cada vivienda tenga su propia bajante y canalones, (importante desde el punto de vista de mantenimiento) y desde un punto de vista compositivo, hace que la vivienda se conciba como un elemento ficticio más grande integrante de un conjunto.

0037 ramuin05

Polo outro lado a vivenda pégase á adxacente no volume do garaxe, con isto conséguese que o acceso rodado estea máis concentrado e que os accesos peonís se compartan, favorecendo as relacións entre veciños; ao mesmo tempo créase en planta alta (cuberta do garaxe) un baleiro moi atractivo que esponxa o conxunto.

Coa intención de enriquecer volumetricamente o conxunto, realízanse varios espazos exteriores periféricos á edificación, isto é: un patio anterior de entrada, un patio posterior, e o patio de parcela, de tal forma que se produce un enriquecemento espacial da vivenda, ao estar unhas zonas en sombra e outras soleadas, que o usuario pode gozar dependendo da estación do ano.

Dende o punto de vista sostible realízase unha cuberta vexetal, que atenuará os contrastes de temperatura que se producen nesta zona xeográfica, e enriquecerán o conxunto dende un punto de vista ecolóxico e paisaxístico. Outro elemento de composición arquitectónico importante do proxecto é o intento de romper as esquinas coas ventás das estanzas, de tal forma que as fachadas se mesturen, e teñan continuidade á vez que alivian o peso do conxunto. Isto inténtase conseguir integrando a estrutura cun piar metálico dentro da composición da carpintaría.

Por el otro lado la vivienda se adosa a la adyacente en el volumen del garaje, con esto se consigue que el acceso rodado esté más concentrado y que los accesos peatonales se compartan, favoreciendo las relaciones entre vecinos; al mismo tiempo se crea en planta alta (cubierta del garaje) un vacío muy atractivo que esponja el conjunto.

Con la intención de enriquecer volumétricamente el conjunto, se realizan varios espacios exteriores periféricos a la edificación, esto es: un patio anterior de entrada, un patio posterior, y el patio de parcela, de tal forma que se produce un enriquecimiento espacial de la vivienda, al estar unas zonas en sombra y otras soleadas, que el usuario puede disfrutar dependiendo de la estación del año.

Desde el punto de vista sostenible se realiza una cubierta vegetal, que atenuará los contrastes de temperatura que se producen en esta zona geográfica, y enriquecerán el conjunto desde un punto de vista ecológico y paisajístico. Otro elemento de composición arquitectónico importante del proyecto es el intento de romper las esquinas con las ventanas de las estancias, de tal forma que las fachadas se entremezclen, y tengan continuidad a la vez que alivian la pesadez del conjunto. Esto se intenta conseguir integrando la estructura con un pilar metálico dentro de la composición de la carpintería.

memoria, planos y fotografías – Daniel López y Pablo Noya

0037 ramuin01

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. categoría OBRA NOVEL (Santiago de Compostela)

Compartir