Publicación das bases do procedemento selectivo das 3 prazas de arquitecto/a da Deputación Provincial da Coruña

6 Jun 2019

No BOP-A Coruña do 6 de xuño, aparecen publicadas as bases que rexerán os procedementos selectivos das 3 prazas de arquitecto/a incluídas na oferta de emprego público do ano 2018 da Deputación da Coruña.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Acceso ás bases.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Publicación de las bases del procedimiento selectivo de las 3 plazas de arquitecto/a de la Diputación Provincial de A Coruña

En el BOP-A Coruña del 6 de junio, aparecen publicadas las bases que regirán los procedimientos selectivos de las 3 plazas de arquitecto/a incluídas en la oferta de empleo público del año 2018 de la Diputación Provincial de A Coruña.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Acceso a las bases.

Por último, se informa de que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

 

Compartir