Deputación de Pontevedra – unha praza temporal de arquitecto

1 Jun 2020

No BOP-Pontevedra de 1 de xuño, aparece a convocatoria de nomeamento interino dun/dunha arquitecto/a para a execución de programa de carácter temporal.

A convocatoria refírese ao nomeamento de funcionariado interino para a execución do programa carácter temporal denominado “Consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra e construción dun edificio de nova planta dedicado á xestión integral da colección arqueolóxica do Museo”.

Establécese o sistema de concurso- oposición libre.

O prazo para presentar as solicitudes será de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

ENLACE AO BOP-PONTEVEDRA

Infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Diputación de Pontevedra – una plaza temporal de arquitecto

En el BOP-Pontevedra de 1 de junio, aparece la convocatoria de nombramiento interino de un/una arquitecto/a para la execución de programa de carácter temporal.

La convocatoria se refiere al nombramiento interino de un/de una arquitecto/la y de un/de una arquitecto/a técnico/la, para la ejecución de programa de carácter temporal.

Se establece el sistema de concurso- oposición libre.

El plazo para presentar las solicitudes será de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

ENLACE AO BOP-PONTEVEDRA

Se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir