Información pública do proxecto do Decreto polo que se regulan as directrices da paisaxe de Galicia

9 Oct 2019

No DOG de 2 de outubro, anúnciase o acordo de someter ao procedemento de información pública o proxecto de Decreto polo que se regulan as directrices da paisaxe de Galicia.

As directrices da paisaxe serán as determinacións derivadas do Catálogo das Paisaxes de Galicia que definirán e precisarán para cada unidade os obxectivos de calidade paisaxística que se pretendan alcanzar.

Estes obxectivos de calidade paisaxística deben expresar as aspiracións da cidadanía en canto á valoración e grao de compromiso da colectividade na protección das nosas paisaxes, polo que a determinación destes obxectivos farase mediante un proceso de participación pública.

As directrices de paisaxe incluirán:

  • A definición dos obxectivos de calidade paisaxística para cada unidade de paisaxe.
  • Unha proposta de medidas e accións específicas para alcanzar os obxectivos de calidade e de recuperación daquelas áreas nas que existen ámbitos degradados.
  • Unha descrición dos indicadores de calidade paisaxística para o control e seguimento do estado e evolución das unidades de paisaxe.
  • Unha serie de normas e recomendacións para a definición dos plans urbanísticos e sectoriais e das estratexias rexionais ou locais encamiñadas a un desenvolvemento sustentable do territorio, a fin de integrar neles os obxectivos de calidade paisaxística.

Prazo para remitir suxestións: 03/10/2019 – 03/12/2019

As suxestións pódense remitir directamente á Xunta de Galicia, a través do seguinte

Formulario de participación:

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/en-prazo-de-envio-de-suxestions/-/nt/0425/proxecto-decreto-polo-que-aproban-directrices-paisaxe-galicia

No caso de querer propoñer suxestións ao COAG, deberase facer a través da Plataforma de consultas.


Información pública del proyecto de Decreto por el que se regulan las directrices del paisaje de Galicia

En el DOG de 2 de octubre, se anuncia el acuerdo de someter al procedimiento de información pública el proyecto de Decreto por el que se regulan las directrices del paisaje de Galicia.

Las directrices del paisaje serán las determinaciones derivadas del Catálogo de los Paisajes de Galicia que definirán y precisarán para cada unidad los objetivos de calidad paisajística que se pretendan alcanzar.

Estos objetivos de calidad paisajística deben expresar las aspiraciones de la ciudadanía en cuanto a la valoración y grado de compromiso de la colectividad en la protección de nuestras paisajes, por lo que la determinación de estos objetivos se hará mediante un proceso de participación pública.

Las directrices de paisaje incluirán:

  • La definición de los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje.
  • Una propuesta de medidas y acciones específicas para alcanzar los objetivos de calidad y de recuperación de aquellas áreas en las que existen ámbitos degradados.
  • Una descripción de los indicadores de calidad paisajística para el control y seguimiento del estado y evolución de las unidades de paisaje.
  • Una serie de normas y recomendaciones para la definición de los planes urbanísticos y sectoriales y de las estrategias regionales o locales encaminadas a un desarrollo sostenible del territorio, el fin de integrar en ellos los objetivos de calidad paisajística.

Plazo para remitir sugerencias: 03/10/2019 – 03/12/2019

Las sugerencias se pueden remitir directamente a la Xunta de Galicia, a través del siguiente

Formulacio de participación:

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/en-prazo-de-envio-de-suxestions/-/nt/0425/proxecto-decreto-polo-que-aproban-directrices-paisaxe-galicia

En el caso de querer proponer sugerencias al COAG, se deberá hacer a través de la Plataforma de consultas.

Compartir