Prórroga do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel

14 Jul 2020

Tal e como se indica na Circular 16 2020, a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2020 de 9 de xullo, adoptou o acordo de prorrogar a aplicación do Procedemento extraordinario para a tramitación dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias oririxiais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel.

A Comisión de Visado colexial, irá facendo un seguimento da situacion e acordará a finalización da aplicación do procedemento extraordinario cando considere procedente a restauración do procedemento previsto na guia de tramitacion, e será comunicada en circular colexial.


Prórroga del procedimiento extraordinario para las tramitaciones de los libros de órdenes y asistencias y libros de incidencias de originales emitidos en papel u originales digitales llevados en papel

Tal y como se indica en la Circular 16 2020, la Junta de Gobierno, en su sesión 8/2020 de 9 de julio, adoptó el acuerdo de prorrogar la aplicación del Procedimiento extraordinario para la tramitación de los libros de órdenes y asistencias y libros de incidencias de originales emitidos en papel u originales digitales llevados en papel.

La Comisión de Visado colegial, irá haciendo un seguimiento de la situación y acordará la finalización de la aplicación del procedimiento extraordinario cuando considere procedente la restauración del procedimiento previsto en la guia de tramitacion, y será comunicada en circular colegial.

 

Compartir