Oferta de emprego

9 Mar 2017

data de publicación: 09.03.17

Concello de A Coruña: licitación do servizo de asistencia técnica para apoio na elaboración de informes de supervisión de proxectos por parte de técnicos municipais

No DOG núm. 43 de 2 de marzo de 2017 inclúese un anuncio do Concello de A Coruña anunciando a licitación do servizo de asistencia técnica para apoio na elaboración de informes de supervisión de proxectos por parte de técnicos municipais

Prazo de presentación de instancias: 15 días naturais desde a súa publicación no DOG (17 de marzo)

Para obter mais información sobre as condicións da licitación, consultar no seguinte ENLACE

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Ayuntamiento de A Coruña: licitación del servicio de asistencia técnica para apoyo en la elaboración de informes de supervisión de proyectos por parte de técnicos municipales
En el DOG núm. 43 de 2 de marzo de 2017 se incluye un anuncio del Ayuntamiento de A Coruña anunciando la licitación del servicio de asistencia técnica para apoyo en la elaboración de informes de supervisión de proyectos por parte de técnicos municipales

Plazo de presentación de instancias: 15 días naturales desde su publicación en el DOG (17 de marzo)

Para obtener mas información sobre las condiciones de la licitación, consultar en el siguiente ENLACE

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquiera otro tipo, será lo de difundir entre los colegiados aquellas en las que estando admitidos los Arquitectos para participar se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir